• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

АНУ-ын нүүрсний экспорт ба хэрэглээг харуулжээ. Графикийг уншиж, хандлагыг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Зай болон соёлын олон янз байдлын үүднээс зарим улсуудыг харьцуулсан график байна. зай хол боловч соёлын олон төрлийг үзэх боломжтой улсуудаас 2-ыг олж бичээрэй.

Оноо: 2

Дэлхийн худалдааны ба ДНБ-ий өөрчлөлтийг үзүүлсэн график байна. Графикийг ашиглан, дэлхийн худалдааны өсөлтийн хэлбэлзлийг жишээлэн тодорхойлоорой.

Оноо: 2

2008-2011 оны дэлхийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт, импортын хэмжээг харуулсан зургаас чиг хандлагыг тодорхойлж бичээрэй.

Оноо: 2

KFC” түргэн хоолны үйлчилгээ компанийн салбар ажиллаж буй орнуудыг зурагт харуулжээ. Газарзүйн зургийг хөгжилтэй холбон тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Дэлхийн улсуудын эдийн засгийн өсөлтийн өөрчлөлтийг хөгжлийн ялгаатай байдалд үндэслэн харуулжээ. 2012 оны хагас жилээр хөгжиж буй болон өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн өсөлт хэдэн хувь байсан бэ?

Оноо: 2

Хуурайшил гангийн үзүүлэлтийг гангийн индексээр тодорхойлдог. Байгалийн нөхцөл нөөцийн эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх нөлөөг Кени улсын жишээн дээр харуулсан график байна. 1985 оноос хойш үеийн ДНБ-ийн уналтыг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Дараах графикийг ажиглан үр дагаврыг нь дүгнэн бичнэ үү?

Оноо: 2

Нүүрсхүчлийн хий хамгийн их ялгардаг орныг олж шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Чад нуурын талбай 1963 оноос хойш 95 хувиар багасжээ. Сахарын цөлийн захад орших 4 орны 30 гаруй сая хүний усны эх үүсвэр болсон энэ нуурын ус ийнхүү багассан шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Антарктид дахь озоны давхарга нимгэрэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Норвегийн ойн тархалтыг тус улсын аж үйлдвэрийн эрхлэлттэй холбон тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Байгалийн ба нийгмийн орчинг зарим жишээгээр харуулжээ. Байгалийн ба нийгмийн орчны хамаарлыг 1 жишээгээр тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Агаарын бохирдлын үзүүлэлтийг ажиглан хамгийн их болон бага улсыг харьцуулан, учир шалтгааныг тайлбарлан бичнэ үү?

Оноо: 2

Ногоон кофе үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч эдгээр 5 улсын мэдээлэл өгөгдсөн байна. Бразил болон Этиоп улсын зах зээлд хувийн хамаарлыг харьцуулан тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Доорх графикийг ажиглан Герман улсын ажиллах хүчний бүтэц нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

АНУ-ын байгалийн нөөцийн хамгаалалтад авсан газрын хэмжээг харуулсан график байна. 2007 оноос хойш хамгаалалттай газрын хэмжээ буурснаас үүдэн гарах сөрөг үр дагавар 2-ыг жишээлэн бичээрэй.

Оноо: 2

Доорх зурагдээр 1,2-оор дугаарласан газарт яагаад гэр болон байшин барьж болохгүй вэ?

Оноо: 2

Амазонкийн ширэнгэн ойн талбайн өөрчлөлтийг харуулсан графикийг ажиглан, өөрчлөлтийн чиг хандлагыг дүгнээрэй.

Оноо: 2

Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд нэгдсэн улсуудыг газарзүйн зурагт харуулсан байна. Сэргээгдэх эрчим хүч хэрэглэх нь ямар ач холбогдолтой вэ? гурван жишээ бичээрэй.

Нийт: 16693