• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Газрын гадарга дээр агаарын даралт 1008 мб байсан бол 4000 м өндөрт хэд байхыг тооцоолж гаргана уу

Оноо: 2

Уулын бэлд t01=250С, Р1=850 мб, уулын оройд t02=150С, Р2=750 мб байсан бол уулын харьцангуй өндрийг олно уу.

Оноо: 2

a) Эдгээр өдрүүдэд үд дундын үед нар ямар өргөрөгт эгц 900 тусах вэ? ..................................................................................................

b) Эдгээр өдрүүдэд нарны гэрлийн тусч буй хугацаа ижил боловч дулаан хүйтний хувьд ялгаатай байдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу. ..............................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Баруун зүгийн салхины хүйтэн урсгал нь Өмнөд Америк ба Африк тивийн баруун хойд зүг рүү чиглэхээрээ ямар нэртэй болдог вэ?

Оноо: 2

a) Давсжилт ямар өргөрөгүүдэд хамгийн их буюу 36,5 % промилаас их байна вэ? ................................................................................................................................

b) Давсжилт ямар өргөрөгүүдэд хамгийн бага буюу 34,2 %0-аас бага байна вэ? .................................................................................................................................

Оноо: 2

Далайн усны температур өргөрөгөөс хамаарахгүй 1 км-ийн гүнд 10С-ээс хэтрэхгүй, улмаар 3 км-ийн гүнээс цааш байнга 2-3С болдог байна. Дэлхийн дотоод гүн халуун байтал яагаад далайн ус гүн рүү болох тусам температур нь буурч байна вэ.

Оноо: 2

a) Юу?: _________ Хэзээ?: ________ Хаана?: ________ Хэн?: ______ Яагаад энд?:_____________________________________________

b) Хэрвээ чи аймгийн, сумын засаг дарга байсан бол цаашид ийм гамшигт дахин өртөхгүйн тулд хот төлөвлөлтөд ямар өөрчлөлт оруулах вэ? ................................................................................................................................ .................................................................................................................................

Оноо: 2

Үерийн гамшгийн тухай ард иргэд, хүүхэд багачуудад чи ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

Оноо: 2

Хөрсний тухай мэдлэгээ ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү. a) Хөрсний үе давхаргыг тохируулж нэрлэнэ үү. (хучаас үе, суурь чулуулаг, эх чулуулаг, хуримтлалын үе, ялзмагт үе)- b) Хүйтэн орчинд үүссэн хөрс ямар шинж чанартай байхыг тодорхойлон бичнэ үү? ...................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Дараах хөрснүүдийн шинж чанар ямар байхыг харьцуулан “сайн”, “дунд”, “муу” гэсэн үгнүүдээс тохирох үгийг хүснэгтэд нөхөөрэй.

Оноо: 2

Хэрвээ уур амьсгалын дулаарлын нөлөөгөөр зарим газар чийглэг, зарим газар хуурайшвал ойн бүлгэмдлийн тархалтад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Оноо: 1

Цөлжилт нь хүн болон амьтанд хэрхэн нөлөөлөхийг дараах жишээн дээр тайлбарлаарай.

i. Тариаланчдад: ...............................................................................................

ii. Цагаан зээрт: .................................................................................................

Оноо: 2

Цөлжилтийг сааруулах арга замуудаас 2-ыг дурдана уу

Оноо: 2

a) Хэрэглээ бага боловч хүн амын тоо их байх, хүн ам цөөн боловч хэрэглээ их байхын аль нь буурай хөгжилтэй аль нь өндөр хөгжилтэй орны шинж вэ? ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................

b) Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө алинд нь илүү байх вэ? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудыг бүс нутгаар ангилахдаа харгалзан үздэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэрлэнэ үү

Оноо: 2

Хойд Африк ба Баруун Өмнөд Азийг нэг бүс нутагт хамруулан ангилах нь бий. Энэ бүсийн орнуудын нийтлэг шинжүүдээс 2 тодорхойлно уу

1) ..................................................... 2) ....................................................

Оноо: 2

Улс төрийн зурагт орсон өөрчлөлтийн үе болон өөрчлөлтийг харуулсан хүснэгтийн дутууг нөхөж бичнэ үү

Оноо: 2

Улс төрийн зургийн тоон ба чанарын өөрчлөлтүүдийн шинжийг тодорхойлж бичнэ үү.

Тоон өөрчлөлт Чанарын өөрчлөлт
1. Улс орнууд нэгдэх 1. Улс орнууд тусгаар тогтнох
2........................................... 2............................................
3............................................ 3. ...........................................

Оноо: 2

a) Манай улсын төрөх насны нэг эмэгтэйд дунджаар хэдэн хүүхэд ногдож байна вэ? ................................................................

b) Энэ үзүүлэлтээр манай улсаас 2 дахин өндөр үзүүлэлттэй ямар орнууд байна вэ? ...............................................................................................................................

Оноо: 2

Улаанбаатар хотын хотжилтоос үүсч буй асуудлуудаас 1 жишээг сонгон авч шалтгаан ба үр дагаврыг тодорхойлно уу. Энэ асуудлыг ямар арга замаар шийдэх боломжтой гэж үзэж байна вэ?

a) Асуудал :............................................................................................................

b) Шийдэх арга зам: ....................................................................................................

Нийт: 16693