• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Хүснэгтэн мэдээлэл ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

IA

IIA

IIIA

3

X

Z

4

Y

1. X элементийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2. Z элементийн электронт байгууламжийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. Y элементийн хүчилтөрөгчтэй үүсгэх нэгдлийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

4. Y элементийн оксид устай харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

Оноо: 2

y=sinx, y=cosx, -\frac{3\pi}{2} \leq x\leq \frac{\pi}{2} -ээр хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

 • A. 4\sqrt{2}           

 • B.\sqrt{2}+1   

 • C. \sqrt{2}-1      

 • D. 2\sqrt{2}     

Оноо: 6

5sin3x+12cos3x=6.5 тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ойролцоогоор ол.

Оноо: 3

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах X, Y, Z элементүүдийг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

IYA

YA

YIA

3

X

Y

Z

1. Цахилгаан сөрөг чанар ихтэй элементийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2. Атомын радиус их элементийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. Z элементийн валентын электронт бүтцийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

Оноо: 3

. Мөнгө нь байгальд 47107Ag (28%) , 47109Ag (72%) хоёр изотопи байдлаар тохиолддог.

i. Хүснэгтийг бөглөнө үү.

Изотоп

Протоны тоо

Электроны тоо

Нейтроны тоо

47107A

47109Ag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]

ii. Мөнгөний харьцангуй массыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

Оноо: 6

. Өгөгдсөн зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Х бодисын химийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2.Y үсгээр тэмдэглэгдсэн шилэн савыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. Энэ туршилтыг гүйцэтгэх дарааллыг төлөвлөнө үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]

4. Урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

5. Х бодисыг хэрхэн таних вэ?

Оноо: 5

Зургийг ажиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

1. Энэ аргыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2. Y шилэн савыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. Z тэмдэглэгдсэн хатуу үлдэгдлийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

4. Энэ аргаар ялгаж болох холимгийн жишээ гаргаж туршилтыг төлөвлөнө үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]

Оноо: 4

Байгалийн хий, нефть, нүүрс түлшинд нэн тохиромжтой ашигт малтмал юм. Нийгэм асар хурдацтай хөгжиж байгаа өнөө үед түлшний хэрэглээ ихсэж дэлхийн дулааралд нөлөөлөхөөс гадна нөөц хомсдолд орох зэрэг тулгамдсан асуудал үүсч байна.

Нефтийн хэсэгчлэн нэрэх төхөөрөмжийн зургийг ажиглан даалгаврыг дарааллын дагуу гүйцэтгэнэ үү. Фракцийг 1-ээс 7 хүртэл тоогоор дугаарласан болно.

1. пропан ялгарах фракцийн дугаарыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2. пропаны гомолог эгнээг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. пропаны молекулын томьёог бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

4. Пропан шатах урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

Оноо: 3

Химийн урвалын этальптийн зураглал өгөгджээ.

1. Энэ урвалын ∆Н<0, ∆Н>0 аль нь болохыг баримжаална уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

2. Экзотерм, эндотерм урвалын аль нь вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

3. Урвалын энтальпийн өөрчлөлтийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]

Оноо: 4

Химийн урвалын энергийн диаграмм өгөгджээ.

1. Экзотерм, эндотерм урвалын аль нь вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалын энтальпийн өөрчлөлтийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Термохимийн тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 0.2 моль азотын моноксид үүсэхэд илрэх дулааны тоо хэмжээг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Лабораторт уусдаггүй давсыг дараах аргаар гарган авдаг.

BaCI2 + Na2SO4 →BaSO4 + 2NaCI

1. Энэ урвалаар үүссэн уусдаггүй давсыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ давсыг уусмалаас нь ямар аргаар салгах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалыг ионы хураангуй тэгшитгэлээр бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. BaCI2 нь дөлний өнгийг ямар өнгөөр буддаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Дөрвөн холимгийн хроматограмыг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

1. Аль холимог нь хамгийн их хольцтой вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Аль холимог нь хамгийн бага хольцтой вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. II дугаартай бодис хичнээн холимгоос тогтох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Батаад М захиа ирсэн бөгөөд өөрт байгаа 3 өнгийн балны хроматограмыг буулгажээ.

