• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Correct the mistakes

Neither Nora nor Peter didn’t enjoy the party.

______________________________

Оноо: 2

Correct the mistakes

Neither Andy and Jane lives in Scotland.

______________________________

Оноо: 1

Бодисын цахилгаан бүтэцтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Атом  нь эерэг цэнэгтэй протон ба сөрөг цэнэгтэй электроныг өөртөө агуулдаг

 • В.  Байгаль дээр буй хамгийн бага цэнэг нь q = 1,6 *10-19 Кл буюу электроны цэнэг сөрөг

 • С.  Цөм нь эерэг цэнэгтэй протон, цэнэггүй нейтроныг агуулах ба маш бага хэмжээтэй 

 • D.  Цөм дэх протон нейтрон нь цахилгаан харилцан үйлчлэлээр таталцаж цөмийг бүтээдэг

Оноо: 1

Бодисын цахилгаан бүтэцтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Кристаллын оронт торын зангилаа дээр ион, саармаг атом, молекул оршиж болно

 • В.  Металл бүтэцтэй кристаллын оронт торын дундуур чөлөөт электронууд хөдөлнө

 • С.  Бүх төрлийн аморф биеийн дотоодод чөлөөт ионууд олноор оршин байдаг

 • D.  Эерэг сөрөг ионуудаас тогтох кристалл биеийг ионт кристалл гэнэ

Оноо: 1

Биеийн цахилгаанжих үзэгдэлтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Цахилгаан саармаг бие дотор эерэг, сөрөг цэнэгүүдийн ялгарал үүсэхийг туйлшрал гэнэ.

 • В.  Нөлөөгөөр цэнэглэгдэхийн өмнө туйлширдаг ба цэнэгүүдийг салгаж чадвал цэнэглэгдэнэ.

 • С.  Бүх төрлийн диэлектрик бодисууд нөлөөгөөр маш сайн цэнэглэгддэг.

 • D.  Цахилгаан цэнэг металл биеийн гадаргаар тархдаг, дотор тал нь  цэнэглэгддэггүй.

Оноо: 1

Соронзонтой холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ нь олно уу.

 • А.  Соронзын хоёр туйлыг салгаж болдоггүй.

 • В.  Соронзын хоёр туйлыг салгаж болдог. 

 • С.  Соронзын ижил туйлууд түлхэлцэж эсрэг туйлууд таталцдаг.

 • D.  Луужин нь дэлхийн соронзон орны нөлөөгөөр зүг чигийг заадаг.

Оноо: 1

Бодисын соронзон бүтэцтэй холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Атом нь бодисын соронзон бүтцийг илэрхийлэх эгэл соронз юм.

 • В.  Тогтмол соронзын  дотор эгэл соронзууд эмх цэгцгүй байрласан байдаг.

 • С.  Ферросоронзон бие гадны орны нөлөөгөөр хүчтэй соронзлогддог. Орны чиг нь гадны орны чигтэй давхцдаг. 

 • D.  Соронзон шинж чанар нь удаан хадгалагддаг бодисыг тогтмол соронз гэнэ.

Оноо: 4

Сурагч цасан хүн хийж гэртээ оруулжээ. Хэсэг хугацааны дараа цасан хүн алга болж малгай лууван хоёр үлдэв.

a. Цасан хүн яагаад алга болов ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Цасан хүн юу болж хувирсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Цасан хүн хаанаас дулаан авсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Цасан хүнийг гаднаас оруулсны дараа өрөө сэрүүн болсон шалтгааныг бичнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Цахилгаан оронтой холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Цахилгаан үйлчлэл илрэх орон зайг цахилгаан орон гэнэ.

 • В.  Цахилгаан орон нь тухайн оронд оруулсан цэнэгтэй биед үйлчлэх хүчээр илэрнэ.

 • С.  Цахилгаан орныг хүчний шугамаар дүрслэн үзүүлж болдог.

 • D.  Цэнэгийн үүсгэсэн цахилгаан орнууд хоорондоо түлхэлцдэг, эсвэл таталцдаг.  

Оноо: 1

Цахилгаан оронтой холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А.  Цахилгаан орны хүчлэг нь нэгж эерэг цэнэгт үйлчлэх хүч юм.

 • В.  Цахилгаан орны хүчний шугам  эерэг цэнэгээс гарч сөрөг цэнэг дээр дуусдаг.

