• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Нэг чигт урсах гүйдлийг тогтмол гүйдэл гэнэ

 • B.  Хаа нэг газраараа тасархай хэлхээг задгай хэлхээ гэнэ

 • C.  Хэлхээний элементүүдийг дамжуулагчаар холбох ёстой

 • D.  Бүх металл сайн дамжуулагч байж чаддаггүй

Оноо: 1

1990 оноос өмнө манай улсад оршиж байсан нийгмийн тогтолцооны үед “Оюун санааны хөрш” гэсэн нэр томьёогоор Монгол улс ямар улсыг нэрлэдэг байсан бэ?

 • А. Хойд солонгос

 • B.Япон  

 • C. Энэтхэг

 • D. Тайланд

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Вольтоор илэрхийлэгдэх хэмжигдэхүүнийг хүчдэл гэнэ

 • B.  Батерейнуудыг хооронд нь цуваа ба зэрэгцээ холбон хэрэглэгчид холбож  болдог

 • C.  Цахилгаан гүйдэл хэлхээний аль их эсэргүүцэлтэй хэсгээр гүйдэг

 • D.  Цахилгаан энергийг ашиглан ажилладаг багаж хэрэгслийг цахилгаан хэрэглэгчид гэнэ

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Зэрэгцээ холбогдсон элементүүд дээр унах хүчдэл тэнцүү байна

 • B.  Зэрэгцээ холболтын үед цахилгаан гүйдэл салаална

 • C.  Цуваа холбогдсон хэлхээний элементүүдийн гүйдэл өсөх эрэмбээр хуваарилагдана

 • D.  Хэрэглэгч дээрх гүйдлийн чигийг батарейн (+) шонгоос (-) шон уруу чиглэнэ гэж үздэг

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Зэрэгцээ холбогдсон элементүүд дээр унах хүчдэл харилцан адилгүй байна

 • B.  Цуваа холболтын үед цахилгаан гүйдэл бүх хэсэгт адилхан байна

 • C.  Амперметрийг гүйдлийн хүчийг нь хэмжих элементтэй цуваа холбодог

 • D.  Вольтметрийг хүчдэлийг нь хэмжих элементтэй зэрэгцээ холбодог

Оноо: 2

Correct the mistakes

He’s the man who’s daughter won the competition. _____________________________

Оноо: 1

Олон улсын харилцаанд оролцогч субьект нь бусад улсын өмнө хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолд үүсэх хууль зүйн үр дагаврыг юу гэж нэрлэх вэ?

 • А. Олон улсын эрх зүйн хариуцлага 

 • B. Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ 

 • C. Олон улсын эрх зүй

 • D. Олон улсын эрх зүйн харилцаа

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Цахилгаан чадлыг ваттметр гэдэг багажаар хэмжиж болно

 • B.  Тэжээл үүсгэгчийн цахилгаан чадал нь энерги бий болгох, үйлдвэрлэх чадвар

 • C.  Хэрэглэгчийн зарцуулсан цахилгаан энерги түүний чадал ба хугацааны үржвэртэй тэнцүү

 • D.  220 В хүчдэлд бүх цахилгаан  хэрэглэгчийн цахилгаан  чадал тогтмол байдаг

Оноо: 2

Correct the mistakes

I want he to help me in the garden. _____________________________

Оноо: 1

Дэлхийн II дайны дараа 1990 он хүртэл олон улсын харилцаанд бүрэлдэн тогтож байсан тогтолцоог дэлхий нийтээрээ юу гэж нэрлэх вэ?

 • А. Гурван  туйлт  тогтолцоо

 • B. Нэг туйлт тогтолцоо

 • C. Хоёр туйлт  тогтолцоо

 • D. Олон туйлт тогтолцоо

Оноо: 1

Орчин үеийн улс орнуудын харилцаанд олон улсын харилцааны ямар туйлт тогтолцоо оршин үйлчлэх боломж туйлын бага байдаг вэ?

 • А. Нэг туйлт тогтолцоо 

 • B. Хоёр туйлт тогтолцоо  

 • C. Гурван туйлт тогтолцоо 

 • D. Олон туйлт тогтолцоо

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

You don’t like cheese, _____________?

Оноо: 1

Хүйтэн дайны сүүл үеийн олон улсын харилцаанд бодитой оршин байсан мэтээр бичдэг боловч ихэнх эрдэмтэн, судлаачдын санал нэгддэггүй олон улсын тогтолцоо аль нь вэ?

 • А. Олон  туйлт харилцаа  

 • B. Нэг  туйлт тогтолцоо 

 • C. Хоёр туйлт тогтолцоо   

 • D.  Гурван туйлт харилцаа            

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

She is tired, _________?

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудын онцлог эрх ашиг, сонирхлыг уялдуулан зохицуулах горим бүхий тогтолцоог юу гэж нэрлэх вэ?

 • А. Олон улсын харилцааны дэг журам  

 • B. Олон улсын харилцааны туйл

 • C. Олон улсын харилцааны тогтолцоо  

 • D. Олон улсын харилцааны хэлбэр

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

We have got enough money, ______________?

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

He likes eggs, ________?

Оноо: 1

Тухайн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хууль зүйн хувьд бусад субьектүүд хүчингүйд тооцож болдог заавал биелүүлэх үүрэг бүхий олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ аль нь вэ?

 • А. Диспозитив

 • В. Императив

 • C.  Экстенсив  

 • D. Интенсив

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

Paul can swim, ________?

Оноо: 1

Улс орнууд олон улсын эрх зүй болон ёс зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд НҮБ – ээс авч хэрэгжүүлдэг алхмуудад аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Хүмүүнлэг  бус арга хэмжээ авах

 • B. Энхийг сахиулах хүчин илгээх

 • C Эдийн засгийн хориг тавих     

 • D. Нэр бүхий улс төрийн удирдагч, зүтгэлтэнд хариуцлага тооцох

Нийт: 16693