• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1975 оны 11 сард Францын ерөнхийлөгч Жискар де Эстен, ХБНГУ – ын канцлер Гельмут Шмидт нар тохиролцож Францын Рамбуйед их долоогийн уулзалтыг анх эхэлсэн ба 1997 оноос Их наймын уулзалт гэж нэрлэх болсон байна. Тэгвэл Их наймын уулзалтанд оролцдоггүй улс аль нь вэ?

 • А. Канад  

 • В. Япон

 • C. Испани  

 • D. Итали

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнууд өөр хоорондоо төр, засгийн газрынхаа түвшинд элчин төлөөлөгч солилцож, яриа хэлэлцээр явуулж, гэрээ байгуулан, тэдгээрт төрийн тэргүүнүүд нь гарын үсэг зурч, баталгаажуулах нь олон улсын харилцааны аль хэлбэр вэ?

 • А. Улс төрийн харилцаа

 • B. Эдийн засгийн харилцаа 

 • C. Соёлын харилцаа   

 • D. Хүмүүнлэгийн харилцаа

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

restaurant / is / the / it / the / city / cheapest / in.

______________________________

Оноо: 1

Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд аж ахуйн байгууллагууд үйл ажиллагааны нэгдсэн сүлжээнд хамрагдаж, тэднийг олон улсын эдийн засгийн нэгдсэн бодлогоор зохицуулах боломжтой болсон байна. Энэ нь олон улсын харилцааны ямар бодлогын үр дүн вэ?

 • А. Даяаршил 

 • B. Интеграци 

 • C. Интенсив  

 • D. Экстенсив

Оноо: 1

Олон улсын харилцааны зарим ном зохиолд өнөө үед олон туйлт харилцааны өвөрмөц илрэл болсон гурван туйлт тогтолцоо оршин байна гэж үздэг. Тэрхүү эх сурвалжид тэмдэглэгдсэн орчин үеийн гурван туйлт харилцааг бүрдүүлж буйн аль нь вэ?

 • А. Европын холбоо, НҮБ, АНУ       

 • B. АНУ, ОХУ, БНХАУ

 • C. ОХУ, Европын холбоо, Япон  

 • D. АНУ, Япон, Европын холбоо 

Оноо: 3

The following text has punctuation missing. Choose the correct punctuation for each blank space.

What is that (1)________. (2)________a bubble made from soap. You need soap (3)_________ water and a special ring to make soap bubbles.

1 A. (full stop) B ! (exclamation mark) C ? (question mark) D : (colon)

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2 A. Its B Its’ C It’s D Its’s

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3 A. (comma) B ; (semi-colon) C : (colon) D . (full stop)

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Хэрвээ Буйр нууранд БНХАУ – ын иргэд загас агнуурын үйл ажиллагаа явуулж болохыг хүлээн зөвшөөрсөн гэрээг Монгол улс болон БНХАУ ын засгийн газрын хооронд байгуулсан гэж үзвэл энэхүү гэрээг олон улсын эрх зүйн ямар хэм хэмжээ гэж нэрлэх вэ?

 • А. Диспозитив

 • B. Императив

 • C. Экстенсив

 • D. Интенсив

Оноо: 1

Гадаад хөрөнгө оруулалтын бодлогод эрх зүйн шударга ёсны тодорхой зарчмууд алдагдсанаас байгаль орчин сүйдэх, хүний эрх зөрчигдөх, тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрэгжихгүй байх зэрэг сөрөг үр дагаврууд гарсаар байна. Энэ нь олон улсын эрх зүйн ямар тулгуур зарчим зөрчигдсөнөөс болсон бэ?

 • А. Маргаантай асуудлыг энх тайвнаар зохицуулах

 • В. Хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх    

 • C. Хүч үл хэрэглэх, хүчээр түрий барьж айлган сүрдүүлэхгүй байх    

 • D. Улс орнууд биенийхээ дотоод хэрэгт үл оролцох

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

pass / they / not / exam / will / the.

______________________________

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

reading / I / at / book / am / moment /an/ interesting / the.

______________________________

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

o’clock / up / morning / she / at / gets / 6 / every.

______________________________

Оноо: 1

Манай улс 1990 оноос эхлэн олон улсын харилцаанд шинэ үзэл баримтлалаар хандах болсноос Монгол улсын гадаад харилцаа өргөжин тэлж, олон улсын байр суурь бэхжин, нэр хүнд өсч, олон улсын хамтын нийгэмлэгт өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрхийг буй болгож чадсан юм. Энэхүү өвөрмөц төрхийг “ Монгол улсын гадаад бодлогын хөх ном”-нд / 2007 – 2011 он / хэрхэн дүрслэн бичсэн байдаг вэ?

