• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

C6H14 гэсэн химийн найрлагатай дараах бодисуудын бүтцийн томьёог ажиглаад даалгавар гүйцэтгэнэ үү..

1. Буцлах температур өсөх дараалаар зөв эрэмбэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. W дугаартай нэгдлийн холбоосон томьёог дүрсэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Z химийн нэгдэл гэрлийн нөлөөгөөр монохлоржих урвалаас үүсэх бодисын бүтцийн холбоосон томьёог дүрсэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Хүснэгтэн өгөгдлийг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

I

II

III

IV

S

CI-

Na+

SO42-

1. I дугаартай элементийн протон тоог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. II дугаартай жижиг хэсгийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. III жижиг хэсэг дөлний өнгийг ямар өнгөөр буддаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. IV ионыг цагаан өнгийн тунадас үүсгэн таньдаг. Энэ тунадасны томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Энергийн диаграмм ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Урвалын ∆H утгыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ урвал экзотерм, эндотерм урвалын аль нь вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Шулуун урвалын идэвхижлийн энергийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хэмжээст колбонд урьдчилан бэлтгэсэн натрийн сульфатын уусмалаас 30 мл хийж титрлэлт явуулахад 0.1N хүчлийн уусмалаас 24 мл зарцуулагдсан болно.

1. Бэлтгэсэн уусмалын нормаль концентрацийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ажлын уусмалыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Титрлэлт явуулах аргачлалыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

[Ne]3s23p3 гэсэн атомын электронт бүтцийн томьёог ашиглан даалгаварыг гүйцэтгэнэ үү.

1. элементийн валентын электроныг тогтооно уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. элементийн үе, бүлгийн дугаарыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ элементийн хүчилтөрөгчтэй анион мөнгөний катионтой ямар өнгөтэй тунадас үүсгэх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

2s22p2 гэсэн атомын электронт бүтцийн томьёог ашиглан даалгаварыг гүйцэтгэнэ үү.

1. Энэ элементийн устөрөгчтэй нэгдлийн томьёог бичиж, нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хүчилтөрөгчит нэгдлийн байгуулалтын дэлгэмэл томьёог дүрсэлнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ элементийн устөрөгчтэй нэгдлийн дегидрогенжих урвалыг нөхөж бичнэ үү.

. . кат, t℃ C2H2 + . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

X,Y элементийн атомын гараган загвартай танилцана уу.

1. Х элементийг нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Y2Х нэгдэл дэх химийн холбооны төрлийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 6.2 грамм энэ нэгдлийг устай харилцан үйлчлэхэд үүсэх шүлтийн хэмжээг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Түүхий эд нь байгальд элбэг бөгөөд нөхөн сэргээгдэж байдаг, гарц арвинтай органик бодис нь бутанол юм.

a. Бутанолын молекулын томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b. Холбоосон томьёогоор дүрсэлнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c. Хичнээн сигма холбооны тоог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

d. Бутанолын шатах урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бичээд тэнцүүлнэ үү.

. . . + O2 → CO2 + . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. 7.4 грамм бутанолыг шатаахад үүссэн нүүрсхүчлийн хийн эзэлхүүнийг хэвийн нөхцөлд тооцоолно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

402 грамм усанд 98 грамм хүхрийн хүчил уусгажээ. Үүссэн уусмалын нягт 1.4г/мл болно.

1.Уусмалын процентийн концентрацийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хүхрийн хүчлийн эквивалент массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Уусмалын эзэлхүүнийг тооцоолно уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Уусмалын нормаль концентрацийг тооцоолно уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

0.2N 500мл калийн нитрат(KNO3) –ын уусмал бордоо болгон ашигладаг.

1. Калийн нитратын эквивалент массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ууссан бодисын массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ давс дөлний өнгийг ямар өнгөөр буддаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Дараах нүүрсустөрөгчийн гомологийг тодорхойлж нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i.Бромын усны өнгийг арилгадаг бодисын дугаарыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Урвалыг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

H2C=CH- CH3 + H2O H2SO4

1. Бүтээгдэхүүн бодисыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалын механизмыг нэрлэж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Энэ урвал (гидротаци, гидрогенижих) урвалын аль нь вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Бүтээгдэхүүн бодисыг металл натритай харилцан үйлчлэх үед ялгарсан хийг

нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Урвалыг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү. H2C=CH- CH3 + HCI кат

1. Бүтээгдэхүүн бодисыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалын механизмыг нэрлэж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүтээгдэхүүн бодисыг металл натритай харилцан үйлчлэх үед үүсэх нэгдлийг

нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

AGAYAG гэсэн пептид өгөгджээ.

1. Хэдэн амин хүчлээс тогтсон бэ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Пептидын холбооны тоог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. А үсгээр тэмдэглэсэн амин хүчлийг нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. А амин хүчлийн бүтцийн хураангуй томьёог бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Толин изомерийг зурна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Пентанолын функциональ бүлгийн байршлын изомерын хураангуй томьёог бичнэ үү.

X

Y

W

Изомерын байгуулалтын томьёо

CH3CH2CH2CH2CH2OH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Х, Y, W үсгээр тэмдэглэгдсэн органик нэгдлүүдийг буцлах температурын ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Х үсгээр тэмдэглэгдсэн органик нэгдлийг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

X

Y

W

Изомерын байгуулалтын томьёо

1. Изомерын томьёог гүйцээж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Х ,Y, W органик нэгдлүүдийг буцлах температурын ихсэх дарааллаар байрлуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүснэгтэн мэдээлэл ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

1. Бромын усны өнгийг арилгадаг бодисын тэмдэглэсэн үсгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Металл натритай урвалд ордог бодисуудыг тэмдэглэсэн үсгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бутанол-1 изомер болох бодисын тэмдэглэсэн үсгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

W, X, Y, Z гэж тэмдэглэсэн нэгдлийн бүтцийн томьёотой танилцаад даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

1. Молекул массаараа ижил гурван бодисын тэмдэглэгээг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Нэг атомт спиртийн тэмдэглэгээг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Карбонхүчлийн тэмдэглэгээг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Буцлах температур багатай бодисын тэмдэглэгээг бичиж, тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Гэрлийн нөлөөгөөр 300 грамм этан хлоржиж 99 грамм 1,2-дихлорэтан үүсчээ.

1. Урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бичиж, тэнцүүлнэ үү. CH3CH3 + CI2 hv . . . + HCI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хэдэн моль этан урвалд орсоныг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын гарцийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Урвалын төрлийг нэрлэж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Улаан шоргоолж болон модны энгийн шоргоолж нь хурц үнэртэй, өнгөгүй, метаны хүчил ялгаруулан үүрээ хамгаалдаг.

1. Метаны хүчлийн гомологийн ерөнхий томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Метаны хүчлийн бүтцийн дэлгэмэл томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3. Мөнгөн толины урвалыг нөхөж бичнэ үү.

. . . + Ag2O → CO2 + . . . + H2O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693