• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Выберите правильный вариант

После окончания ................ я поступлю в университет.

 • A.  двенадцатого

 • B. двенадцатому

 • C. двенадцатом 

 • D. двенадцать

Оноо: 1

Andrew lives near here, ________?

 • A.isn’t he

 • B.is he

 • C.doesn’t he

 • D.does he

Оноо: 1

Этилен нь ургамлын ямар үйл ажиллагаанд түлхүү оролцох вэ?

 • A. Ургамал  гэрэл рүү тэмүүлэх ургах

 • B. Үрийн соёололт нэмэгдүүлэх

 • C. Жимс боловсролтыг түргэсгэх

 • D. Эд эрхтний нөхөн төлжилтийг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

1кг усыг 10oС-аас 100oCхүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийн хэмжээг олно уу? Усны хувийн дулаан багтаамжc=4200 Ж/кгoC

 • A. 378 кЖ   

 • B. 180 кЖ  

 • C. 500 кЖ 

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Я родился зимой ................... .

 • A. декабря

 • B. в декабре

 • C. декабрь

 • D. декабрю

Оноо: 1

I am ________ glasses as an optician advised.

 • A.have worn

 • B.to wear

 • C.wearing

 • D. wear

Оноо: 1

Хэт цөөн хүн амтай улсын хүн амын асуудлаар баримтлах бодлого юунд чиглэсэн байх ёстой вэ?

 • Хүүхдийн болон эхэд шаардлагатай тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх

 • 1 айл 1 хүүхэд бодлого хэрэгжүүлэх

 • Гэрлэхэд бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтыг олшруулах

 • Боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээг өндөр төлбөртэй болгох

Оноо: 3

Дараах ноогдворын утгыг олоорой. 120 : 60

а. Ноогдвор илэрхийлэлд тохирох бодлого зохиож бичээрэй

б. Бодлогоо хэрчмээр зураглаж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Гибериллиний хэмжээг нэмэгдүүлэх нь ургамалд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • A. Ургамал  гэрэл рүү тэмүүлэх ургах

 • B. Үрийн соёололт нэмэгдүүлэх

 • C. Жимс боловсролтыг түргэсгэх

 • D. Эд эрхтний нөхөн төлжилтийг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

И учителя должны любить и уважать ................ учеников.

 • A. хороший 

 • B. хороших 

 • C. хорошие

 • D. хорошая

Оноо: 1

Ачааг 200 H хүчээр 4 м зайд чирсэн бол хийж гүйцэтгэсэн ажлыг ол.

 • A. 8 кЖ 

 • B. 18 кЖ  

 • C. 2 кЖ

 • D. 0.8 кЖ

Оноо: 1

My grandfather ________smoke, but he gave it up.

 • A.used  

 • B.uses

 • C.used to

 • D. is used to

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мы часто вспоминаем нашу .............. учительницу Туяа.

 • A. первую

 • B. первая 

 • C. первой

 • D. первый

Оноо: 3

Дараах ноогдворын утгыг олоорой. 150 : 50

а. Ноогдвор илэрхийлэлд тохирох бодлого зохиож бичээрэй.

б. Бодлогоо хэрчмээр зураглаж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

2 кг усыг халаахад 168 кЖ дулаан шаардагдсан бол хэдэн градусаар халаасан бэ? Усны хувийн дулаан багтаамж. c=4200 Ж/кг°C

 • A. 30 °C

 • B. 20 °C    

 • C. 10 °C 

 • D. 50 °C

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

В ................ году я стану студентом университета.

 • A. будущая 

 • B. будущего

 • C. будущий 

 • D. будущем

Оноо: 1

220 В хүчдэл залгасан цахилгаан плиткээр 5 А гүйдэл гүйж байвал секунд бүрд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

 • A. 1 кЖ    

 • B. 110 кЖ 

 • C. 11 кЖ  

 • D. 1.1 кЖ

Оноо: 1

When I was at school, I ________ play any sports.

 • A.used to

 • B.didn’t use to

 • C.didn’t use to

 • D. am used to

Оноо: 1

Выберите правильный вариант

Мы, дети, прежде всего ......... своих родителей, учителей, друзей.

 • A. учителя

 • B. учителями

 • C. учителям

 • D. учителей

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний үе шат бүрт энергийн алдагдал гарч байдаг. Үүний үр дүнг тайлбарлана уу

 • A.Бүх амьд биеүд амьсгалдаг.

 • В. Идэш тэжээлийн гинж үргэлж ногоон ургамлаас эхэлдэг   

 • С. Ургамлыг бүтээгчид, амьтдыг хэрэглэгчид гэж нэрлэдэг.

 • D. Таваас олон бие махбодоос бүрэлдсэн идэш тэжээлийн гинж маш цөөхөн байдаг

Нийт: 16693