• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах Х,Y, Z үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Х, Y, Z элементүүдийн харьцангуй цахилгаан сөрөг чанар өсөх дарааллаар эрэмбэлж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Х, Y, Z элементүүдээс металл шинж чанараар илүү элементийн тэмдэглэгээг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Х, Y, Z элементүүдийг атомын радиус буурах дарааллаар эрэмбэлж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах Х,Y, Z үсгээр тэмдэглэгдсэн элементүүдийг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Х,Y, Z элементүүдийн атомын радиус багатай элементийн тэмдгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Х элементийн хүчилтөрөгтэй нэгдлийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. X,Y,Z элементүүдийн хүчилтөрөгчтэй нэгдлүүдийн хүчиллэг шинж илүү нэгдлийн тэмдэгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Биологийн лаборатори, музейд амьтны бие эрхтнийг муудахаас сэргийлж метаналийн уусмалд хадгалдаг.

1. Шоргоолжны альдегид (метаналь)бүтцийн дэлгэмэл томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Карбонил бүлгийн нүүрстөрөгчийн атомын исэлдлийн хэмийг олно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Байгалийн хий, нефть, нүүрс түлшинд нэн тохиромжтой ашигт малтмал юм. Нийгэм асар хурдацтай хөгжиж байгаа өнөө үед түлшний хэрэглээ ихсэж дэлхийн дулааралд нөлөөлөхөөс гадна нөөц хомсдолд орох зэрэг тулгамдсан асуудал үүсч байна.

1. Нефтийг боловсруулах аргыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. С6Н14 бүхий нүүрсустөрөгч хэд дугаартай фракцаас үүсэх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Гексаны шатах урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Хэвийн нөхцөлд2.24л нүүрсхүчлийн хийг шохойн усан дундуур нэвтрүүлэн үүссэн тунадасны массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Хувирлын ашиглан даалгавраа гүйцэтгэнэ үү.

1. 1 дугаартай хувирлын урвалжийн нэрийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2 дугаартай хувирлын эх бодисыг нэрлэж, төлөв байдлыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 3 дугаартай хувирлын бүтээгдхүүн бодисын фосфорын исэлдэхүйн хэмийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 4 дугаартай хувирлын бүтээгдэхүүн бодисын хэрэглээг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 5 дугаартай хувирлаас үүссэн мөнгөний фосфат үүсэх ионы хураангуй тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

. . . 3S1 электронт байгууламжийн томьёо өгөгджээ.

1. Элементийг нэрлэж, үүсгэх шүлтийн молекулын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. квантын тоог нөхөж бичнэ үү.

n- гол квант

l- туслах квант

ml- соронзон квант

. . .

. . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Квантын тоон утгуудыг ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

n- гол квант

l- туслах квант

ml- соронзон квант

ms- спин квант

2

1

0

+1/2

1. Энэ элементийн электрон байгууламжийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Элементийн протоны тоо

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Үелэх хүснэгтэнд байрлах үе, бүлгийн дугаарыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Зургийг ажиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

1. Х бодисыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Энэ урвалын исэлдүүлэгч бодисын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичнэ үү.

MnO2 + . . . = MnCI2 + . . . + H2O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Шоргоолжны альдегид /метаналь/ -ын 40% уусмал формалин нь бактер устгах, ялзрах үйл явцыг удаашруулдаг тул биологийн лаборатори, музейд амьтны бие эрхтнийг муудахаас сэргийлж хэрэглэдэг.

