• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

TOEFL stands for Test of English as a _________Language.

 • A.Foreigner

 • B.Foreign

 • C.Foreigners

 •  D.For 

Оноо: 1

TDB stands for Trade __________Bank.

 • A.Developed

 • B.Develop

 • C.Development    

 • D.Developing

Оноо: 1

RAM stands for Random Access __________.

 • A.Memory

 • B.Mental  

 • C.Memorial  

 • D.Mind

Оноо: 1

ROM stands for Read _________Memory.

 • A.Open  

 • B.On    

 • C.Only

 • D.One

Оноо: 1

GMO stands for ___________Modified Foods.

 • A. Genetically

 • B.General      

 • C.Generally   

 • D.Genetic

Оноо: 1

WWII stands for The World ________Second.

 • A.Witness   

 • B. Way

 • C.Warior       

 • D.War

Оноо: 1

PM stands for Prime _____________.

 • A.Minister 

 • B.Ministry

 • C.Ministries                 

 •   D.Ministers

Оноо: 1

LCD stands for Liquid Crystal _____________.

 • A.Desk

 • B.Demo  

 • C.Disk    

 • D. Display

Оноо: 1

Brian played a PC game and scored thirty- five thousand and seven hundred eighty- one.

 • A.35871 

 • B.35817    

 • C.35187

 • D.35781

Оноо: 1

Susan won in the lottery nine hundred fifteen thousand dollars.

 • A.910015

 • B.900150      

 • C.901500     

 •      D.915000

Оноо: 1

Hishgee was playing a PC game. She scored 43 points in Round 1 and 26 points in Round 2.

Which sum could she use to add the points together?

 • A. 40 + 20 + 3 + 6

 • B. 4 + 3 + 2 + 6

 • C. 40 + 30 + 20 + 60

 • D. 30 + 4 + 60 + 2

Оноо: 1

There are 170 pages in Solongo’s book. Solongo read the first 36 pages on Monday.

She read the next 20 pages on Tuesday. How many pages are left?

 • A. 56      

 • B. 114

 • C. 124      

 • D. 134

Оноо: 1

Last year, 34 boys and 28 girls started a club. Nobody left the club. This year, 13 more boys and

7 more girls joined the club. How many people are in the club this year?

 • A 20     

 • B 54    

 • C 62    

 • D 82

Оноо: 1

Албан ёсны харилцаа хууль зүйн дагуу тогтоож чадаагүй улс орны засгийн газрууд нь хоорондын ойлголцлоо харилцан ойртуулах үүднээс урлаг, спорт, соёлын төлөөлөгчдөө улс үндэстний харилцаанд татан оруулах үйл явцыг юу гэж нэрлэх вэ?

 • А. Дипломат урлаг    

 • B. Мэргэжлийн дипломат    

 • C. Парламентын дипломат               

 • D. Ардын дипломат          

Оноо: 1

A racing bike costs 45000 Tugrigs. It has a 20% discount in a sale. What is the price after discount?

 • A.36000

 • B.9000 

 • C.90000       

 • D.39000

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

not / we / flowers / buy / did / any.

______________________________

Оноо: 1

Монгол улсын гадаад бодлогын тулгуур бодлогод аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Ойрхи Дорнодын улсуудтай боломжийн хэмжээнд хамтран ажиллах 

 • B.Хөрш орнуудтайгаа найрсгаар тэнцвэртэй харилцах  

 • C. Азийн бүс нутгийн улс төр, эдийн засгийн интеграцид оновчтой оролцох

 • D. Өрнө дорнын өндөр хөгжилтэй гүрнүүдтэй найрсаг харилцаа хөгжүүлэх

Оноо: 1

If you add four hundred fifty to one hundred twenty, it’s__________.

 • A.427

 • B.570     

 • C.527    

 • D.470

Оноо: 1

Европын холбоо, АПЕК, АСЕМ зэрэг хамтын ажиллагааны олон талт механизмууд идэвхтэй ажиллаж байгаа нь орчин үеийн олон улсын харилцааны аль хандлагыг илэрхийлэх вэ?

 • А. Үндэстэн улсуудын харилцаа 

 • B. Даяаршлын бодлого

 • C Туйлт харилцаа

 • D. Бүс нутгийн интеграцлал   

Оноо: 1

If you subtract two thousand two hundred fifty from eight thousand five hundred, it’s_______.

 • A.6050

 • B.6200 

 • C.6150

 • D. 6250

Нийт: 16693