Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Я родился зимой ................... .

 • A. декабря

 • B. в декабре

 • C. декабрь

 • D. декабрю

Оноо: 1

I am used to ________ glasses as an optician advised.

 • A.have worn

 • B.to wear

 • C.wearing

 • D. wear

Оноо: 1

Хэт цөөн хүн амтай улсын хүн амын асуудлаар баримтлах бодлого юунд чиглэсэн байх ёстой вэ?

 • Хүүхдийн болон эхэд шаардлагатай тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх

 • 1 айл 1 хүүхэд бодлого хэрэгжүүлэх

 • Гэрлэхэд бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтыг олшруулах

 • Боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээг өндөр төлбөртэй болгох

Оноо: 3

Дараах ноогдворын утгыг олоорой. 120 : 60

а. Ноогдвор илэрхийлэлд тохирох бодлого зохиож бичээрэй

б. Бодлогоо хэрчмээр зураглаж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Гибериллиний хэмжээг нэмэгдүүлэх нь ургамалд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • A. Ургамлын өсөлтөд нөлөөлөн гэрэл рүү тэмүүлэх хөдөлгөөн

 • B. Үрийн соёололт нэмэгдүүлэх

 • C. Жимс боловсролтыг түргэсгэдэг

 • D. Эд эрхтний нөхөн төлжилтийг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Все учителя любят ................ учеников.

 • A. хороший

 • B. хороших

 • C. хорошие

 • D. хорошая

Оноо: 1

Ачааг 200 H хүчээр 4 м зайд чирсэн бол хийж гүйцэтгэсэн ажлыг ол

 • A.8 к Ж

 • B. 18 кЖ

 • C. 2 Кж

 • D. 0.8 кЖ

Оноо: 1

My grandfather ________smoke, but he gave it up.

 • A.used

 • B.uses

 • C.used to

 • D. is used to

Оноо: 1

Мы часто вспоминаем нашу .............. учительницу Туяа.

 • A. первую

 • B. первая

 • C. первой

 • D. первый

Оноо: 3

Дараах ноогдворын утгыг олоорой. 150 : 50

а. Ноогдвор илэрхийлэлд тохирох бодлого зохиож бичээрэй.

б. Бодлогоо хэрчмээр зураглаж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

2кг усыг халаахад 168 кЖ дулаан шаардагдсан бол хэдэн градусаар халаасан бэ? Усны хувийн дулаан багтаамж. c=4200 Ж/кг°C

 • A. 300С

 • B. 200 С

 • C. 100С

 • D. 500 С

Оноо: 1

В ................ году я стану студентом университета.

 • A. будущая

 • B. будущего

 • C. будущий

 • D. будущем

Оноо: 1

220 В хүчдэл залгасан цахилгаан плиткээр 5 А гүйдэл гүйж байвал секунд бүрд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A. 1 кЖ

 • B. 110 кЖ

 • C. 11 кЖ

 • D. 1.1 кЖ

Оноо: 1

When I was at school, I ________ play any sports.

 • A.used to

 • B.didn’t use to

 • C.didn’t use to

 • D. am used to

Оноо: 1

Дети уважительно относятся к ................ .

 • A. учителя

 • B. учителями

 • C. учителям

 • D. учителей

Оноо: 1

Дорж амьтан тэжээх дуртай. Доржийн тэжээсэн амьтдын дотроос дүрс хувиралд ордоггүй амьтад аль нь болохыг зөв харгалзуулна уу.
1. Дорнодын мэлхий 2. Ангир 3. Хонь
4. Долоогонын эрвээхий

 • A. 1,3

 • В. 2,3

 • С. 1,4

 • D. 3,4

Оноо: 1

Монгол төрхийн арьстны зонхилон тархсан нутаг нь

 • A. Аляск, Зүүн Ази, Хойд Ази

 • B. Өмнөд Ази, Баруун Ази, Австрали

 • C. Европ, Хойд Ази, Австрали

 • D. Латин Америк, Өмнөд Европ, Баруун Ази

Оноо: 2

Correct order. Write the sentence into the right order.

started, already, the lesson, has

Оноо: 1

The cake was delicious but I’m __________ full, thanks

 • A.incomplete

 • B.completion

 • C.complete

 • D.completely

Оноо: 1

The forest is very _________on Sunday mornings.

 • A.peaceful

 • B.peaceable

 • C.peace

 • D.peacefully

Нийт: 15508