• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Иргэн Д дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу газар эзэмшиж байв. Гэтэл засаг даргын зүгээс захирамж гарган уг газрыг давхцуулан иргэн Н-д олгосон учир Д захиргааны хэргийн шүүхэд хандав. Уг хэргийн хариуцагч нь хэн бэ?

 • A. Шүүгч

 • B. Засаг дарга

 • C. Иргэн Д

 • D. Иргэн Н

Оноо: 1

Иргэн Д дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу газар эзэмшиж байв. Гэтэл уг газрыг давхцуулан иргэн Н-д олгосон учир Д захиргааны хэргийн шүүхэд хандав. Уг шүүх хуралдааныг хэн удирдах бэ?

 • A. Шүүгч

 • B. Засаг дарга

 • C. Нэхэмжлэгч

 • D. Хариуцагч

Оноо: 1

Орон нутгийн бодлого шийдвэрт хүүхдүүд хэрхэн оролцох боломжтой вэ?

 • A. Өөрсдийн төлөөллийн байгууллаар дамжуулан оролцох боломжтой.

 • B. Насанд хүрээгүй учир боломжгүй.

 • C. Хүүхдүүд оролцох боломжгүй.

 • D. Хүүхдүүд орон нутгийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй.

Оноо: 1

БГД-ийн ...р хорооны нутаг дэвсгэр дэх хүүхдийн тоглоомын талбайд нэгэн компани барилга барихаар төлөвлөсөн байв. Үүнийг хорооны иргэд эсэргүүцэв. Компаний үйл ажиллагааг болиулахын тулд иргэдийн хандах ёстой анхан шатны төрийн байгууллага аль нь вэ?

 • A. УИХ

 • B. Засгийн газар

 • C. Иргэдийн нийтийн хурал

 • D. Дээд шүүх

Оноо: 1

Хорооны засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал гаргах эрхтэй субьект аль нь вэ?

 • A.  УИХ

 • B. Засгийн газар

 • C. Иргэдийн нийтийн хурал

 • D. Нийслэлийн засаг дарга

Оноо: 1

Хорооны засаг даргыг хэн томилох вэ?

 • A. Дүүргийн засаг дарга

 • B. Аймгийн засаг дарга

 • C. Ерөнхий сайд

 • D. Нийслэлийн засаг дарга

Оноо: 1

Хүүхдүүд хүүхдэд ээлтэй бодлого шийдвэр гаргуулах боломж байдаг билээ. Тэрхүү боломжийг дурдахдаа хамааралгүй зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Шийдвэр гаргагчидтай уулзах

 • B. Бодлого шийдвэрийн талаар өөрсдийн дуу хоолойг хүргэх

 • C. Насанд хүрээгүй учир тэднийг саналыг сонсох боломжгүй.

 • D. Шийдвэр гаргагчидтай зөвлөлдөх

Оноо: 1

Иргэдийн нийцгүй оролцооны хэлбэрийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулах

 • B. Төр, засгийн төлөөлөгчтэй уулзаж саналаа хэлэх

 • C. Иргэдийн нийтийн хуралд оролцох

 • D. Сонгуульд оролцож саналаа өгөх

Оноо: 1

Иргэдийн нийцгүй оролцооны жишээг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Иргэн И УИХ-ын гишүүнтэй уулзав.

 • B. Иргэн М хорооны иргэдийн нийтийн хуралд оролцов.

 • C. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцов.

 • D. Хэсэг иргэд замын хөдөлгөөнийг хаав.

Оноо: 1

Иргэдийн нийцтэй оролцооны жишээг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Иргэн Б ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцов.

 • B. Иргэн М хууль бус ажил хаялтад оролцов.

 • C. Иргэн Э өлсгөлөн зарлав.

 • D. Иргэн М зөвшөөрөл авалгүйгээр жагсаал зохион байгуулав.

Оноо: 1

Зарлиг хэмээх эрх зүйн актыг аль субьект гаргах вэ?

 • A. Ерөнхийлөгч

 • B. Засгийн газар

 • C. Засаг дарга

 • D. УИХ-ын гишүүн

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаарх гол хууль аль нь вэ?

