• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Биед үйлчилж байгаа хүч нь хөдөлгөөний чиглэлтэй тодорхой өнцөг үүсгэж байгаа тохиолдолд ажлыг ............. олно.

 • A. A=FS·cosα 

 • B. A=FS/cosα  

 • C. A=F/S·cosα 

 • D. A=FS·sinα   

Оноо: 1

Гемофиль өвчин нь Х хромосом дээр нуугдмал байдлаар удамшина. Гемофиль өвчтэй эмэгтэй, эрүүл эрэгтэйтэй гэрлэжээ. Үр хүүхдийнх нь хэдэн хувь нь эрүүл байх вэ?

 • А. 3/4

 • В. 1/3 

 • С. 0/4

 • D. 1/3

Оноо: 1

Байгалийн хийг түлш эрчим хүчний үйлдвэрлэлд ашиглах нь ямар давуу талтай вэ?

 • A. Нөөц баялаг дуусаж байгаа

 • B. Тээвэрлэхэд үнэтэй

 • C. Аюулгүйн зааварчилгаа сайтар мөрдөх шаардлагатай

 • D. Байгальд хор нөлөө бага

Оноо: 1

800 Вт чадалтай халаагуурыг хэсэг хугацаанд ажиллуулахад 32 кЖ энерги шаардагдсан бол ямар хугацаанд ажиллуулсан бэ?

 • A. 80 с

 • B. 25 с   

 • C. 40 с

 • D. 50 с

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Хөгжингүй орнууд нь химийн үйлдвэрээ буурай хөгжилтэй орон руу шилжүүлж байгаа нь ..............................................................

 • A. Экологийн бохирдлоос зайлсхийх

 • B. Химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх

 • C. Тээврийн бодлогыг дэмжих

 • D. Зардлаа ихэсгэх

Оноо: 1

Машины масс 1 т бөгөөд 36 км/ц хурдтай яваа бол түүний кинетик энергийг ол.

 • A. 20 Кж     

 • B. 50 кЖ 

 • C. 5 кЖ     

 • D. 110 кЖ

Оноо: 1

Гемофиль өвчин нь Х хромосом дээр рецессив байдлаар удамшина. Гемофиль өвчтэй эрэгтэй эрүүл эмэгтэйтэй гэрлэжээ. Үр хүүхдийнх нь хэдэн хувь нь эрүүл байх вэ?

 • А. 3/4 

 • В. 1/3 

 • С. 2/4 

 • D. 1/3

Оноо: 1

Буцлах температурт байгаа 1 кг усыг бүрэн уур болгоход шаардагдах дулааны энергийг олно уу? Усны уур үүсэхийн хувийн дулаан r=2300 кЖ/кг

 • A. 4520 кЖ   

 • B. 250 кЖ 

 • C. 2300 кЖ    

 • D. 100 кЖ

Оноо: 1

Мод бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрлэл эдийн засгийн 50 хувийг бүрдүүлдэг улс аль нь вэ?

 • A. Австрали, Чили, Канад

 • B. Канад, Финлянд, ОХУ

 • C. ӨАБНУ, Мексик, Казахстан

 • D. Испани, АНЭ, ОХУ

Оноо: 1

Өнгөний харалган өвчин нь Х хромосом дээр рецессивбайдлаар удамшина. Өнгөний харалган өвчтэй эрэгтэй эрүүл эмэгтэйтэй гэрлэжээ. Үр хүүхдийнх нь хэдэн хувь нь тээгч байх вэ?

 • А. 3/4

 • В. 1/3

 • С. 1/4 

 • D. 2/4

Оноо: 1

Дамжуулагчаар хичнээн электрон өнгөрч байвал 32 В хүчдэлд залгахад 2.56·107 Ж ажил хийх вэ? 1 электроны цэнэг q=1.6·10-19 Кл

 • A. 5·1024

 • B. 9.6·1024   

 • C. 12.8·1024

 • D. 5·10-24

Оноо: 4

Зураглалыг ажиглаад, даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

а. Дээрх зураглалд тохирох бодлого зохиож бичээрэй.

