• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Агаарын температурын хуваарилалтыг харуулахад изотермын аргыг ашиглах нь тохиромжтой байдгийн учрыг тайлбарла?

Оноо: 2

Аалзны торон диаграммын бусад диаграммын төрлүүдээс ялгагдах онцлогийг нь бичнэ үү?

Оноо: 2

Доорх хүснэгтээс гарагуудын нарнаас алслагдсан дараалал болон гарагуудын диаметрийн хамаарлыг тодорхойл.

Оноо: 2

Дараах графикийг ажиглан гарагуудын нарыг тойрох хурд ба нарнаас алслагдсан зайн хамаарлыг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Хуурай газрын ихэнх нь хэдээс хэдэн метрийн өндөрт, далайн ёроолын ихэнх нь хэдэн метрийн гүнд байна вэ?

Оноо: 2

Шугаман хурд ба өргөргийн хамаарлыг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Хоёр хотын цагийн зөрүүг олно уу? Филлипиний Манила хот ЗУ 1200-д Чехийн Прага хот ЗУ 150-д тус тус оршино. (1цаг – 60мин буюу 150)

Оноо: 2

Гималайн нурууны үүслийг хавтангуудын ойртон нийлэх хөдөлгөөнтэй холбон тайлбарла.

Оноо: 2

Галт уулын тархалт ба хавтангийн хил заагийн хамаарлыг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Дэлхийн гадаргыг бүрэлдүүлэгч элементүүдийг харуулсан диаграммыг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Дэлхийн дотоод үе давхаргуудын зарим шинж чанарыг харуулсан хүснэгтийг ашиглан, дотоод цөм ба газрын гадаргын ялгааг тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Өгөршилт ба уур амьсгалын хамаарлыг харуулсан зургийг ашиглан, Зургаас физик өгөршил хүчтэй явагдах газрын тунадас болон агаарын температурын горимыг бичээрэй.

Оноо: 1

Тропосфер үе давхаргын дээд хилийг хэрхэн тогтоодог вэ?

Оноо: 2

Улаанбаатар (ХӨ 47055’) болон Парис (ХӨ 48052’) хотууд нь бараг ижил өргөрөгт оршдог ба нарны тусгалын өндөр, өдрийн үргэлжлэх хугацаа адил боловч уур амьсгалын хувьд ихээхэн ялгаатай байгааг графикт харуулжээ. Үүний учир шалтганыг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Хийн мандлын химийн найрлагыг харуулсан диаграммаас элементийн харьцааг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Цаг агаарын тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харуулсан зургаас Австрали тивийн нутаг дэвсгэр дээр үүссэн их ба бага даралтыг тодорхойлж, салхины чиглэлийг бичээрэй.

Оноо: 2

Агаарын температур ба чийгийн багтаамжийг зурагт үзүүлжээ. Хамаарлыг тодорхойлоорой.

Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлтийг зурагт харуулжээ. Усны эргэлт нь ямар ямар хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр явагддагийг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Зургийг ажиглан, далайн усны давсжилт гүн рүүгээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Далайн усны даралт гүн рүүгээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тодорхойлоорой.

Нийт: 16693