• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Odd one out.

SYMBOLS:

 • A. fraction

 •  B. thirty

 • C. minus

 • D. plus

Оноо: 1

d = 20 см диаметртэй металл бөмбөлгийг q = 3.14 10-7 Кл цэнэгээр цэнэглэв. Бөмбөлгийн гадаргын цэнэгийн нягтыг олно уу?

 • А. 78.5  мкКл/ м2  

 • В. 2.5 мкКл/ м2  

 • С. 10 мкКл/ м2      

 • D. 0.63 мкКл/ м2    

Оноо: 1

+0.510-6 Кл ба +1.510-6 Кл цэнэгтэй хоёр ижилхэн, жижиг металл бөмбөлөг 10 см зайд оршино. Тэдгээрийг гадаргаар нь шүргүүлээд, анхны байрлалд нь тавьсан бол харилцан үйлчлэлийн хүч нь ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ?

 • А. 0.23 Н хэмжээгээр нэмэгдэнэ. 

 • В. 0.09 Н хэмжээгээр нэмэгдэнэ.   

 • С. 0.23 Н хэмжээгээр багасна.  

 • D. 0.1 Н хэмжээгээр багасна.      

Оноо: 1

Odd one out.

ACCESSORIES:

 • A. a bracelet

 • B. earrings

 • C. a hairclip 

 • D. mittens

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн Q1 = 278 нКл цэнэгтэй m = 4 г масстай шарик эсрэг Q2 цэнэгтэй биеийн үйлчлэлээр тэнцвэрийн байрнаасаа\alpha =45^{0} өнцгөөр хазайн шинэ тэнцвэр тогтсон бол Q2 цэнэгийн хэмжээг олно уу? Цэнэгтэй биесийн хоорондын зай r = 6 см.

 • А. 56,4 нКл  

 • В. 14,1 нКл   

 • С. 2,25 нКл 

 • D. 11,1нКл      

Оноо: 1

Устөрөгчийн атомын электрон цөмөө тойрон R = 0,53 10-8 см радиустай тойргоор эргэдэг гэвэл түүний хурд ямар байх вэ?

 • А. 2,2 106 м/с  

 • В. 1,6 1014 м/с

 • С. 4 107 м/с 

 • D. 3,52 107 м/с    

Оноо: 2

Анх төмөр замыг тэгшхэн тавьсан бөгөөд удаан хугацааны дараа муруйжээ.

а. Замын ган төмөр муруйсан нь цаг агаар,температурын өөрчлөлттэй холбоотой байж болох уу? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Төмөр замыг хийхдээ яагаад завсартай хийдэг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

а=0.1 м талтай квадратын оройнууд дээр q1= -1 мкКл, q2= -2 мкКл, q3= -2мкКл, q4= -1 мкКл цэгэн цэнэгүүд оршино. Квадратын төвд 5 мкКл цэгэн цэнэг байрлуулбал уг цэнэгт үйлчлэх хүчний хэмжээ ямар байх вэ?

 • А. 9.0 Н  

 • В. 64 Н    

 • С. 6.4 Н   

 • D. 4.5 Н    

Оноо: 1

Odd one out.

ROAD TRANSPORT:

 • A. an ambulance

 • B. a bus

 •  C. a ferry 

 •  D. a fire engine

Оноо: 1

Шулуун дамжуулагчийн урт L = 0.2 м ба масс нь m= 0.005 кг. Дамжуулагч В = 0.004 Тл индукцтэй нэгэн төрлийн соронзон оронд зурагт үзүүлснээр байрлана. Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчний утга ямар байхад нэг утасны татах хүчТ=3.910-2 Н -аас багагүй байх вэ?

 • А. I > 76 A  

 • B.  I <  36 A

 • C.  I < 12 A 

 • D.  I ≥ 36 A   

Оноо: 1

Ороомгийн зүрхэвчийн хөндлөн огтлол S = 50 см2 . Ороомог t = 5 мс хугацаанд В1=1,1 Тл-ээс В2 = 0,1 Тл хүртэл хувьсах соронзон орноор \varepsilon= 100 В индукцийн ЦХХүүсгэж байхын тулд хэдэн ороодостой байх ёстой вэ?

 • А. 100  

 • В. 1000   

 • С. 25 

 • D. 10   

Оноо: 1

Odd one out.

HABITATS:

 • A. a desert 

 • B. a grassland

 • C. a tree 

 • D. a  woodland

Оноо: 1

Odd one out.

PROTECTIVE CLOTHES:

 • A. cotton trousers

 • B. a crash helmet

 • B. a gas mask

 • C. potholders

Оноо: 1

Odd one out.

ADVENTURE SPORTS:

 • A. rock climbing  

 • B. sky diving

 • C. wind surfing

 • D. forest fire

Оноо: 1

Odd one out.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

 • A. deforestation

 • B. desertification

 • C. forest fires

 • D. wind power

Оноо: 1

Odd one out.

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS:

 • A. installing a waste bin

 • B. traffic jam

 • C. organic farming

 • D. wind power

Оноо: 1

PROPERTIES OF MATERIALS:

 • A. absorbent

 • B. rubber

 • B. transparent

 • D. waterproof

Оноо: 1

Odd one out.

TYPES OF HOUSING:

 • A. an apartment 

 • B. a bungalow

 • C. a kayak        

 • D. a log house

Оноо: 1

Odd one out.

NATURAL DISASTERS:

 • A. a drought 

 • B. an earthquake 

 • C. a hurricane

 • D. traffic jam    

Оноо: 1

Odd one out.

SURVIVAL ITEMS:

 • A. a climbing rope

 • B. a drought

 • C. a life vest

 • D. a whistle

Нийт: 16693