• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Азотын хүчлийг гол түүхий эд нь аммиак юм. N2(хий)+3H2(хий )=2NH3 (хий) тэнцвэр тогтсон системд азот, устөрөгч, аммиакийн тэнцвэрийн концентраци тус бүр 0.1моль/л, 0.6 моль/л, 0.40 моль/л

1. Тэнцвэрийн тогтмолын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Тэнцвэрийн тогтмолыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Азотын анхны концентрацийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

2NO(х) + O2(х) two-way arrow 2NO2(х) гэсэн тэнцвэр тогтсон системд концентраци тус бүр нь [NO] = 0.02моль∙ дм-3, [O2] = 0.04моль∙ дм-3, [NO2] = 0.02 моль∙ дм-3 байсан болно.

1. Тэнцвэрийн тогтмолын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Тэнцвэрийн тогтмолыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Азот (II) оксидын анхны концентрацыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Ашигтай ургамлын ургацыг сайжруулахад хэрэглэдэг бордоо үйлдвэрлэх зорилгоор дэлхийн 80 гаруй улс орон жилд 130 сая тонн аммиакийг үйлдвэрлэж байна.

N2(х)+3H2(х) two-way arrow 2NH3 (х) ΔH0>0 тэнцвэр тогтсон системд

1. Азотын концентрацийг ихэсгэхэд тэнцвэр шилжих чиглэлийг тодорхойлно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Температурыг нэмэгдүүлэхэд тэнцвэр шилжих чиглэлийг тодорхойлно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлэхэд даралтыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Өгөгдсөн ионы тэгшитгэл ашиглан даалгавар гүйцэтгэнэ үү

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

1. Тунадасны өнгийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Молекулын тэгшитгэл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ионы дэлгэрэнгүй тэгшитгэлийг бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Электролит бодисуудын, диссоциацын тогтмолын томьёог бичнэ үү

1. Хүчлийн диссоциацаар үүсэх катионыг нэрлэнэ үү

H3PO4 two-way arrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Электролит бодисын шаталсан диссоциацын тоог бичнэ үү.

Mg(OH)2two-way arrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хүчлийн ерөнхий диссоциацын тогтмолын томьёог бичнэ үү.

H2SO4two-way arrow

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Исэлдэн ангижрах урвалыг ашиглан даалгавраа гүйцэтгэнэ үү.

Na2SO3 + KMnO4 + КОН = Na2SO4 + . . . + H2O

a. Бүтээгдэхүүн бодисын томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b. Исэлдүүлэгч, ангижруулагчийн шилжсэн электроны тоог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c. Калийн перманганатын өмнөх коэффициентийг бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Исэлдэн ангижрах урвалыг ашиглан даалгавраа гүйцэтгэнэ үү.

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + H2O

1. Ангижруулагч бодисын исэлдэхүйн хэмийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Исэлдүүлэгч бодисын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Бүтээгдэхүүн бодисын коэффициентийн нийлбэрийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Мөнгөний нитратын уусмалд 8 минутын турш 2А гүйдэл нэвтрүүлэв.

1. Катод дээрх ангижрах урвалыг бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Анод дээрх исэлдэх урвалыг бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Катод дээр ялгарсан мөнгөний массыг тооцоолно уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Генетикийн аргаар гаргасан исгэгчийг ашиглан ургамалд агуулагддаг нэгэн моносахарид болох ксилоз (С5Н10О5)-ыг этанолд шилжүүлдэг. 1кг цэвэр ксилозыг задлахад 85% гарцтай бүтээгдэхүүн үүсжээ.

5Н10О5(уус.) 2Н5ОН(ш) +5СО2(х)

 1. Хэрэв этанолын нягт 0,785г*мл-1 бол үүссэн этанолын эзэлхүүнийг олно уу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Стандарт даралт, 20 температурт үүссэн СО2 –ийн эзэлхүүнийг олно уу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оноо: 4

Лабораторт хүчилтөрөгчийг гарган авахад 15.8 грамм калийн перманганатыг ашигласан.

1. Урвалын тэгшитгэлийг гүйцээж бичиж, тэнцүүлнэ үү.

KMnO4 → K2MnO4 + … + O2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалд орсон калийн перманганатын молийн тоог бичнэ үү. / M=158 г/моль /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хэвийн нөхцөлд хичнээн эзэлхүүн хүчилтөрөгч үүссэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. KMnO4 молекулд агуулагдах хүчилтөрөгчийн массын эзлэх хувийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Азотын хүчлийг азотын хүчлийн давс, тэсрэмтгий бодис, будаг, нитролак үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг. Үйлдвэрлэлийн хэмжээгээрээ дэлхийд гуравдугаарт ордог, өргөн хэрэглэгддэг хүчил юм.

a. Аммоны нитратын томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

b. Бордоонд агуулагдах азотын массын эзлэх хувийг тооцоолно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3. Аммоны нитратыг 300º дээш температурт халаахад үүсэх хийг нэрлэнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Натрийн гидроксидын уусмалын электролизоор стандарт нөхцөлд катод дээр 3 моль устөрөгч ялгарчээ.

