• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Обычно, мой, мама, любить, смотреть, передачи, на, русский , язык.

.............................................................................................................................. .

Оноо: 1

Odd one out.

SPORTS:

 • A. archery

 • B. cycling

 •  C. jogging

 • D. helmet

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

На, День рождения, родители, подарить, я, новый, красивый, мобильный телефон.

.................................................................................................. .

Оноо: 1

E=10 В/м хэмжээний хүчлэгтэй цахилгаан оронд q=2 Кл цэнэгт үйлчлэх хүчийг ол

 • A. 5 Н   

 • B. 20 Н   

 • C. 0.2 Н  

 • D. 0.5 Н

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, родители, всегда, интересоваться, чем, мы, заниматься.

.................................................................................................. .

Оноо: 1

5 Кл цэнэгт цахилгаан орны зүгээс 100Н хүч үйлчилж байгаа бол Е=?

 • A. 20 В/м

 • B. 500 В/м   

 • C. 0.05 В/м

 • D. 0.5 В/м

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Каждый, монгол, знать, имя, первый, в, Монголия, космонавт, Ж.Гуррагча.

.............................................................................................................. .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, учиться, в, школа, который, находиться, около, Центральный стадион.

............................................................................................................... .

Оноо: 1

U=5 В хүчдэлийг С=10 мкФ багтаамжтай конденсаторт холбоход ямар цэнэг хуримтлагдах вэ?

 • A. 20 мкКл

 • B. 30 мкКл   

 • C. 40 мкКл   

 • D. 50 мкКл

Оноо: 1

Odd one out.

AIR TRANSPORT:

 • A. an airplane

 • B. a helicopter 

 • C. a train

 • D. a jet

Оноо: 1

Конденсаторыг 12 В хүчдэлээр цэнэглэхэд 24 мкКл цэнэг хуримтлагдсан бол багтаамжийг ол.

 • A. 0,3 мкФ   

 • B. 1 мкФ    

 • C. 2 мкФ

 • D. 3 мкФ

Оноо: 1

6 Ом эсэргүүцэлээр 3 А гүйдэл гүйж байгаа бол ямар хүчдэл унах вэ?

 • A. 9 В

 • B. 18 В  

 • C. 2 В

 • D. 0,5 В

Оноо: 1

Odd one out.

HAIR:

 • A. blonde

 • B. straight 

 •   C. oval 

 • D. wavy

Оноо: 1

3 Oм эсэргүүцэл дээр 15 В хүчдэл унаж байгаа бол түүгээр гүйх гүйдлийн хүчийг ол.

 • A. 5 А   

 • B. 45 А 

 • C. 0,2 А

 • D. 18 А

Оноо: 1

Дамжуулагчаар 4 А гүйдэл гүйхэд 24 В хүчдэл унаж байсан бол түүний эсэргүүцлийг ол

 • A. 28 Ом   

 • B. 96 Ом  

 • C. 0,33 Ом 

 • D. 6 Ом

Оноо: 1

Odd one out.

FACE:

 • A. short

 • B. round

 • C. square

 • D. oval

Оноо: 1

20 мкФ багтаамжтай конденсаторыг 100 В хүчдэлд холбогдсон бол хуримтлагдах энергийг ол.

 • A. 0,1 Ж   

 • B. 0,01 Ж  

 • C. 0 001 Ж   

 • D. 0,0001 Ж

Оноо: 2

Австрали тив нь Гренланд арлаас том хэмжээтэй боловч Меркаторын тусгагаар зурагдсан газарзүйн зурагт Гренланд арал том харагддагийн учир юу вэ?

Оноо: 2

Дараах диаграммаас Колумб улсын 1 хүнд ногдох ДНБ болон Бичиг үсэг тайлагдсан байдал хэд байгааг тодорхойл.

Оноо: 2

Цилиндр тусгагаар экватор орчмын нутгийг дүрслэхэд тохиромжтой байдгийн учир юу вэ?

Нийт: 16693