• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

What group do the words belong to?

bus, car, train, minibus, plane …………………….

Оноо: 1

What group do the words belong to?

chick, kitten, piglet, lamb ……………………….

Оноо: 1

Fill in Whose, How often, Why, When, How much

_______did you move into the house? – Last month

Оноо: 1

Fill in Whose, How often, Why, When, How much

________bag is this? - Tara’s.

Оноо: 1

Fill in Whose, How often, Why, When, How much

__________ didn’t she phone? Because she forgot.

Оноо: 1

Fill in Whose, How often, Why, When, How much

__________do you go swimming? – Twice a week.

Оноо: 1

Fill in Whose, How often, Why, When, How much

__________did your jumper cost? – 35$.

Оноо: 4

Хатуу биеийн уртын хэмжээ өөрчлөгдөхөд шугаман тэлэлт явагдана.

a. Шугаман тэлэлтээр сунасан хэмжээг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . томьёогоор олно.

Тэгвэл урт, өргөн болон өндрийн хэмжээ өөрчлөгдөхөд эзлэхүүн тэлнэ.

Эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент нь шугаман тэлэлтийн коэффицентийг гурав дахин авсантэй тэнцүү бөгөөд βгэж тэмдэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл β=3αбайна.

b. Шугаман тэлэлтийн хэмжээг олох томьёог ашиглан эзлэхүүн тэлэлтийн хэмжээг олох томьёог гүйцээж бичнэ үү.

∆V=β·. . . . . . .· . . . . . . . .

c. 5 см урттай мөнгөн саваа байв. Түүнийг 15oС-ээр халаахад сунасан хэмжээг олоорой. Мөнгөний шугаман тэлэлтийн коэффицент α=0.02мм/моС

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Савааны өргөн болон өндрийн хэмжээ адилхан 5 мм байсан бол эзлэхүүн тэлэлтийн хэмжээг бодож олоорой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Хүснэгтэд гурван агрегат төлөвт байх бодисын зургийг харууллаа. Дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

а. Хүснэгтийн дутууг гүйцээнэ үү.

b. Дараах бодисуудыг тасалгаанд байгаа гэж үзээд ямар төлөвт байгааг хүснэгтэд бичээрэй. Шилэн аяга, ширээ, ус, лаа, ургамлын тос, ном, бэх, үнэртэй ус, тараг, талх, ёотон, харандаа, жимсний шүүс, агаар, хүчилтөрөгч

Оноо: 3

Шилэн аягатай усанд будгийн өтгөн уусмал дусаажээ. Зургийг ажиглаад ямар үзэгдэл явагдаж байгааг тайлбарлан нөхөж бичнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .бөөмүүд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . бөөмүүдийн зай завсар дундуур тархсан. Үүниийг физикт . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . үзэгдэл гэдэг.

Оноо: 3

Тасалгааны нэг талд үнэртэй ус цацахад хэдэн хормын дараа эсрэг талд байгаа хүнд үнэртдэг.

a. Энэ нь ямар үзэгдэл вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Дээрх үзэгдлийн жишээ2-г бичнэ үү.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Зурагт нэвчих үзэгдэл явагдаж буйг бөөмөөр загварчилжээ.

a. Зөв дарааллыг бичээрэй. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b. Үзэгдэл ямар бодисуудынхооронд явагдаж байгаа вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

c. Саванд ямар ямар бодис байх боломжтой вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Вакуумд нэвчих үзэгдэл яаж явагдах бол? Зурагт тайлбар бичээрэй.

Оноо: 3

Аягатай цайнд ёотон хийжээ.

а. Ёотон яагаад харагдахгүй болсон бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Болсон үзэгдлийг бөөмөөр загварчландарааллаар нь зураарай.

Оноо: 4

Молекулын загварыг хийдэг лабораторын багажийг зураг А-д, сурагч зөөлөн чихэр болон шүдний чигчлүүр ашиглан хийсэн загварыг зураг Б-д харуулав.

a. Бодисын агрегат төлөвүүдэд харгалзах бөөмөн загвар хийхэд ашиглаж болох зүйлсийгбичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Бөөмөн загвар хийхэд ашиглаж болох зүйлсээр хийсэн бөөмөн загварын зургийг хүснэгтэд зураарай.

Оноо: 2

Зурагт нэгэн бодисын бөөмөн загварыг харуулжээ.

a. Бодис ямар төлөвт байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Ямар төлөвт байгааг юунд үндэслэнбичсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Зургийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

a. Зурагт ямар үзэгдэл явагдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэрэв савыг доороос нь халаасан бол үзэгдэл явагдаж дуусах хугацаа ямар байхыг зурагт харуулсантай харьцуулан бичнэ үү.

­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Соронзон орон дахь дамжуулагчид үйлчлэх хүчний чиглэлийг тогтоож, дүрслэн зурна уу.

Оноо: 4

Зурагт нэгэн бодисын бөөмсийг халаахаас өмнө болон халаасны дараах үеийг дүрсэлжээ.

a. Бодис халаахаас өмнө ямар төлөвт байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Бодисыг халаахад бөөмс яаж өөрчлөгдөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Бодисыг халаасны дараах байдалд ямар төлөвт байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Бодисыг халаахад тэлдэг шалтгааныг бөөмөн загварыг үндэслэн тайлбарла.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Шайбыг халаахаас өмнө дотоод цагаригийн радиус \small a, гадна цагаригийн радиус\small bбайв.

Халаасны дараа дотоод радиус \small a+\Delta\ aболсон байв.

a. Халаасны дараа цагаригийн радиус анх байсантай харьцуулахад ямар болсон бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Цагаригийг халаахад ямар тэлэлт явагдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Цагаригийн тэлэлтийг бөөмөөр загварчлан зурж тайлбарлана уу.

Оноо: 4

Зураг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a. A ба В термометрийн заалтыг жишээрэй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. А ба В саванд дахь бодис ямар төлөвт байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. А ба В саванд байгаа бодисын бөөмсийн хөдөлгөөний хурдыг жишнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Яагаад нэг саван дахь бөөмсийн хөдөлгөөн нөгөө саван дахь бөөмсийн хөдөлгөөнөөс их байгааг тайлбарлаарай.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693