• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Fill in the correct question tags

Bessie did her homework, ________?

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

I am early, _________?

Оноо: 1

Олон улсын эрх зүй болон ёс зүйн хариуцлагыг зохицуулах үүргээр нь юу гэж ангилдаг вэ?

 • А. Зохицуулах болон хамгаалах   

 • B. Хамгаалах болон анхаарах 

 • C.  Зохицуулах болон хянах

 • D. Анхаарах болон хянах

Оноо: 1

Fill in the correct question tags

You didn’t eat all of it, __________?

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хэлхээтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Хоёр нүхтэй розетка нь газардуулгын шугамгүй гэсэн үг

 • B.  Газардуулгын шугам нь хүнийг цахилгаанд цохиулахаас хамгаалдаг

 • C.  Гал хамгаалагчийн утас шатахгүй байх гүйдлийн хэмжээг тэсвэрлэх гүйдлийн хэмжээ гэнэ

 • D.  Гал хамгаалагч нь хүнийг цахилгаанд цохиулах аюулаас бүрэн хамгаалдаг

Оноо: 1

Олон улсын харилцааны үндсэн субьектэд аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Хараахан тусгаар тогтноогүй улс      

 • B. Бүрэн эрхт улс

 • C. Улсуудын холбоо  

 • D. Тусгаар тогтнолынхоо төлөө тэмцэж буй үндэстэн

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдэлтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Металл дахь цахилгаан гүйдлийн үндсэн цэнэг зөөгч нь чөлөөт электронууд байна

 • B.  Шингэн дэх цахилгаан гүйдлийн үндсэн цэнэг зөөгч нь эерэг, сөрөг ионууд  байна

 • C.  Хийд цахилгаан гүйдэл гүйх үзэгдлийг ниргэлэг гэнэ

 • D.  Хагас дамжуулагч дахь  цахилгаан гүйдэл нь эерэг, сөрөг ионуудын зөрсөн урсгал  байна

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдэлтэй холбоотой доорх хэллэгүүдээс БУРУУГ нь олно уу?

 • А.  Агаар нь ердийн нөхцөлд сул цэнэг зөөгч байхгүй, ионжсон хий цахилгаан дамжуулна

 • B.  Гал хамгаалагч нь хэт ачаалал, богино холболтын үед тасарч галын аюулаас хамгаална

 • C.  Хагас дамжуулагч дахь  цахилгаан гүйдлийн үед цэнэг зөөгч нь нүх ба электрон байна

 • D.  Шингэн цахилгаан гүйдэл дамжуулах бөгөөд нэрмэл ус ч сайн дамжуулагч болно

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн соронзон орон дахь 10 А гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчид соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүч 1.8 Н ба орны индукци 1.2 Тл байв. Хэрэв соронзон орны индукцийн векторын шугам ба гүйдлийн чиг хоёрын хоорондох өнцөг 300 байсан бол дамжуулагч утасны уртыг олно уу.

 • А. 0,6 м  

 • В. 0,3 м    

 • С. 0,15 м   

 • D. 0,9 м   

Оноо: 2

A machine which keeps you cool in summer is ______________.

Оноо: 2

If you come from Wales, Scotland, or England you are ______________.

Оноо: 2

Хүүхдийн угжтай сүүг хөргөхөөр хүйтэн устай сав руу хийж хэсэг хугацаанд байлгажээ. Энэ үедээ минут тутам температурыг хэмжсэн ба үүнийг графикаар харуулав.

а. Халуун сүү болон хүйтэн ус 3 минутын дараа . . . . . . . . . . . . температуртай болсон. Энэ үед халуун сүү дулааны энергиэ . . . . . . . . . . . . . ба хүйтэн ус дулааны энергийг . . . . . . . . . . . . . . . .

b. 5 дахь минутаас эхлэн сүү болон усны температур буурсаар . . . . . . . . температуртай болоод түүнээс цааш температурын утга тогтворжсон байна. Тогтворжсон температураас үзэхэд савтай ус болон сүү ямар орчинд байна гэж бодож байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

The opposite of “full” is_____________.

Оноо: 2

Ice cream, pudding, apple pie and cake are all kind of _____________.

Оноо: 2

When everything is finished it is the ______________.

Оноо: 2

Someone who works on the land, growing things is called a __________.

Оноо: 2

Your mother’s parents and your father’s parents are your________________.

Оноо: 1

Агаарт байрласан шулуун дамжуулагчаар 10 А гүйдэл гүйнэ. Гүйдэлтэй дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орны индукци дамжуулагчаас 20 см зайд ямар байх вэ?

 • А. 4\cdot 10^{-5} Тл   

 • В. 4\cdot 10^{5} Тл 

 • С. 10-5 Тл  

 • D. 2\cdot 10^{-5} Тл     

Оноо: 1

Ижил чиглэлтэй гүйдэл бүхий хос дамжуулагч агаарт хоорондоо 10 см зайтай байрлана. Дамжуулагч тус бүрийн урт 2 м, хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүч 10-5 Н, нэгдүгээр дамжуулагчийн гүйдлийн хүч 0.5 А бол нөгөө дамжуулагчийн гүйдлийн хүчийг олно уу?

 • А. 0,5 А     

 • В. 5 А  

 • С. 10 А    

 • D. 20 А   

Оноо: 2

A holiday newly-weds have after their wedding is called a ______________.

Нийт: 16693