• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Голын уналыг харуулсан зургийг ажиглан, тус голын урт ба гадаргын өндрийн хамаарлыг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Амар мөрний усны зарцуулгыг харуулсан графикийг ашиглан, жилийн усны зарцуулгыг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Ургамал ургах орчинд гадаргын хэлбэр ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

Оноо: 2

Хөрсний өнгө ба ялзмагийн хамаарлыг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Ургамлын мужлалаар А цэг дээр байгаа хэсэг ямар бүс байх вэ?

Оноо: 2

Газарзүйн зурагт тайгын тархалтыг харуулжээ. Тайгын бүслүүрийн гол онцлогийг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Дэлхий нь газарзүйн бүрхэвч бүслүүрлэг шинж чанартай. Үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг жишээгээр тайлбарлаарай.

Оноо: 1

Дарсны хундага диаграмын утга санааг тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудаас дурын 1, 1 улсыг сонгон авч, хүснэгтийн мэдээлэлд үндэслэн, тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Хөгжиж буй орнуудаас дурын 2 орныг сонгон авч, байршлыг хойдын ба өмнөдийн орны зургийг ашиглан тайлбарлан уу

Оноо: 2

Доорх диаграммыг ажиглан Энэтхэг болон Орос улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон иргэдийн сэтгэл ханамжийг харьцуулан бичнэ үү?

Оноо: 2

Далайд гарцгүй улс орнуудаас 2-ыг дурдаж, хөгжлийн түвшинг дүгнэн бичнэ үү.

Оноо: 2

Энэхүү графикийг J муруй гэдэг ба үүнийг ажиглан 230 саяас 5 тэрбум 292 сая хүн ам болтол хэдэн жил зарцуулсныг ол.

Оноо: 2

Сири улсын хүн амын нас хүйсийн бүтцийг хүн амын суваргаар харуулжээ. 30-39 насны эмэгтэйчүүд хэд байгааг олоорой.

Оноо: 2

Япон улсын 1000 хүнд ногдох төрөлт ба нас баралтыг харуулжээ. 2000 оноос хойш гарсан өөрчлөлтийг тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 2

Япон болон Этиоп улсын хүн амын нас хүйсийн суврагыг харьцуулж дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Зургийг ажиглан хүн амын нягтшил ихтэй газруудаас 4-ийг бичээрэй.

Оноо: 2

Австралийн аж үйлдвэрийн салбарын ажиллах хүчний тоонд гарч буй өөрчлөлтийг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Исланд улсын хүн амын тоо болон хүлээн авсан жуулчны тоог графикаар үзүүлжээ. Чиг хандлагыг дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 2

Далайн орнуудын тээврийн зураг үзүүлжээ. Далайн тээврийн чиглэлүүдээс хамгийн их ачаа эргэлттэй 2 чиглэлийг тодорхойлоорой.

Нийт: 16693