• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Графикаар хоногт хэрэглэх усны түвшинг харуулжээ. АНУ болон Энэтхэг улсын хоногт хэрэглэх усны түвшин ялгаатай байгаа хөгжлийн үүднээс тайлбарла.

Оноо: 2

Их Британи улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд модны эзлэх хувийн өөрчлөлтийг харуулсан графикийг ажиглан, өөрчлөлтийн явцыг тайлбарла.

Оноо: 2

Цаас зарцуулалтын байдлаар дараах 3 оронг харьцуулжээ. Сүүлийн жилүүдэд АНУ ямар бодлого хэрэгжүүлснээс цаасны зарцуулгыг бууруулж чадсан байх вэ?

Оноо: 2

2 газрын хоорондох зайг тодорхойлоход газарзүйн зургийн ямар элементийг хэрхэн хэрэглэх шаардлагатай вэ? 2 цэгийн хоорондох зайг тооцоолоорой.

Оноо: 2

Газарзүйн зураг ба глобусын ижил ба ялгаатай талыг тодорхойлно уу

Оноо: 2

Google Earth программыг ашиглаж орон нутаг, улс орныг судлахад ямар зүйлүүдийг хийж сурч болох вэ? 2 үйлдлийг тайлбарлаж бичнэ үү

Оноо: 1

Google earth программыг ашиглан чи юу хийж чадах вэ? Энгийн хэрэглээ болон газарзүйн хэрэглээнээс нь бичнэ үү?

Оноо: 2

Газарзүйн зураг болон, глобусдээр Антарктид, Өмнөд Америк, Гренландын уртыг хэмжин ялгаатай байгаагийн учрыг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Дараах зурагт Африк тивийн улсуудын цагийн бүсийг харуулжээ. Нигер улсад 09 цаг 35 мин болж байгаа бол Мадагаскарт цаг хэд болж байхыг тооцоолж олно уу?

Оноо: 2

Дэлхий тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний үр дүнд үүсэх шугаман ба өнцөг хурдын ижил ба ялгаатай талыг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Хоног болон улирал яагаад солигддог вэ? Үүний үр дүнд байгаль, нийгмийн үзэгдэл юмсад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Оноо: 2

Хэрвээ Мягмар гарагийн 15:00 цагт өдөр шөнө солигдох шугамыг баруун тийш огтолж гарсан бол цагаа ямар гарагийн хэдэн цаг хэмээн тоолох вэ? Яагаад?

Оноо: 2

АНУ-ын Шинэ Орлеанд (б.у 90°) Баасан гарагийн 17:00 болж байвал Египетийн Кайр хотод (з.у. 31°) хэдэн цаг болж байх вэ?

Оноо: 1

Дараах зураг нь газар хөдлөлтийн идэвхийг 0-4 зэргээр илэрхийлжээ. Манай орны аль хэсэг идэвхтэй болон идэвх багатай бүсэд хамрагдаж байгааг зургаас тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Тектоникийн хавтангуудын хавтангийн хөдөлгөөний чиглэлийг сумаар дүрсэлжээ. Чиглэлийг ажиглаж хөдөлгөөний төрлийг тодорхойлон, гадаргын ямар хэлбэр үүсэхийг жишээгээр тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Доорх өгөгдсөн зураг А, зураг Б-г харьцуулан ажиглаарай. Нэгэн цаг үед гадарга Зураг А-д дүрслэгдсэн шиг хавтгай байжээ. Ямар шалтгаанаар Зураг Б-д дүрслэгдсэн шиг болж өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 2

Газар хөдлөлтийн үед өөрсдийгөө болон бусдыг хамгаалах талаарх авах 2 арга хэмжээг дурдана уу

1. .................................................................................................................. 2. ..................................................................................................................

Оноо: 2

a) Чулуулагт ямар өөрчлөлт орсон байна вэ? .............................................................................................................................

b) Энэхүү өөрчлөлт нь ямар хүчин зүйлээс шалтгаалсныг тайлбарлана уу. .............................................................................................................................

Оноо: 2

a) A’A ба B’B цэгүүдийн хоорондох даралтын зөрүүг олно уу. ...........................................................................................................................

b) A’A ба B’B цэгүүдийн хоорондох зай ижил гэж үзвэл салхины хүч их хаана байхыг тодорхойлно уу. .........................................................................................................

Оноо: 1

Хаана ямар шинж чанартай агаарын масс үүсэхийг тодорхойлно уу.

Нийт: 16693