• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

“Монгол улс энхийг эрхэмлэсэн, олон тулгуурт, нээлттэй, бие даасан тэнцвэртэй, идэвхтэй байх......” гэсэн нь Монгол улсын олон улсын харилцааны бодлогын аль ойлголтонд хамаарах вэ?

 • А. Гадаад бодлогын зарчим       

 • B. Гадаад бодлогын зорилго   

 • C. Гадаад бодлогын зорилт  

 • D. Гадаад бодлогын тэргүүлэх ба дагалдах чиглэл

Оноо: 1

“Тус улсын аюулгүй, хөгжил дэвшлийг хангах таатай гадаад орчин бүрдүүлэх, дипломат болон консулын харилцааг хөгжүүлэх, нөлөө бүхий улсуудтай харилцааныхаа түвшинг дээшлүүлэх нь.....” Монгол улсын гадаад харилцааны аль бодлогод хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Соёл  хүмүүнлэгийн бодлого

 • B. Эдийн засгийн бодлого

 • C. Улс төрийн бодлого 

 • D. Гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлого

Оноо: 1

. If you divide three thousand six hundred ninenty by eighteen, it will be_________.

 • A.225    

 • B.200           

 • C. 205         

 • D.215

Оноо: 1

If you multiple five hundred thirty four by twelve, it will be_________.

 • A.6509  

 • B.6408     

 • C.6512

 • D.7402

Оноо: 1

Манай улс нь БНСУ –ын харилцаа хамтын ажиллагааг 2011 оны 8 сард иж бүрэн түншлэлийн харилцаанд дэвшүүлэн хөгжүүлэхээр хоёр тал тохиролцсон байна. Энэ нь ямар түвшний харилцааг хэлж байна вэ?

 • А. Нийгмийн бүх салбарт хамтран ажиллах 

 • B. Хоёр улсын харилцааны хүрч болох хамгийн дээд түвшний харилцаа 

 • C. Зөвхөн газарзүйн ойлголт бус, Монголын ардчилал, эдийн засгийн өөрчлөлтийг дэмжигч ямар ч улстай хамтран ажиллах  

 • D. Нийгмийн салбаруудын аль нэгийг голлон анхаарах, хөгжүүлэх

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

fast / run / can / I / very.

______________________________

Оноо: 1

The first lesson starts at half past one but sometimes it starts at quarter to one.

 • A.1.30 and 12.45

 • B.1.15 and 1.25

 • C.12.30 and 1.20

 • D.12.30 and 15.01

Оноо: 1

Монгол улс болон Япон улсын харилцаа, хамтын ажиллагаа нь нийгмийн бүхий л салбарын өргөн хүрээг хамарч, Иж бүрэн түншлэлийн хүрээнд хөгжиж ирсэн харилцаагаа шат ахиулан “Стратегийн түншлэл” – ийн түвшинд хөгжүүлэхээр 2010 онд тохиролцсон байна. Энэ нь ямар түвшний харилцааг хэлж байна вэ?

 • А. Хоёр улсын харилцааны хүрч болох хамгийн дээд түвшний харилцаа

 • B. Нийгмийн бүх салбарт хамтран ажиллах    

 • C. Нийгмийн салбаруудын аль нэгийг голлон анхаарах хөгжүүлэх    

 • D. Зөвхөн газарзүйн ойлголт бус, Монголын ардчилал, эдийн засгийн өөрчлөлтийг дэмжигч ямар ч улстай хамтран ажиллах  бодлого

Оноо: 1

Манай улсын гадаад бодлогод “АНУ, Япон, Европын холбоо, Энэтхэг, Солонгос зэрэг өрнө дорнын улс, холбоотой “ Гуравдагч хөрш” - ийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх" гэж заасан байдаг. Энэ нь ямар түвшний харилцааг хэлж байна вэ?

 • А. Олон улсын харилцааны хүрч болох хамгийн дээд түвшний харилцаа  

 • В. Зөвхөн газарзүйн ойлголт бус, Монголын ардчилал, эдийн засгийн өөрчлөлтийг дэмжигч өрнө дорнын өндөр хөгжилтэй орнуудтай харилцах

 • С. Нийгмийн бүх салбарт хамтран ажиллах   

 • D. Нийгмийн салбаруудын аль нэгийг голлон анхаарах хөгжүүлэх    

Оноо: 1

Орчин үеийн техник технологийн чадавхийг сайжруулах, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хурдасгахад дөхөм үзүүлэх зэрэг нь Монгол улсын гадаад харилцааны аль бодлогод хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Шинжлэх ухаан технологийн бодлого

 • B. Эдийн засгийн бодлого 

 • C. Соёл  хүмүүнлэгийн бодлого  

 • D. Гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлого

Оноо: 1

Why do we have day and night on Earth?