 • А. Энх тайванч улс

 • B. Найрамдалт харилцааг хөгжүүлэгч улс

 • C. Цөмийн зэвсэггүй орон 

 • D. Ардчилсан нээлттэй улс  

Оноо: 1

Монгол улс 1961 оны 10 сарын 27 – нд НҮБ – ын бүрэн эрхт гишүүн болсон. Тус байгууллагад элссэнээр дэлхийн улс орнуудын харилцаанд Монгол улсын эзлэх байр суурь, гүйцэтгэх үүргийг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь бэ?

 • А. Монгол улс нь өөрийн үйл ажиллагаандаа шударга байдал, эдийн засгийн баталгааг буй болгосон. 

 • B. Монгол улс тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын баталгааг олж авсан.  

 • C. Монголыг хүлээн зөвшөөрч дипломат харилцаа тогтоох улс орнуудын тоо нэмэгдсэн.  

 • D. Олон улсын хамтын нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүний хувьд НҮБ – аас олгодог хөгжлийн тусламж авах эрхтэй болсон.

Оноо: 1

Олон улсын харилцаанд ихээхэн ач холбогдолтой байдаг орчин үеийн ёс зүйн хэм хэмжээнүүдийг дурьдахдаа үл хамаарах зүйл нэрлэсэн бол олно уу?

 • А. Улс орнууд биенийхээ төр ёсны уламжлал, шашин шүтлэгийг хүндэтгэж хандах

 • B. Иргэдийнхээ эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгө, ашиг сонирхлыг харилцан хамгаалах

 • C. Хүнлэг,  ёс суртахуунлаг, шударга байх зарчмыг баримтлах 

 • D. Бусад улс, үндэстний оюун санааны соёл, үзэл бодлын ялгааг үл ойлгон харилцах

Оноо: 1

НҮБ – ын дүрмийн VII бүлэгт “ Энх тайванд заналхийлэх, энх тайвныг бусниулах, түрэмгийлэл үйлдэх тухайд авах арга хэмжээ” - нүүдийн талаар дэлгэрэнгүй томьёолон заасан байдаг ба тэрхүү тохиолдолд дэлхийн томоохон улс орон, бүс нутгийн цэрэг - улс төрийн эвслийн байгууллагуудаас авдаг арга хэмжээнүүдийг нэрлэхдээ илүүц зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлан, нэр хүндэд нь халдах  

 • B. Хамтарсан цэргийн сургууль хийх  

 • C. Цэрэг улс төрийн зорилготой ажиглагч илгээх

 • D. Нэр бүхий улс төрийн удирдагч, зүтгэлтнүүдэд хариуцлага тооцох

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

cinema / to / I / week / went / last / the.

______________________________

Оноо: 1

Олон улсын харилцаанд онцгой үүрэг гүйцэтгэж, үйл явдалд идэвхтэй нөлөөлж чадсан тодорхой хувь хүний асуудлыг олон улсын харилцаанд ямар ухагдахуунаар тайлбарладаг вэ?

 • А. Бодгаль   

 • B. Төлөөлөгч   

 • C. Бие хүн  

 • D. Актор     

Оноо: 1

Соёл, шинжлэх ухаан, спорт, урлагийн төлөөлөл оролцсон дэлхийн олон нийтийн нэгдмэл зорилго, чиглэлтэй үйл ажиллагаа нь олон улсын харилцааны чухал асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэх болсон. Үүнийг олон улсын харилцаанд ямар ойлголтоор тайлбарлах болсон бэ?

 • А. Парламентын дипломат 

 • B. Ардын дипломат 

 • C. Актор

 • D. Субьект

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

car / a / she / new / bought / just / has.

______________________________

Оноо: 1

Гадаад улс орнуудад Монголын өдрүүдийг зохион байгуулах, олон улсын чанартай урлаг, спортын арга хэмжээнд оролцох, түүхийн дурсгалт өвүүдийг эрж хайх олон улсын экспедицид оролцох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг нь олон улсын харилцааны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • А. Улс төрийн харилцаа  

 • В. Эдийн засгийн харилцаа 

 • С. Соёлын харилцаа

 • D. Хүмүүнлэгийн харилцаа

Нийт: 16693