б. Өөрийн зохиосон бодлогоо бодоорой.

Оноо: 1

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн дамжлагыг зөв дараалалд оруулсан хариу аль нь вэ?

 • A. Төмөрлөгийг угаах, хэвлэх, тээвэрлэх

 • B. Ганг хайлуулах, тээвэрлэх

 • C. Олборлох, баяжуулах, боловсруулах, тээвэрлэх

 • D. Тээвэрлэх, Боловсруулах, хайлуулах

Оноо: 1

Тоос сорогчоор 0.5 цагийн турш цахилгаан гүйдэл гүйхэд 720 кЖ ажил хийсэн бол хөдөлгүүрийн чадлыг ол.

 • A. 1500 Вт      

 • B. 144 Вт    

 • C. 1000 Вт  

 • D. 400 Вт

Оноо: 1

Аж үйлдвэрийн дөрөвдөгч хэв шинжийн онцлог нь

 • A. Өндөр технологи

 • B. Газар тариалан

 • C. Ан агнуур

 • D. Ашигт малтмал олборлолт

Оноо: 1

Популяцийн тухай зөв ойлголтыг олно уу.

 • A. Тодорхой дэвсгэр нутагт амьдардаг  нэг зүйлийн бодгаль биесийн хамтран амьдарч буй хэлбэр

 • B. Нэг орчин нөхцөлд өөр зүйлийн амьд биес хамтран оршиж буй хэлбэр

 • C. Бодисын эргэлт, энергийн урсгалыг явуулдаг амьгүй ба амьд биесийн нэгдэл

 • D. Эрт болон эдүгээ амьдарч байгаа бүх амьд биет тархсан орон зай

Оноо: 1

Биоценоз буюу бүлгэмдлийнталаарх зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • A. Тодорхой дэвсгэр нутагт амьдардаг  нэг зүйлийн бодгаль биесийн хамтран амьдарч буй хэлбэр

 • B. Нэг орчин нөхцөлд өөр зүйлийн амьд биес хамтран оршиж буй хэлбэр

 • C. Бодисын эргэлт, энергийн урсгалыг явуулдаг амьгүй ба амьд биесийн нэгдэл

 • D. Эрт болон эдүгээ амьдарч байгаа бүх амьд биет тархсан орон зай

Оноо: 1

Аливаа улс тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр дагнан төрөлжихийн тулд хамаарахгүй нөхцөлийг ол

 • A. Байгалийн нөхцөл нөөц, эрдэс баялгаар бусдаас илүү байх

 • B. Үйлдвэрлэлийн технологи, түүхий эд ажиллах нөөцөөр бусдаас давуу байх

 • C. Эрэлт хэрэгцээ хомс байх

 • D. Бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого нь зардлаасаа их байх

Оноо: 1

Аж ахуйн төрөлжилтийг тохирох улстай нь харгалзуулаарай

1. Зэс, нүүрс, малын түүхий эд а. Япон

2. Өндөр технологи, патент b. Тайланд

3. Аялал жуулчлал, үйлчилгээ c. Монгол

4. Автомашин үйлдвэрлэл d. Чех

 • а. 1с2а3b4d

 • b. 1с2b3d4a 

 • c. 1b2c3a4d

 • d. 1a2c3b4d

Оноо: 1

Экосистемийн тухай зөв ойлголтыг олно уу.

 • A. Тодорхой дэвсгэр нутагт амьдардаг  нэг зүйлийн бодгаль биесийн хамтран амьдарч буй хэлбэр

 • B. Нэг орчин нөхцөлд өөр зүйлийн амьд биес хамтран оршиж буй хэлбэр

 • C. Бодисын эргэлт , энергийн урсгалыг явуулдаг амьгүй ба амьд биесийн нэгдэл

 • D. Эрт болон эдүгээ амьдарч байгаа бүх амьд биет тархсан орон зай

Нийт: 16693