• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол төрхийн арьстны зонхилон тархсан нутаг нь

 • A. Аляск, Зүүн Ази, Хойд Ази

 • B. Өмнөд Ази, Баруун Ази, Австрали

 • C. Европ, Хойд Ази, Австрали

 • D. Латин Америк, Өмнөд Европ, Баруун Ази

Оноо: 2

Correct order. Write the sentence into the right order.

started, already, the lesson, has

Оноо: 1

The cake was delicious but I’m __________ full, thanks

 • A.incomplete

 • B.completion

 • C.complete

 • D.completely

Оноо: 1

The forest is very _________on Sunday mornings.

 • A.peaceful

 • B.peaceable

 • C.peace

 • D.peacefully

Оноо: 1

Алтай язгуурын хэлний тархалтыг зөв тодорхойлсон хариуг олоорой.

 • A. Европ ба Хойд Америк

 • B. Төв болон Зүүн Ази

 • C. Өмнөд Америк

 • D. Өмнөд Африк

Оноо: 1

Our trip to Egypt was _________.

 • A.adventurer

 • B.adventures

 • C.adventurous

 • D.adventure

Оноо: 1

Дараах амьтдаас метаморфозд ордоггүй амьтдыг зөв сонгоно уу.
1. Ялма модны эрвээхий 2. Усны булга 3. Ямаа 4. Хүр эрвээхий

 • A. 1,3

 • В. 2,3  

 • С. 1,4

 • D. 3,4

Оноо: 1

Despite his____________, Simon is excellent at playing sport.

 • A.ability

 • B.disability

 • C.able

 • D.disabled

Оноо: 1

Зөв хариултыг сонгож, өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Филиппинд католик шашин дэлгэрсэн нь ....................................................................................

 • A. Испанийн колони байсантай холбоотой

 • B. Филиппиний газарзүйн байрлалтай холбоотой

 • C. Испанийн газарзүйн байрлалтай холбоотой

 • D. Католик шашин бол Азийн зонхилох шашин юм

Оноо: 1

This radio is ____________because it doesn’t work.

 • A.useful

 • B.useless

 • C.using

 • D.used

Оноо: 1

Ачааг 6 м зайд тогтмол хүчээр чирэхэд 7200 Ж ажил гүйцэтгэсэн бол чирэгч хүчний хэмжээг ол.

 • A. 1200 H   

 • B. 1800 H  

 • C. 500 H

 • D. 43200 H

Оноо: 1

Аж үйлдвэрийн хэв шинжийг ангилах үндэслэлийг ол

 • A. Бүтээгдэхүүний түүхий эд, төрөл, хамрах хүрээ

 • B. Үүссэн бүс нутаг

 • C. Ажиллах хүчний эзлэх хувь

 • D. Байршил

Оноо: 1

Дэгдээхийт шувуудыг сонгоно уу.

1. Бор шувуу 2. Галуу 3. Хун 4. Бүргэд

 • A. 1,3 

 • В. 2,3

 • С. 1,4

 • D. 3,4

Оноо: 1

Пүршийг 2 см-ээр агшаахад 0.12 Ж энергитэй болсон бол пүршний хатыг олно уу?

 • A. 200 H/м    

 • B. 800 H/м 

 • C. 600 H/м 

 • D. 400 H/м

Оноо: 1

Газрын тосны нөөцийн ихэнх хувь хөгжиж буй оронд байдаг ч гол хэрэглэгчид нь хөгжингүй орнууд юм. Газрын тосны тээврийн чиглэлүүдээс дээрх өгүүлбэрт тохирох өгүүлбэрийг ол.

 • A. Австралиас БНХАУ руу

 • B. Европоос Баруун Сибирь рүү

 • C. Персийн булангаас АНУ руу

 • D. АНУ-аас Карибын тэнгис рүү

Оноо: 1

Шувууг тэжээх явцдаа өндгийг нь инкубаторт хийн дардаг. Эцэг эхтэйгээ ижилхэн бие даах чадвар сайтай дэгдээхий гаргадаг шувуудыг сонгоно уу.
1. Бор шувуу 2.Ангир 3. Галуу 4. Бүргэд

 • A. 1,3 

 •  В. 2,3

 • С. 1,4

 • D. 3,4

Оноо: 1

60 Вт-ын чийдэнг 2 цаг асаавал ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 60  кЖ

 • B. 216 кЖ    

 • C. 600 кЖ 

 • D. 432 кЖ

Оноо: 1

Гемофиль өвчин нь Х хромосом дээр рецессивбайдлаар удамшина. Гемофиль өвчтэй эрэгтэй эрүүл эмэгтэйтэй гэрлэжээ. Үр хүүхдийнх нь хэдэн хувь нь гемофиль өвчнийг тээгч байх вэ?

 •  А. 3/4  

 • В. 1/3

 • С. 1/4

 • D. 2/4

Оноо: 1

Түлш эрчим хүчний үйлдвэрлэлд шинээр түлхүү нэмэгдэж буй төрлүүдийг ол

 • A. Нүүрс, цөмийн энерги

 • B. Нарны илч, салхины хүч, далайн татралт түрэлт

 • C. Салхины хүч, газрын тос

 • D. Нүүрс, газрын тос

Оноо: 1

400 H хүчээр ачааг чирэхэд 2 кЖ ажил хийгдсэн бол ачааг ямар зайд чирсэн бэ?

 • A. 3 м  

 • B. 5 м

 • C. 1 м 

 • D. 7 м

Нийт: 16693