 • A.The Earth’s orbit around the Sun is oval-shaped

 • .B.The Earth revolves around the Sun.

 • C.The Moon revolves around the Earth.  

 • D.The Earth rotates on its axis.

Оноо: 1

Хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд гадаад харилцааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулах зэрэг нь Монгол улсын гадаад харилцааны аль бодлогод хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Шинжлэх ухаан технологийн бодлого 

 • В. Эдийн засгийн бодлого  

 • С. Улс төрийн бодлого     

 • D. Соёл  хүмүүнлэгийн бодлого  

Оноо: 1

Канад улстай уул уурхайн салбарт илүү түлхүү хамтран ажиллах, Энэтхэгтэй түүхэн уламжлал, соёл, мэдээлэл – харилцаа холбооны технологи, биотехнологи зэрэг оюун санааны салбарт хамтран ажиллахад анхаардаг түншлэлийн харилцаа аль нь вэ?

 • А. Өргөн хүрээтэй түншлэл  

 • B. Иж бүрэн түншлэл       

 • C. Стратегийн түншлэл

 • D. Гуравдагч хөршийн бодлого

Оноо: 1

Олон улсын эрх зүйн болон ёс зүйн хариуцлагын ангиллыг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Зохицуулах үүрэг    

 • B. Үйлчлэх хугацаа 

 • C. Үйлчлэх хүрээ  

 • D. Хамгаалах байдал   

Оноо: 1

Олон улсын эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх гол үндэслэл нь ямар асуудалтай холбогдон гарч ирдэг вэ?

 • А. Хүлээсэн үүргээ зөрчих

 • В. Эрх зүйн баримт бичгүүдийн заалтыг зөрчих  

 • C. Ялгаатай байр суурь баримтлах   

 • D. Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчих

Оноо: 1

“........ Олон улсын харилцаа бол зөвхөн бие даасан тусгаар төр улсуудын хооронд л явагдаж байгаа үйл явц” гэж үздэг. Тэгээд асуудал нь нэг бол энх тайвнаар шийдэгдэж өрнөдөг, эсвэл дайн байлдаан хийж хүч хэрэглэх болдог. Чингэхлээр олон улсын харилцаанд төр улсуудын зүгээс дипломатч, эсвэл цэрэг хоёрын нэгийг сонгон оролцуулдаг гэсэн санааг гаргасан нийгэм судлаач аль нь вэ?

 • А. Р. Арон    

 • B. Д. Сингер

 • C. Макиавелли

 • D. Д. Вебер

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

well / does / he / very / not / play.

______________________________

Оноо: 1

Их монгол улсын төрийн дипломат бодлогыг томьёолсон “Алтан аргамж" гэсэн ойлголт нь олон улс, үндэстэн, угсаатны улс орныг нэгэн төрийн дор, нэгэн тэргэн /эсвэл хүрдэн = дугуйн/ дээр нэгдмэл дэг журамд оруулж, нэгдсэн төлөв байдалтай болгох гэсэн утга санаатай бөгөөд Чингис хааны олон улсын гадаад бодлогын зарчим гэж үзэх хандлага бас байдаг. Чухам энэ зарчимд тулгуурласан гадаад бодлогын үр дүнг томьёолсон ойлголт аль нь вэ?

 • А. Nation state

 • B. Pan Mongolia

 • C. United Mongolia

 • D. Pax  Mongolia    

Оноо: 1

1618 – 1648 оны хооронд Европ тивд болсон 30 жилийн дайны төгсгөлд байгуулсан Вестфалийн энхийн гэрээгээр орчин үеийн олон улсын харилцааны түүх эхэлсэн байна. Энэхүү гэрээгээр орчин үеийн төрт улсыг хүлээн зөвшөөрдөг олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн жишиг тогтсон нь Вестфалийн зарчим юм. Тэрхүү зарчмуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Үндэсний төрт улсыг хүлээн зөвшөөрөх зарчим  

 • B. Үндэсний ашиг сонирхлыг дээдлэх зарчим       

 • C. Төрт улсын  бүрэн эрхийн зарчим

 • D. Төрт улсын дотоод хэрэгт оролцох зарчим  

Оноо: 6

Peter was having (1)_________ kicking the football across the (2)__________ .

He thought it would have been easy (3)_________ now.

1. A. truble B. trubble C. trouble D. troubel

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2. A. field B.field C. feeld D.feeled

Дээрх даалгаврын оноо : 2

3. A. by B.bi C. bye D. buy

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693