• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Голын эхэн хэсэгт далан барих, усыг их ашиглах нь голын доод хэсгийн суурин, хүн ам, байгаль экологид хэрхэн нөлөөлөх вэ? .....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Эдгээр улсууд ундны усаа импортолж авах болсон 2 шалтгаан дурдана уу

а......................................................................................................................................................................................................

b......................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

“Бэлчээрийн менежментийг зөв зохистой хийснээр ямар ач холбогдол бий болох вэ? 2 -ыг дурдана уу

Оноо: 2

Чидун жимс (олив) ургахад тохиромжтой бүс нутгийг газарзүйн зурагт тэмдэглэжээ. Чидун жимс ургахад тохиромжгүй газар орны шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Цай тариалдаг 40 гаруй улс орнуудаас 5 орон голлон дэлхийн зах зээлийг хангаж байна. Доорх зургийг ажиглан асуултад хариуна уу

a) Цай тариалалтаар тэргүүлэгч улсуудыг нэрлэнэ үү ..............................................................................................................

b) Цай тариалдаг гол бүс нутгийг тодорхойлж, ямар уур амьсгалтай газар нутагт ургадаг болохыг тайлбарлана уу? ..............................................................................................................

Оноо: 1

Дараах тээврийн хэрэгслүүдийг хүлэмжийн хий ялгаруулж буй байдлаар нь ихээс нь бага руу эрэмбэлэн 1-6 хүртэл дугаарлана уу.

 • Дугуй ..
 • Галт тэрэг ..
 • Жижиг автобус ..
 • Нисэх онгоц ..
 • Суудлын машин ..
 • Усан онгоц ..
Оноо: 2

Дугуй унах, явган явах, нийтийн тээвэрт суух зэрэг нь хүлэмжийн хийг бууруулахад ямар ач холбогдолтой үйлдэл болохыг тайлбарлана уу .............................................................................................................................................

Оноо: 2

Дараах мэдээллийг уншин асуултад хариулна уу

“Манай улсад нэг хүнд ногдох усны хэрэглээний хэмжээ дэлхийн дунджаас 3-4 дахин бага, гэрийн хороололд амьдарч буй нэг хүнд хоногт дунджаар 8-10 литр ус ногдож байна. Гэвч Улаанбаатар хотын хувьд хөгжилтэй орнуудын усны хэрэглээнээс давж байна”

a) Улаанбаатар хотын иргэдийн усны хэрэглээ өндөр хөгжилтэй орнуудынхаас давж байгаа шалтгааныг тодорхойлно уу ...............................................................................................................................

b) Гэр хороололд амьдарч буй иргэдэд усны хангамж, хүртээмжийг сайжруулахын тулд хийж болох ажлын талаар 2 санал дэвшүүлнэ үү ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Зурагт усны температурыг хэмжих туршилтыг харуулжээ. Термометрийн заалтыг хараад усны температур хэд байгааг бичээрэй.

Хариу:. . . . . . . . . .℃

Оноо: 2

Correct the mistakes.

Philip was washing the car while the fire started

______________________________

Оноо: 2

Ээж нь хүүгийнхээ халууныг хүүхдэд зориулсан электрон термометр ашиглан хэмжиж үзжээ.Термометр зурагт харуулснаар зааж байсан бол хүүгийн биеийн халуун ямар байсан, халуурсан эсэх талаар дүгнэж бичнэ үү.

Дүгнэлт:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Хариу: . . . . . . .℃

Оноо: 2

Тасалгааны халаагчийн температурыг хэмжиж буй багажийг термометр гэдэг.

a. Зурагт үзүүлсэн термометрийн заалт :. . . . . . . . . . . . .oС

b. Термометрийг ямар үзэгдэлд үндэслэн хийсэн бэ? Тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Дараах диаграмын хоосон нүдэнд харгалзах нэршлүүдийг бичээрэй.

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад дараах асуултанд хариулаарай.

а. Физикийн ямар ямар үзэгдлүүд явагдаж байна вэ? Нэрлэж бич

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

b. Энд төлөвийнямар хувирал явагдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хэрвээ халаагуурыг унтраавал юу болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Халаагуур унтраахаас өмнө халаагуур данханд, данх усанд . . . . . . . . . . . . . өгч байв.

Оноо: 1

5 мкФ багтаамжтай конденсаторт 0,1 Ж энерги хуримтлагдсан бол ямар хүчдэлд холбосон бэ?

 • A. 100 В  

 • B. 200 В 

 • C. 300 В

 • D. 400 В

Оноо: 1

2 мкФ багтаамжтай конденсаторт 1 Ж энерги хуримтлагдсан бол хэдэн В хүчдэлд холбосон бэ?

 • A. 1000 В  

 • B. 2000 В  

 • C. 3000 В   

 • D. 4000 В

Оноо: 1

Q1=3 мкКл ба Q2=4 мкКл цэнэгүүд 2 м зайд байрлаж байгаа бол ямар хүчээр түлхэлцэх вэ?

 • A. 27 мН 

 • B. 27 Н     

 • C. 54 мкН

 • D. 54 мН

Оноо: 1

Q=8 мкКл цэнэгийн 2 м зайд үүсгэх цахилгаан статик орны хүчлэгийг ол.

 • A. 1800 В/м

 • B. 180 В/м  

 • C. 180 В/см

 • D. 180 кВ/м

Оноо: 1

5 нКл цэнэгийн 9 м зайд үүсгэх цахилгаан потенциалыг ол

 • A. 81/5 В

 • B. 5 В    

 • C. 45 В  

 • D. 5/9 В

Оноо: 1

1 мкКл ба -9 мкКл цэнэгүүд 0,9 Н хүчээр таталцаж байсан бол ямар зайд байсан бэ?

 • A. 3 мм   

 • B. 3 м

 • C. 3 см

 • D. 3 дм

Нийт: 16693