1. 100 грамм формалины уусмалд агуулагдах шоргоолжны альдегид ба усны массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Альдегидын гомологийн гурав дахь гишүүний холбоосон томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Пропаналийн функциональ бүлгийн изомерын байгууллын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

. Хүснэгтэн мэдээдлэл ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

C2H2(х)

Н2(х)

C2H6(х)

ΔHºшат /кЖ∙моль-1/

1301

286

1561

C2H2(х) + 2Н2(х) → C2H6(х)

1. Эх бодисыг нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Органик урвалын төрлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Шатахын стандарт дулааныг ашиглан урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Термохимийн тэгшитгэл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Экзотерм ба эндотерм урвалын аль нь болохыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

ΔHºүүс /кЖ∙моль-1/

C2H2(х)

227

C6H6(ш)

-85

3C2H2 (х) → C6H6(ш)

1. Бензолын бүтцийн холбоосон томьёог бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ацетиленаас бензол үүсэх урвалын ΔНº урв –ыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. HC CH мөнгөний оксидын аммиакийн уусмалтай урвалд орж ацетлинид мөнгийг үүсгэдэг. Энэ урвалаар үүсэх нэгдлийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүснэгтэн мэдээлэл ашиглан даалгавараа гүйцэтгэнэ үү.

ΔSºүүс /ж∙моль-1∙К-1/

ΔGºүүс /кЖ∙моль-1/

NH3(х)

193

-16

О2(х)

205

0

Н2О(ш)

188

-228

NO(х)

210

88

4NH3(х) + 5О2(х) → 4NO(х) +6H2O(х)

1. Стандарт нөхцөлд энтропийн хандлагыг баримжаалан урвал аяндаа явагдах боломжтой эсэхийг тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалын энтропийнн өөрчлөлтийг (ΔSº) тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын гиббсийн энергийг (ΔGº) тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Энергийн диаграмм ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Катализатортай явагдах урвалын дугаарыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Катализаторгүй буцах урвалын идэвжлийн энергийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Катализатортай шулуун урвалын идэвжлийн энергийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Энергийн диаграмм ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Урвалын дулааны илрэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Эх бодисын холбоосын энергийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүтээгдэхүүн бодисын холбоосын энергийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Урвалын термохимийн тэгшитгэлийг химийн холбооны энерги ашиглан тооцоолно уу.

N2 + 3H2 → 2NH3

ЕN≡N = 418кЖ/моль; ЕH-H = 432кЖ/моль; ЕN-H = 378кЖ/моль

1. Химийн холбоо таслахад зарцуулагдсан энергийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Химийн холбоо үүсэхэд ялгарсан энергийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Термохимийн тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүснэгтэн мэдээлэл ашиглан метаны хлоржих урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу.

C—Н

СI—CI

C—CI

H—CI

413кЖ/моль

243Ж/моль

470кЖ/моль

320кЖ/моль

a. Метаны дихлоржих урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b. Энэ урвалын төрөл ба механизмыг нэрлэнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c.Химийн холбооны энергийг ашиглан урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 3

Магни давсны хүчилтэй харилцан үйлчлэх тушилтыг сурагч гүйцэтгэж үр дүнг хүснэгтэнд тэмдэглэв.

Хугацаа (сек)

0

10

20

30

40

50

60

Ялгарсан устөрөгчийн эзэлхүүн (мл)

0

2.5

4

5

5.5

5.8

5.8

1.Туршилтын үр дүнг ашиглан график байгуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii. Урвал явагдаж дууссан хугацааг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. 10 - 40 секунтанд урвалын дундаж хурдыг тооцоолно уу.

Оноо: 3

2NO (х) + O2(х) two-way arrow 2NO2(х) урвалыг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Энэ урвалын хурдыг масс үйлчлэлийн хуулиар илэрхийлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Азотын (II) оксидын концентрацийг 3 дахин ихэсгэхэд урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын орчны даралтыг 2 дахин ихэсгэхэд шулуун урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

N2(х)+3H2(х ) two-way arrow 2NH3 (х) урвалыг ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү.

1. Урвалын орчны даралтыг 3 дахин ихэсгэхэд буцах урвалын хурд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалын хурдны температурын коэффциент 2. Энэ урвалыг 30ºС-д явагдахаас нь 16 дахин хурдан явуулах урвалын температурыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Азотын оксид үүсэх урвал өгөгдсөн

N2(x) + O2(x) two-way arrow 2NO(x) = 91,3кЖ ∙ моль-1

1. Термохимийн тэгшитгэлд үндэслэн урвалыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2.24дм3 азотын оксид үүсэхэд илрэх дулааныг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693