• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Зургийг ажиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. Бодис 1-ээс 2-т шилжихэд ямар үзэгдэл явагдсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Бодис 2-оос 3-т шилжихэд бөөмс хоорондын зай болон хөдөлгөөн яаж өөрчлөгдөх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. 3-т яагаад бөөмс савны амсараас дээш хөөрсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Зурагт металлыг халаахад бөөмс дулааны энергийг хэрхэн дамжуулж байгааг харуулжээ.

a. Дээрх зургаас харахад дулааны энерги аль хаанаас эхэлж зөөгдөж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зургаас харахад дулааны энерги хэрхэндамжиж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Дулааны энергийг дамжуулж байгаа эхний бөөмийн энерги дараагийн авч байгаа бөөмийн энерги хоёр юугаараа ялгаатай вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Ган саваанджижиг хадаасыглааны тос ашиглантогтоосныг зурагт харуулжээ.Түүнийг зурагт үзүүлснээр халаахадхадаасууд ээлж дараалан унажээ.

a.Хадаасууд яагаад унасан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Аль хадаас эхэлж унах вэ? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. A, B, C хадаасууд ямар дарааллаар унах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Зэс саваан дээр лааны тосоор наалдуулж тогтоосон жижиг хадаасуудыг зурагт харуулжээ.

a. Дулааны энерги тархах чиглэлийг зурна уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Аль хадаас түрүүлж унасан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Хадаасуудын унах дарааллыг бичнэ үү?

 1. ............. 2. ............ 3. ............ 4. .............
Оноо: 2

Металл савааг халаах туршилтыг хийжээ.

a. А, B, C хэсгүүдийн алинд нь бөөмсийн хөдөлгөөних байх вэ? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Металл савааг лааны дөлөнд тодорхой хугацааны туршид зурагт үзүүлсэнээр халаахад савааг бүрдүүлж байгаа нийт бөөмсийн хөдөлгөөн ижил байж чадах уу? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бодисын агаартай харьцуулсан дулаан дамжууллын хүснэгтийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.


a. Дулаан дамжуулал хамгийн муу бодисыг нэрлэнэ үү. Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Дулаан дамжуулал хамгийн сайн бодисыг нэрлэнэ үү. Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Зэс болон төмөр савааг нэг үзүүрээс нь зурагт харуулснаар халааж эхэлсэн байна.

а. Хоёр савааны температур үзүүрээсээ ижил зайд ямар байх вэ? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Металлуудын дулаан дамжуулах чавдар нь яагаад өөр өөр байдаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Сурагчид ижил урттай гурван металл савааг үзүүрээс нь ижил зайдбарьжасаж буй лааны дөл дээрзурагт үзүүлснээр халаажээ.

a. 1 ба 3 дахь сурагчийн гар нь зэрэг халсан байна. Үүний учрыг тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 2- р сурагчийн гар 1 ба 3-р сурагчийн дараа халсан бол яагаад вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Мөнгө, зэс, хөнгөн цагаан, төмөр, мод, хар тугалга гэсэн 6 төрлийн савааг тусгайлан бэлдсэн устай савны хажуу талд тогтоожээ. Савтай усыг жигд халаахад үзүүрүүд дээр байрлуулсан лааны тос ээлж дараалан хайлж эхэлжээ.

a. 6-р саваан дээрх лааны тос түрүүлж хайлсан бол энэ савааны дулаан дамжуулах чадвар хэр вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ямар бодисоор хийгдсэн бэ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

b. 5,3-р саваанууд дээрх лааны тос ээлж дараалан хайлсан бол ямар бодисоорхийгдсэн бэ?

5-р саваа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

3-р саваа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

d. Дээрх үр дүнгээс4-р саваагямар бодисоор хийгдсэнийг тодорхойл.

4-р саваа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Оноо: 4

Усыг халаахад молекулуудын хоорондох зай холдож нягт нь .. . . . . . . . . . . . . . .. Халсан усны молекулуудын хоорондын .. . . . . . . . . . . . . . . бага байна.

a. Халсанус хүйтэн усанд түлхэгдэн Архимедийн хүчний үйлчлэлээр дээш хөөрдөг.Халуун ус дээш хөөрөхтэй зэрэгцээд хүйтэн усхаашаа чиглэлтэй хөдлөхвэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Эндээсүзэхэд шингэн дотор өгсөж уруудсан шингэний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . үүсдэг.

Оноо: 2

Усны урсгалаар дулааны энергийг зөөж болох уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Жишээ бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Өгөгдсөн зурагт хамгийн энгийн гэрийн халаалтын системийг харуулжээ.

a. Халаалтын систем ямар зарчмаар явагдаж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Хэрвээ ус буцалгах бойлуурыг ажиллуулахгүй бол усны эргэлт явагдах уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Халаалтын системээс халуун ус авахгүйгээр, хүйтэн ус хийлгүйгээр ус буцалгагч бойлуурыг ажиллуулбал ямар аюул гарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

d. с- даалгаварт өгсөнөөр халаалтын систем ажиллахад усны эргэлтийн хурд хэр их байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Доорх зурагт ус хэрхэн халж байгааг харуулжээ.

a. Халуун болон хүйтэн усны урсгалыг сумаар харуулсан. Аль нь халуун, хүйтэн болохыг бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Хүйтэн усны урсгал хувингийн халсан ёроолыг очиж мөргөн. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . энергитэй болж . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . хөөрнө.

c. Халуун, хүйтэн усны урсгал үүсэх замаар ус. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Доорх 2 зурагт байрлуулсанаар усыг халаажээ.

a. Аль зурагт нь дулааны урсгал илүү их явагдах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Яагаад дулааны урсгал илүү их явагдсан бэ? Энд явагдаж байгаа үзэгдлийг тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Цахилгаан халаагуур дээр тавьсан устай савыг зурагт үзүүлснээр халаажээ.

a. Цахилгаан плитка болон төмөр савны ёроолын заагийг томруулан харуулжээ. Томруулсан хэсэгт ямар процесс явагдаж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Усан дотор зурж харуулсан 2 сумыг тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Ус ямар зарчмаар халах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Усны урсгалаар дулааны энергийг зөөж болох уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Хариултаа үндэслэнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Гэрийн халаалтын системийг зурагт үзүүлжээ. Энд зуухыг томруулан харуулсан байна.

a. Дараах тоонуудаар юуг илэрхийлж байна вэ?

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Танай гэрийг дулаан болгож байгаа халаалтын системийн гол хэсэг аль нь вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Зуны нартай өдөр гадуур явахад халууцдаг.

a. Яагаад халууцдаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Нарнаас дулааны энерги ямар зарчимаар дэлхий дээр буюу бидэн дээр ирж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Ангийн халаалтын системийг зурагт үзүүлжээ.

a. Ангийн халаалтын системд хүрээгүй байхад буюу хажууд нь сууж байхад даардаггүй. Яагаад вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Ангийн халаалт ямар зарчимаар явагддаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Халаалтын систем агаарыг хэрхэн халаах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Бидний эргэн тойронд байгаа агаарын молекулууд дулааны энергийг дамжуулж чадах болов уу? Хариултаа тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693