1. М захиаг хэд дугаартай бэхээр бичсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Аль бэх нь их хольцтой вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүх бэхэнд агуулагдах бодисын тоог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цаасан хроматографын туршилтыг шүүлтүүрийн цаас, эфирийн уусгагч ашиглан явуулжээ.

1. Туршилтанд ямар тогтвортой фаз ашигласан вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Туршилтын хөдөлгөөнтэй фазыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Уусдаг болон уусдаггүй нэгдлүүдийг агуулсан холимог байв.Холимог руу халуун ус нэмж шүүхэд цагаан өнгөтэй хатуу А, ногоон өнгөтэй В уусмал тус тус үүсжээ. Сурагч ямар нэгдлүүд болохыг танихаар дараах туршилтыг хийв.Цагаан өнгөтэй хатуу А бодис нь дөлний өнгийг тоосгон улаан өнгөөр буддаг.Сулруулсан давсны хүчил уусмалыг нэмэхэд хий ялгарсан бөгөөд CO2 хий болохыг таньжээ.

1. А нэгдэл ямар катион агуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. А нэгдэл ямар анион агуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Сурагч CO2 хийг хэрхэн таньсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. А нэгдлийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Ba2+, Mg2+, Са2+ ион агуулсан I, II, III дугаартай уусмалууд өгөгджээ. Уусмалд ямар ион байгааг туршилтаар илрүүлсэн байна.

1. I дугаартай уусмалд натрийн гидроксид хийхэд цагаан тунадас үүссэн бол энэ ямар ион агуулсан уусмал вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. II дугаартай уусмалд хүхрийн хүчил нэмэхэд цагаан тунадас үүссэн бол энэ уусмал ямар ион агуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. III дугаартай уусмал дөлний өнгийг тоосгон улаанаар буддаг бол энэ уусмалд агуулагдах ионыг тогтооно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Хуурай дээж A шинжлэхдээ дээжийг усанд уусгаад үүссэн уусмалыг мөнгөний нитратын уусмалаар үйлчлэхэд шар өнгөтэй тунадас үүсгэсэн, мөн дөлний өнгийг тоосгон улаан өнгөөр буддаг.

1. А нэгдэл ямар катион агуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. А нэгдэл ямар анион агуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. А нэгдлийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. А нэгдлээс шар тунадас үүсэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хуурай дээж B шинжлэхдээ дээжийг усанд уусгаад үүссэн уусмалд барийн нитратын уусмал нэмэхэд цагаан өнгөтэй тунадас үүсгэсэн, мөн дөлний өнгийг ногоон өнгөөр буддаг. Уусмалд натрийн гидроксидын уусмал нэмэхэд цэнхэр өнгийн тунадас үүссэн болно.

1. B нэгдлийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. B нэгдлийн байгуулалтыг томьёог дүрсэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. В нэгдэл натрийн гидроксидтой урвалд орох ионы хураангуй тэгшитгэлийг

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүснэгтийг бөглөнө үү.

хийнүүд

CO2

H2

O2

1

Таних арга

Шохойн ус

Галтай зомгол

Зогшсон зомгол

2

Илрэх шинжийг тайлбарлана уу

Оноо: 5

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү

1. багажийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Y шилэн савыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Z шилэн савыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. X, Y, Z зурагт өгөгдсөн багаж, шилэн савыг ашиглан явуулах сорил туршилтыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 20мл хүчлийн уусмалыг титрлэхэд натрийн гидроксидын 0.2N, 25мл уусмал зарцуулагдсан бол хүчлийн уусмалын нормаль концентрацийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

C2H4 + HCI → C2H5CI органик урвал ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

1. Бүтээгдэхүүн бодисыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Органик урвалын төрлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын механизмыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. C2H5CI нэгдлийн бүтцийн холбоосон томьёогоор дүрсэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693