• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

15.7 см диаметртэй, дугуй ороомгоор 10 А гүйдэл гүйнэ. Ороодсын тоо 200.Ороомгийн төв дээрх соронзон орны индукцийг тодорхойл.

 • А. 4 10-3 Тл  

 • В. 16 10-3  Тл      

 • С. 1.6 10-4 Тл    

 • D. 8 10-4 Тл       

Оноо: 2

Халуун ба хүйтэн устай хуванцар хоёр аягыг зэрэгцүүлэн тавиад хавтгай зэсийг нугалж, зурагт үзүүлсэн байдлаар дүрэв. Энэ үед хүйтэн усны температур нэмэгдэж, халуун усны температур багасчээ.

а. Дулааны энерги хаанаас хаашаа шилжсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Халуун уснаас хүйтэн ус руу дулаан ямар аргаар дамжиж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Two babies born at the same time to the same mother are _______________.

Оноо: 2

S.M and L are sizes of clothes. What does the “M” stand for? ____________.

Оноо: 1

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчаас 20 см зайд соронзон орны индукци 1.2 Тл байсан бол уг дамжуулагчаас 80 см зайд соронзон орны индукци ямар хэмжээтэй байх вэ?

 • А. 4,8 Тл    

 • В. 0,96  Тл   

 • С. 0,3 Тл

 • D. 1,33 Тл       

Оноо: 1

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчаас 20 см зайд соронзон орны индукц1.2 мТл байсан бол дамжуулагчаас ямар зайд соронзон орны индукц 0.30мТл байх вэ? Дэлхийн соронзон орныг тооцохгүй.

 • А. 5.0 см     

 • В. 80 см

 • С. 60 см 

 • D. 80 м   

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн соронзон орны индукци 15 Тл бол соронзон орны индукцийн шугаманд перпендикуляр чиглэлд гүйдэлтэй дамжуулагчийг 10 см зайд шилжүүлэхэд ямар ажил гүйцэтгэх вэ? Дамжуулагчийн соронзон орон дахь хэсгийн урт 40 см ба гүйдлийн хүч нь 2 А байсан гэж тооц.

 • А. 1,2 Ж

 • В. 4,2 Ж  

 • С. 12 Ж

 • D. 0,6 Ж   

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

A: Where’s James?

B: He___________ (play) football in the garden right now.

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн соронзон орны индукци 0.5 Тл бол соронзон орны индукцийн шугаманд перпендикуляр чиглэлд 20 000 км/с хурдтай нисэн орж ирсэн электронд соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүчийг олно уу. е = -1.610-19 Кл

 • А. 1,6 10-12 Н   

 • В. 3,2 10-12 Н  

 • С. 19,1 10-15 Н 

 • D. 0,16 10-12 Н        

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

A: What ______ (you/do) on Sundays?

B: I clean the house and go shopping.

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

Peter _______ (not/usually/have) eggs for breakfast.

Оноо: 3

Сурагч тасалгааны температурт байгаа В мензурк доторх усыг халаах туршилт хийхдээ термометр ашиглажээ.

а. Тасалгаанд байгаа термометрийн заалт хэд байна вэ?. . . . . . . . ℃

Сурагч жижиг металл цилиндрийг А мензурк дахь буцалсан уснаас тасалгааны температурт байгаа В мензурк дахь ус руу хийв. Сурагч В мензурктай усанд металл цилиндрийг хийх үед түүний температурыг 100 ℃гэж үзсэн. Үүний дараа В мензурк дэх усны температур өсч дулааны тэнцвэр тогтсоны дараа хольцын температур нь 36℃болжээ.

b. В мензурктай усны температур хэдээр өссөнийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Металл цилиндрийн температур хэдээр буурсныг тооцоол

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Ханыг нэг талаас нь галын дөлөөр жигд халаасан байна.

а. Хананы А талын температур . . . . . . .oC, эсрэг талын ханын температур . . . . . . . .oC

b. Хананы А талаас эсрэг тал руу дулаан дамжих аргыг нэрлэн бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Odd one out.

JOBS:

 • A. a chef 

 • B. a firefighter

 • C. a jet

 • D. a pilot

Оноо: 1

Өөр өөр масстай, тасалгааны температурт байгаа цайг ижил хугацаанд халаахад тэдгээрийн температурын заалт ижил байж чадах уу? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Odd one out.

SUBJECTS:

 • A. chemistry

 • B. biology

 • C. gym  

 • D. physics

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

A: A train _______ (crash) last night.

B: I know. Luckily, all the passengers _______ (survive).

Оноо: 1

Odd one out.

MOVIES:

 • A. cartoon  

 • B. documentary

 • C. comedy

 •   D. news

Оноо: 1

0.05 Тлиндукцтэй, нэгэн төрлийн соронзон оронд перпендикуляр чиглэлд электрон 40 000 км/с хурдтай нисэн оров. Электроны траекторын муруйлтын радиусыголно уу.

е = 1.610-19 Кл, me=9.110-31кг.

 • А. 40 мм    

 • В. 4.55 мм   

 • С. 45.5 мм 

 • D. 4.6 м   

Оноо: 4

Зураг 1 -д үзүүлсэн дулаан тэлэлтийн багажаар нэгэн туршилт хийж байгаа дарааллыг зургаар харуулав.

Металл бөмбөрцөг цагаригаар чөлөөтэй багтаж байсан (2) бөгөөд бөмбөрцгийг халаасны (3) дараа цагаригаар оруулахад багтахгүй болсон (4) байна. Халаасан бөмбөрцгийг хүйтэн усанд хийсний (5) дараа цагаригаар багтаж (6) байв.

а. Металл бөмбөрцгийг халаасны дараа цагаригаар багтахгүй болсон шалтгаан юу вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хүйтэн усанд хийхэд бөмбөрцөг яагаад цагаригаар багтав?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с. Хэрэв бөмбөрцөг болон цагаригийг хамт халаавал бөмбөрцөг цагаригаар багтаж гарах болов уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Туршилтаас бодис халахаараа . . . . . . . . . . . . ба хөрөхөөрөө . . . . . . . . . . . . байгааг ажиглалаа. Үүнийг физикт дулаан тэлэлт гэдэг.

Нийт: 16693