• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

They ______ (not/go) on holiday to Spain last year.

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

My aunt ______ (drink) a lot of coffee, but now she prefers to drink tea.

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

We ________ (live) in a flat, but we live in a big house now.

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

John _________(repair) his motor bike when his mother _______ (arrive).

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

He ________ (ride) his bicycle to school when he _______(drop) his bag.

Оноо: 1

Change the verbs in the correct tense.

I ________ (read) this book for weeks.

Оноо: 2

Ижил урттай хөнгөн цагаан, зэс, төмөр гурван өөр төрлийн металл савааг ижил температураар халаахад урт нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажиглах туршилтыг лабораторын багаж ашиглан хийжээ. Уг багажны нэг төгсгөл дээр индикатор буюу агшилт болон суналтынхэмжээг хэмжих зориулалттай багаж суурилуулсан байдаг.

a. Зураг дээрх индикаторын нарийвчлал нь 0.001 мм байгаа бол багаж металлын суналтын уртыг хэд гэж зааж байгааг бичээрэй.

. . . . . . . . . . .мм

b.Туршилтаар лабораторын багажийниндикаторын заалт

хөнгөн цагааныг халаах үед0.012 мм

төмрийг халаах үед 0.006 мм

зэсийг халаах үед 0.008 мм-ийг заажээ.

Эндээс бодисуудын сунах хэмжээ . . . . . . . . . . . . . . . . байна. Үүнийг тодорхойлох хэмжигдэхүүнийг шугаман тэлэлтийн коэффицент гээд α гэж тэмдэглэнэ.

Оноо: 2

Circle the mistakes (A or B), then correct it.

Andy (A) was walking down the street when he (B) was meeting Sue.

___________

Оноо: 2

Circle the mistakes (A or B), then correct it.

Anna (A) was dusting the furniture whileher mother (B) cookeddinner.

_________________

Оноо: 2

Circle the mistakes (A or B), then correct it.

Ben (A) was having breakfast when the door bell (B) was ringing.

_________

Оноо: 2

Circle the mistakes (A or B), then correct it.

Yesterday, Paul (A) was leaving school and (B) went straight home.

_______________

Оноо: 4

Ижил урттай зэс ба төмрийгянз бүрийн нөхцөлд температурыг нь өөрчилж туршжээ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Шугаман тэлэлтийн коэффицентийн утгыг ашиглавалхос металлын дээд талд . . . . . . . . . . . . . . . . . металл байна.

αзэс= 0.017 мм/м℃, αтөмөр= 0.012мм/м℃

c.Индүүний тохиргоог биметалл ашиглан хийсэн байдаг. Дээрх зурагны a, b, c ба d тохиолдлуудын аль, алийг биметалл гэж нэрлэж болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d.Таны биметалл гэж нэрлэснээс бусад тохиолдлыг яагаад биметалл болж чадахгүй гэж үзсэнээ тайлбарлан бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Complete each sentence with two to five words including the word in bold.

This is Sara. She teaches us ballet. (who) This is Sara…………………………………

Оноо: 2

Complete each sentence with two to five words including the word in bold.

That’s Simon. His father is a lawyer. (whose)That’s Simon……………………………

Оноо: 2

Complete each sentence with two to five words including the word in bold.

That’s the hotel. I spent my holidays there. (where)That’s the hotel…………………..

Оноо: 4

Ижил урттай зэс ба төмрийгянз бүрийн нөхцөлд температурыг нь өөрчилж туршжээ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Шугаман тэлэлтийн коэффицентийн утгыг ашиглавалхос металлын доод талд . . . . . . . . . . . . . . . . . металл байна.

αзэс= 0.017 мм/м℃, αтөмөр= 0.012мм/м℃

c.Индүүний тохиргоог биметалл ашиглан хийсэн байдаг. Дээрх зурагны a, b, c ба d тохиолдлуудын аль, алийг биметалл гэж нэрлэж болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d.Таны биметалл гэж нэрлэснээс бусад тохиолдлыг яагаад биметалл болж чадахгүй гэж үзсэнээ тайлбарлан бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Complete each sentence with two to five words including the word in bold.

This is the story. It won first prize in the competition. (which) This is the story….

Оноо: 2

Complete each sentence with two to five words including the word in bold.

Philip is the rich man. He lives in a castle. (who) Philip is the ………………………

Оноо: 1

Rewrite the sentences in the passive.

The pop star sang the song. __________________________________.

Оноо: 1

Rewrite the sentences in the passive.

The maid makes the beds every morning. __________________________________.

Нийт: 16693