 • A. Татварын хууль

 • B. Үндсэн хууль

 • C. Агаарын бохирдлын тухай хууль

 • D. ААН-ийн тухай хууль

Оноо: 1

Иргэд хоорондын эд хөрөнгөтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх үүргийг аль байгууллага хариуцах вэ?

 • A. Цагдаа

 • B. Шүүх

 • C. Хүний эрхийн үндэсний комисс

 • D. Ерөнхийлөгч

Оноо: 1

Хүн бүр хуулийн өмнө тэгш байх гэдгийг аль нь илэрхийлэхгүй байна вэ?

 • A. Хүн бүр хуулийг сахих

 • B. Шударга шүүхээр шүүлгэх

 • C. Гэм буруутай нь тогтоогдвол хариуцлага хүлээхгүй байх

 • D. Хууль бүх хүнд адил тэгш байх

Оноо: 1

Иргэд эрхээ эдлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ёстой төрийн байгууллага аль нь вэ?

 • A. Хадгаламж зээлийн хоршоо

 • B. Номин компани

 • C. Монголын сурагчдын холбоо

 • D. Засгийн газар

Оноо: 1

Иргэд эрхээ эдлэж буйг илэрхийлэх жишээ аль нь вэ?

 • A. Иргэн Б ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцов.

 • B. Сурагч Х гэрийн даалгавраа хийв.

 • C. Иргэн Г татвараа төлөв.

 • D. Б хууль дүрмийг сахин биелүүлэв.

Оноо: 1

Захиргааны шүүхийн онцлогийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Захиргааны албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгох

 • B. Гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх

 • C. Иргэд хоорондын эд хөрөнгийн маргааныг шийдвэрлэх

 • D. Эрүүгийн хэргийг анхан шатны журмаар шийдвэрлэх

Оноо: 1

Засгийн газар хуралдаанаараа хэлэлцэж шийдвэрлэсэн асуудлын талаар тогтоол, нэг удаагийн чанартай буюу шуурхай асуудлаар Ерөнхий сайд.......................гаргана.

 • A. Тушаал

 • B. Хууль

 • C. Захирамж

 • D. Зарлиг

Оноо: 1

Аль бодомж нь зөв бэ?

 • A. Төр иргэний өмнө үүрэг хүлээнэ.

 • B. Төр иргэний өмнө үүрэг хүлээх шаардлагагүй

 • C. Төрд үүрэг гэж байдаггүй.

 • D. Иргэн дан ганц эрхээ л эдлэх ёстой.

Оноо: 10

Бодлого.sin604^{\circ} баcos604^{\circ} -ийн утгыг0^{\circ}\leq \alpha \leq 45^{\circ} нөхцөлийг хангах өнцгийн функцээр илэрхийл.

а.sin(270^{\circ}-\alpha ) баcos(270^{\circ}-\alpha ) нь аль хэрчмээр тодорхойлогдох вэ?

sin(270^{\circ}-\alpha )=................., cos(270^{\circ}-\alpha )=...................

б. Зурагт дүрслэгдсэн тэнцүү гурвалжнуудыг бич. \Delta OCB=\Delta ...........=\Delta ...........

в. Энэ бүхнээс sin(270^{\circ}-\alpha )=-.............., cos(270^{\circ}-\alpha )=-................... гэсэн томъёонууд мөрдөн гарна.

г. Дээрх томьёогоо ашиглаадsin604^{\circ} баcos604^{\circ} -ийн утгыг 0^{\circ}\leq \alpha \leq 45^{\circ}нөхцөлийг хангах өнцгийн функцээр илэрхийлье. Үүнд:

Синус ба косинус функцуудын үе 360° тул

sin604^{\circ}=sin(604^{\circ}-360^{\circ})=sin244^{\circ}=sin(270^{\circ}-....)

cos604^{\circ}=cos(604^{\circ}-360^{\circ})=cos244^{\circ}=cos(270^{\circ}-....)

Өмнө нь баталсан sin(270^{\circ}-\alpha ),cos(270^{\circ}-\alpha )-ын томъёонуудаа ашиглавал

sin(270^{\circ}-26^{\circ} )=-..............

cos(270^{\circ}-26^{\circ} )=-..............

Санамж: Энэ бодлогын 604°-ын оронд , гэх мэт завсруудаас тоо авбал төсөөтэй бодлогууд үүснэ.

Нийт: 16693