• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1 мкКл ба -9 мкКл цэнэгүүд 90 Н хүчээр таталцаж байсан бол ямар зайд байсан бэ?

 • А. 3 м

 • B. 3 дм      

 • C. 3 см

 • D. 3 мм

Оноо: 2

Correct the mistakes

Neil was studying when his sister was listening to music.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Dad was repairing the TV while mum cooked dinner.

______________________________

Оноо: 1

Хувьсах гүйдлийн хууль I=I0sin (ωt ) гэж өгөгдсөн. Хэрэв 300-ийн фазад харгалзах гүйдлийн хүчний хоромхон утга 6 А бол гүйдлийн хүчний далайцыг олно уу.

 • A. 3 А   

 • B. 9 А   

 • C. 1 А

 • D. 12 А

Оноо: 2

Correct the mistakes

While the teacher were speaking, the students were listening to him.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

We have bought a new sofa last month.

______________________________

Оноо: 1

Хувьсах гүйдлийн хэлхээний хүчдэл хугацаанаас хамааран V=300 sin 10πt гэж өөрчлөгдөнө. Хүчдэлийндалайц ба үеийг ол.

 • A. 213 В, 0.2 с   

 • B. 300 В, 10 с

 • C. 423 В, 5 с

 • D. 300 В, 0.2 с

Оноо: 2

Correct the mistakes

Jim lives in Germany for three years.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

My father has went fishing.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

She is just moved house.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

We have eaten lunch at one o’clock.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Sophie has do her homework.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Ann and Tim have got married ten years ago.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

I’m at school since 9 o’clock.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Peter plays football at the moment.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

My parents have bought a new fridge yesterday.

______________________________

Оноо: 1

Хувьсах гүйдлийн хэлхээнд ........дээр бодит чадал ялгарна.

 • А. Ороомог 

 • B. Идэвхит эсэргүүцэл    

 • C. Конденсатор   

 • D. Диод

Оноо: 2

Correct the mistakes

I’m going to the gym every Tuesday.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Do you come with us tomorrow morning?

______________________________

Оноо: 1

Бие цахилгаанжих үзэгдэлтэй холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Биесийг үрэх замаар цахилгаанжуулж болно.

 • В.  Биесийг үрж цахилгаанжуулахад нэг биеэс нөгөөд электрон шилждэг.

 • С.  Үрэлтийн хүчний үйлчлэлээр бие цахилгаанждаг. 

 • D.  Нөлөөгөөр цахилгаанжихад бие эсрэг цэнэгтэй болно. 

Нийт: 16693