• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Rewrite the sentences in the passive.

Jenny didn’t break the window. ________________________________________.

Оноо: 1

Rewrite the sentences in the passive.

Sam left the front door open.

_____________________________________.

Оноо: 2

Биметалл савааг хөргөж бас халаах туршилтыг зурагт харууллаа. (биметалл гэдэг нь хос метал гэсэн утгатай )

а. Биметаллыг хөргөх ба халаахад яагаад муруйсныг тайлбарлан бичээрэй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биметаллыг хөргөхөд доошоо муруйж, халаахад дээшээ муруйж байгаа шалтгааныг үндэслэлтэйгээр тайлбарлан бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Rewrite the sentences in the passive.

The chef hasn’t made dinner. _____________________________________.

Оноо: 1

Turn the following into reported speech.

Mary said ,“I’ll cook dinner tonight,” Mary said (that)…………………………………..

Оноо: 1

Turn the following into reported speech.

Mother asked Tommy ,“Why are you crying?”. Mother asked Tommy………………….

Оноо: 1

Turn the following into reported speech.

Tom said, “I have lost my keys.” Tom said (that)……………………………………. ….

Оноо: 1

Turn the following into reported speech.

Mr. Jones said, “I need to buy a present for my wife.” Mr. Jones said (that)…………

Оноо: 1

Turn the following into reported speech.

She said, “I can’t find my bag.” She said (that)…………………..

Оноо: 2

Зурагт замын эвдрэл болон түүний шийдлийг зургаар харууллаа. Зургийг ажиглаад учир шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Зургаас дулааны үзэгдлүүдийг үзүүлэхэд зориулсан багажуудыг ажиглаарай.

Аль нь дулаан тэлэлтийг үзүүлэх багаж биш вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

Neptune is ……..coldest planet in our solar system.

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

War and Peace is ……..best book I have ever read.

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

Jane is the prettiest ……..all the girls.

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

A car can travel much faster …….a bicycle.

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

He likes cricket more …….. football.

Оноо: 1

Fill in of, than, the, or in

The tallest building ……..the world is the Burj Dubai.

Оноо: 1

What group do the words belong to?

11, 13, 15, 17 ………………………

Оноо: 1

What group do the words belong to?

heart ,liver, stomachache , kidneys…………………..

Оноо: 1

What group do the words belong to?

math, geography, biology, physical education ………………..

Нийт: 16693