 • С.  Огторгуйн  нэг цэгт, цэнэгтэй биесийн үүсгэх цахилгаан орон нэмэгдэнэ.

 • D.  Цахилгаан орныг хүчний талаас тодорхойлогч гол хэмжигдэхүүн нь орны хүчлэгийн вектор юм.

Оноо: 1

Соронзон оронтой холбоотой дараах өгүүлэмжүүдээс ЗӨВИЙГ нь олно уу?

 • А.  Соронзон үйлчлэл илрэх орон зайг соронзон орон гэнэ.

 • В.  Соронзон орныг  тухайн оронд оруулсан луужинд үйлчлэх хүчээр илрүүлж болно.

 • С.  Соронзон орныг соронзон зүүнд үйлчлэх хүчний вектороор  дүрслэн үзүүлж болдог.

 • D.  Соронзон орны  шугам соронзон хойд туйлаас гарч өмнөд туйлд дуусна.

Оноо: 1

Соронзон оронтой холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Соронзон орон нь төмөр,  никель, тогтмол соронзон зэрэг биетэд хүчээр үйлчилнэ

 • B.  Соронзон орны шугам нь өмнөд туйлаас гарч хойд туйл уруу орсон чиглэлтэй битүү муруй

 • C.  Соронзон  орныг тодорхойлогч гол хэмжигдэхүүн нь орны индукцийн вектор юм

 • D.  Гүйдэлтэй дамжуулагчийн орчимд соронзон орон үүсдэг

Оноо: 3

Шилэн шингэнт термометрийн зураг өгөгджээ.

Термометрийн шингэн капиляр хоолой

a. Зураг дахь термометрийн заалтыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Термометр хийхэд ашигладаг шингэнийг нэрлэж бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Уг термометрийг биеийн ямар шинж дээр тулгуурлан бүтээсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийг зөв харгалзуул.

1. Цахилгаан зай

2. Хэрэглэгч

3. Холбох утас

4. Түлхүүр

 •  А. 1 a  2 d  3 b  4 c           

 • B. 1 d  2 c  3 e  4 a    

 • C. 1 c  2 e  3 d  4 b     

 • D. 1 a  2 b  3 d  4 c         

Оноо: 1

Субьект хоорондын харилцааны эрх үүргийг тухайн хэм хэмжээний хүрээнд харилцан тохиролцох үндсэн дээр тогтоож болдог олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Диспозитив

 • B. Императив  

 • C. Экстенсив

 • D. Интенсив

Оноо: 1

Олон улсын харилцаанд оролцогч субьектуудын хоорондын харилцааг зохицуулдаг хууль зүйн зарчим, хэм хэмжээний тогтолцоог ............................ гэнэ.

 • А. Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ  

 • B. Олон улсын эрх зүй      

 • C. Олон улсын эрх зүйн хариуцлага

 • D. Олон улсын эрх зүйн харилцаа

Оноо: 1

Бие даасан төр засагтай, тодорхой хил хязгаар бүхий газар нутагтай, нэгдмэл хэл ба соёл, иргэншлийн нийтлэгтэй, эдийн засгийн бие даасан тогтолцоотой, тусгаар тогтносон оронг олон улсын харилцаанд юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Тусгаар тогтносон улс

 • B. Үндэстэн улс     

 • C. Бүрэн эрхт улс

 • D. Улс маягийн байгууламж

Оноо: 1

Олон улсын эрх зүй болон ёс зүйн хариуцлагын үйлчлэх хүрээний ангиллыг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А.  Орон нутгийн

 • B. Түгээмэл    

 • C. Бүс нутгийн 

 • D. Нийтлэг

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийг зөв харгалзуул.

1. Ороомог

2. Амперметр

3. Конденсатор

4.Вольтметр

 • А. 1 a  2 d  3 b  4 c 

 • B. 1 d  2 c  3 e  4 a     

 • C. 1 c  2 e  3 d  4 b    

 • D. 1 d  2 b  3 a  4 c   

Оноо: 1

Олон улсын эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх гол үндэслэл болдог баримт бичгүүдийг нэрлэхдээ үл хамаарах зүйл дурьдсан бол олно уу?

 • А.   Олон улсын эрх зүйн олон талын баримт бичиг

 • B.Олон улсын шүүх арбитражын шийдвэр

 • C. Олон улсын байгууллагын заавал биелүүлэх шийдвэр 

 • D. Олон улсын эрх зүйн нэг талын баримт бичиг

Нийт: 16693