1. Электролизын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Анод дээр хэдэн моль хүчилтөрөгч ялгарсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

А(х) + 2B(х) →2C(х) гэсэн урвалын хурдыг хэмжих туршилтын үр дүн хүснэгтэнд өгөгдсөн.

[A], моль/л

[B], моль/л

Урвалын хурд (М/с)

1

0.002

0.035

2.8∙10-2

2

0.002

0.07

11.2∙10-2

3

0.006

0.035

2.8∙10-2

1. A бодисын концентрацаас хамаарсан урвалын хурдны эрэмбийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. В бодисын концентрацийг 2 дахин ихэсгэхэд урвалын хурдны өөрчлөлтийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалын хурдны тэгшитгэлийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Урвалын хурдны тогтмолыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Монгол банкнаас 1994 онд улсын хэрэглээнд зориулан 100, 200, 500 төгрөгийн зоосон мөнгө гаргаж байжээ. Эдгээр зоосны 75% зэс, 25% никель агуулдаг. 3 сурагч нэгэн зоосон дахь зэсийн агуулгыг тодорхойлох туршилтыг 3 удаа хийхэд дараах үр дүнг гаргажээ.

1-р сурагч

2-р сурагч

3-р сурагч

1-р туршилт

75,16%

71,43%

71,56%

2-р туршилт

74,93%

71,51%

76,00%

3-р туршилт

75,15%

71,48%

73,11%

1. Хэд дугаартай сурагчийн туршилтын үр дүн бодитой байсан бэ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Хэд дугаартай сурагчийн туршилтын үр дүн нарийвчлалтай бэ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3. 1кг зоосонд агуулагдах зэсийн массыг тооцоолно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Тэнцвэр тогтсон 2NO (х) + O2(х) two-way arrow 2NO2(х) + Q урвалын хувьд доорх хүчин зүйлсийг өөрчлөхөд химийн тэнцвэр хэрхэн шилжих талаар тайлбарлан бичнэ үү.

1. Системийн даралтыг бууруулахад

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвал явагдаж байгаа савны эзэлхүүнийг бууруулахад

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Системийн температурыг бууруулахад

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Далайн усанд агаараас нүүрсхүчлийн хий ууссанаар кальцийн карбонат тунадасжиж далайн хясааны ясан бүрхүүлийн найрлагыг бүрдүүлдэг. Шохойн чулуу нь байгальд өргөн тархсан барилгын материалын үндсэн түүхий эд юм.

1. Нүүрсхүчлийн молекул дах химийн холбоог нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Урвалыг гүйцээж бичиж, тэнцүүлнэ үү.

CO2 + Ca(OH)2 → . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хэвийн нөхцөлд 224 дм3 эзэлүүнтэй нүүрсхүчлийн хийг шохойн усанд дундуур нэвтрүүлжээ. Үүссэн тунадасны массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Түлшний шаталтаар үүссэн хий хүчлийн бороо үүсгэж эртний дурсгалт хөшөө, баримлыг эвддэг.

1. Хүхрийн хүчил үүсгэх хийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Гантиг хөшөө хүчлийн бороотой харилцан үйлчлэх урвалын ионы тэгшитгэлийг бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хөрсний бохирдолд хүчлийн бороо хэрхэн нөлөөлөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Барилгын материалын үйлдвэрлэл нь агаарыг хэрхэн бохирдуулдаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Байгалын резиныг Бразил болон бусад халуун орны ургамлаас гарган авдаг. Резины хэрэглээ өсөн нэмэгдэхийн хэрээр олон төрлийн резиныг синтезлэн гарган авч байна

1. Байгалийн резины мономерийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Синтезийн резины мономерийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хлорпрен хичнээн сигма ба пи холбоотой вэ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

HDPE өндөр нягттай полиэтилен нь хэт ягаан туяа, болон халууны нөлөөгөөр бүтэц нь задардаг тул хэзээ ч халуун зүйл хийж болохгүй , наранд тавьж болохгүй, дахин хэрэглэж болдоггүй нэг удаагийн хэрэглээний сав юм.

1. Полиэтилен хуванцарын тэмдэглэгээг илэрхийлсэн цифрийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Полиэтилен хуванцарын мономерын томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Мономер нь бромын усны өнгийг өөрчлөх урвалыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Полиэтилен үүсэх урвалыг нэрлэнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Полимер нь байгаль орчинд ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Бүдүүвчийн дагуу урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлнэ үү.

1. X урвалыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Y урвалын өнгөний өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Z урвалаас үүссэн нэгдлийг холимгоос ялган авах аргыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. E урвалын механизм ба төрлийн нэрийг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693