• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан нормал шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

y=x^{4}-x^{3}, x_{0}=-1

 • A.  7y-x=15   

 • B. 7y+x=15         

 • C. y=-7x-15       

 • D. y=-7x+15

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан нормал шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

y=e^{2x}+e^{x}, x_{0}=0

 • A. 3y-x=6      

 • B. 3y+x=6          

 •   C. y=3x+2           

 • D. y=3x-2

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан нормал шулууны тэгшитгэл аль нь вэ?

y=x\sqrt{x}-\sqrt{x},x_{0}=1

 • A. y=-x-1      

 • B. y=x+1             

 • C. y=x-1             

 • D. y=-x+1

Оноо: 2

Цэгx(t)=-t^2+9t+8 хуулиар хөдөлж байв.Энд x- цэгийн координат (метрээр), t- хугацаа (секундээр). [5;7] завсар дээр хурд нь хэдэн м/сек-ээр өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 0.43           

 • B. 3     

 • C. 4                             

 • D. 9.43

Оноо: 2

(1;1) цэгийг дайрууланf(x)=2x^2+4x+3 функцийн графикт хоёршүргэгч татав. Шүргэлтийн цэгүүдийн абсциссуудын нийлбэрийг ол.

 • A.2                             

 • B. 3     

 • C. 4

 • D. 5

Оноо: 2

f\left ( x \right )=1-x^{3}+2ax^{2}-4ax функц a параметрийн ямар утганд бүх тоон олонлог дээр буурах вэ?

 • A.  a<0                             

 • B. 0<a<3         

 • C. a\leq -3           

 • D.  -3<a<0     

Оноо: 5

3sin2x-4cos2x=3 тэгшитгэл бод.

Оноо: 2

x\epsilon [-5;5]аргументийн хэдэн бүхэл утганд f(x)=\frac{x-3}{x^{2}+2} функц буурахгүй вэ?

 • A. 3               

 • B.6                  

 • C. 5                

 • D. 4                

Оноо: 5

cos4x+2cos2x-3=0 тэгшитгэл бод.

Оноо: 2

f\left ( x \right )=x^{3}-ax^{2}+3ax+1 функцa параметрийн ямар утганд тоон шулуун дээр өсөх вэ?

 • A. a>0            

 • B. a<0             

 • C. 0<a<9        

 • D. -9<a<0       

Оноо: 5

cos3x-sinx=0 тэгшитгэл бод.

Оноо: 2

y=x2+4x+10 парабол, түүний x0=–3 координаттай цэгт татсан шүргэгч, x=0 шулуунаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

 • A.  9,5                     

 • B. 28/3   

 • C.9          

 • D. 26/3

Оноо: 5

sinx-3cosx=0 бол sinx-ийн эерэг утгыг ол.

Оноо: 2

y=\frac{5}{x}, y=6-x муруйгаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

 • A.12-5ln5       

 • B. 22-5ln5      

 • C. 13,5           

 • D. 11

Оноо: 5

cos2x+3sin^{2}3x=4 тэгшитгэл бод.

Оноо: 5

sin^{2}x=5-4sin5x тэгшитгэл бод.

Оноо: 2

y=x^{2}-2x+5 парабол, түүнийx_{0}=2 ординаттай цэгт татсан шүргэгч, x=0 шулуунаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

 • A. 2\frac{1}{3}              

 • B. 2.5        

 • C. 1\frac{5}{6}     

 • D. 2\frac{2}{3}

Оноо: 5

sin^{2}4x+cos^{2}3x=0 тэгшитгэл бод.

Оноо: 2

y=sin \left ( \frac{1}{2}\pi x \right ),y=x^{2}-2x шугамуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

 •  A. 1\frac{1}{3}              

 • B.1\frac{1}{3}+\frac{4}{\pi }         

 • C. -1\frac{1}{3}+\frac{4}{\pi }     

 • D. 1\frac{1}{3}-\frac{4}{\pi }

Оноо: 6

Хадланчид түр сууц барихын тулд 5 шургаагаар зурагт үзүүлсэн яс мод зангиджээ. Нуруу мод 3м, бусад тулгуур мод 2 м урттай байв. Хоёр тулгуур модны хооронд үүсэх өнцөг x-ийн ямар утгад овоохой хамгийн их эзлэхүүнтэй байх вэ?

Нийт: 16693