• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

b. Машины хажуугийн толинд яагаад гүдгэр толийг хэрэглэдэг учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Микроскоп обьектив, окуляр хоёроос тогтох бөгөөд тэдгээрийн гол фокус хоорондох зай (тубус) 18 см. Обьектив, окуляр хоёрын гол фокусын зай харгалзан 2 мм, 40 мм. Микроскопын өсгөлтийг тодорхойлно уу.

Оноо: 1

Гэрлийн квантыг фотонгэдэг. Фотоны энергийг хэмжихэд электрон -вольт нэгжийг хэрэглэдэг.

а. 1 эВэнерги 1.6 10-19 Ж- тай тэнцүү байдгийн учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

b. 1 МэВ энергитэй фотоны ХТХ -г тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 4

Төмрийн гаралтын ажил 4.31 эВ.

а. Төмрийн гадаргыг 400 нм урттай долгионоор шарахад фотоцахилгаан үзэгдэл явагдахгүй болохыг батална уу. 1240 нм долгионы уртад 1 эВ энерги харгалзана.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b. Фотоэффект явуулахын тулд улаан хилийн давтамжаас ямар давтамжтай гэрэл тусгахыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

АС, ВС нь 540 нм долгионы урттай хоёр когерент долгион. 2 гэрэл үүсгэгчээс АС=4 м, ВС=4.27 м зайд алслагдсан дэлгэцийн С цэгт интерференцлэгдэв.

а. i. Хоёр долгионы оптик замын ялгаврыг тооцоолно уу.

ii. С цэгт интерференцийн ямар зураглал ажиглагдахыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b. Хэрэв долгионы уртыг өөрчилбөл интерференцийн үд дүн өөрчлөгдөх эсэхийг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 7
 1. Зурагт вакумт фотоэлементийн гүйдлийн хүч - хүчдэлийн хамаарал өгөгдөв.


а. График ашиглан катодоос сугарсан электроны кинетик энергийн дээд утга ба электроны хурдыг тооцоолно уу.
Электроны тайвны энерги 0.52 МэВ.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b. Графикийн аль хэсэг хүчдэлийг ихэсгэхэд хэлхээний гүйдэл нэмэгдэж байгаа муж болохыг тодорхойлно уу. Энэ хэсгийн шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с. Гуравдугаар хэсэгт хүчдэлийг нэмэгдүүлэхэд гүйдлийн хүч яагаад ихсэхгүй байгааг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

20 Кд, 500 Кд гэрлийн хүчтэй хоёр цахилгаан чийдэнгийн хоорондох зай 6 м. Тэдгээрийн хооронд тунгалаг биш дэлгэц тавив.
а. Дэлгэц хоёр талаасаа адилхан гэрэлтүүлэгдэж байхын тулд тэдгээрийн хооронд дэлгэцийг ямар зайд байрлуулбал зохихыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Гэрлийн цацраг бие дээр эгц туссан үед яагаад гэрэлтүүлэлт хамгийн их байдгийг үндэслэлтэйгээр тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

He is often talks about going abroad.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

They have discussed the details in the last meeting.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

Have you been tasted Indian chappati?

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

Martha can speaks three foreign languages.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

When did you washed your hair?

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct it.

My friend sometimes go shopping with her mother.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct

We haven’t never ridden a horse.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct

Baatar is one of best students in his class.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct

Where do you go last holiday?

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct.

If you can work really hard you would succeed one day.___________________________.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct.

My hobbies are collect English books and write poems._______________________________.

Оноо: 2

Each sentence has a mistake. Find and correct.

Mr. Sukee told us he would leave the previous week. _________________________.

Нийт: 16693