• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Put the words in the correct order.

what/ the/ are/ kids/ doing ?

______________________________

Оноо: 1

Механик хэлбэлзэл нь бусад хөдөлгөөнөөс ялгарах онцлог нь юу вэ ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Долгион, хэлбэлзэл хоёр ямар ялгаатай вэ?Харьцуулан бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Долгионы урт гэсэн физик хэмжигдэхүүний тодорхойлолтыг бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Долгион тархах хурд нь юунаас хамаардаг вэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Хатуу биед хөндлөн долгион тархах уу тууш долгион тархах уу.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээнэ үү.

Хөндлөн долгион гэж .......................................................................................................................................................................................... хэлнэ.

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

where /go /did /to/ he ?

Оноо: 1

Эх оронч, хөдөлмөрч, шударга, эв нэгдэлтэй байх гэх мэт хэм хэмжээг шаардах зэрэг нь ёс суртахууны харилцааны аль ойлголтонд хамаарах вэ?

 • А. Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарах 

 • B. Бүлэгт хандах

 • C. Хувь хүнд хандах

 • D. Нийгэмд хандах

Оноо: 1

Гэр бүлд, залуучуудад, улс төрийн намд харилцах гэх мэт олон хэлбэр нь өөр өөрийн онцлогоор илрэх нь ёс суртахууны харилцааны аль ойлголтонд хамаарах вэ?

 • А. Бүлэгт хандах 

 • В. Нийгэмд хандах

 • C.Хувь хүнд хандах  

 • D. Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарах

Оноо: 1

Ахмад настан, хүүхэд, эмэгтэй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцах нь өөр өөрийн онцлогтой байх нь ёс суртахууны харилцааны аль ойлголтонд хамаарах вэ?

 • А. Бүлэгт хандах

 • В. Нийгэмд хандах

 • C. Хувь хүнд хандах

 • D. Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарах

Оноо: 1

Эмчийн, багшийн, сэтгүүлчийн гэх мэт мэргэжлийн ёс суртахууны шаардлагуудыг баримтлах нь ёс суртахууны харилцааны аль ойлголтонд хамаарах вэ?

 • А. Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарах

 • В. Нийгэмд хандах

 • C. Бүлэгт хандах 

 • D. Хувь хүнд хандах  

Оноо: 1

Зөв амьдарна гэдэг нь ёс суртахууны хувьд ухаалаг сонголт хийж, харилцаа, зан чанар, биеэ авч явах байдлаа зөвөөр үйлдэхийг хэлнэ. Энэ нь ёс суртахууны ямар үүрэгт хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Хэм хэмжээний үүрэг

 • B.Зохицуулах үүрэг

 • C.Үнэлэмжийн үүрэг

 • D. Танин мэдэхүйн үүрэг

Оноо: 1

Ёс суртахуун нь муугаас сэргийлж, хэм хэмжээгээрээ хязгаарладаг, нөгөө талаар хэм хэмжээ, үнэт зүйл нь хүмүүсийг нэгтгэдэг байх нь ёс суртахууны ямар үүрэгт хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Үнэлэмжийн үүрэг  

 • В. Хэм хэмжээний үүрэг  

 • C. Зохицуулах үүрэг  

 • D. Танин мэдэхүйн үүрэг

Оноо: 1

Өөрийн болон бусдын зан байдалд үнэлгээ өгөх, аз жаргал, үүрэг, нинжин сэтгэлийн тухай үзэл хандлага нь ёс суртахууны ямар үүрэгт хамаарах ойлголт вэ?

 • А. Үнэлэмжийн үүрэг 

 • В. Зохицуулах үүрэг

 • С. Хэм хэмжээний үүрэг

 • D. Танин мэдэхүйн үүрэг

Оноо: 1

Ёс суртахууны хэм хэмжээний онцлогуудыг нэрлэхдээ илүүц зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байдаг  

 • B. Суурь шинжтэй байдаг   

 • C. Нийгмийн санаа бодлоор шүүн тунгаагдаж байдаг  

 • D. Албадлагын үндсэн дээр хэрэгждэг   

Оноо: 1

Гэр бүлийн, хөдөлмөрийн, улс төрийн, шинжлэх ухааны, урлагийн болон олон улсын гэх мэт бүх харилцаанд хүмүүсийн авир үйлдэл, үйл ажиллагааг зохицуулж байх нь ёс суртахууны ямар онцлогт хамаарах вэ?

 • А. Суурь шинжтэй хэм хэмжээ болдог

 • В. Нийгмийн санаа бодлоор шүүн тунгаагдаж байдаг 

 • С. Сайн дурын үндсэн дээр хэрэгждэг  

 • D. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байдаг  

Оноо: 1

Ёс суртахууны нийтлэг зарчимд доорх өгөгдлийн аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Эх орон, байгаль дэлхийгээ хайрлах  

 • B. Хүнлэг ёсыг дээдлэх

 • C. Итгэл үнэмшилтэй байх      

 • D. Шударга үнэнч сэтгэлтэй байх

Оноо: 1

Ёс зүйд субьектив болон бэлгэ тэмдгийн утгаар тайлбарлагддаг ёс суртахууны суурь ойлголт аль нь вэ?

 • А. Нэр төр

 • B. Нэр хүнд

 • C. Шударга ёс

 • D. Сайн  муу

Оноо: 1

Эртний үеийн сэтгэгчдийн нийгмийн амьдралын гол шалгуур болгон авч үздэг ёс суртахууны ойлголт аль нь вэ?

 • А. Шударга ёс

 • B.Сайн ба муу

 •  C.Нэр төр 

 • D. Нинжин сэтгэл

Нийт: 16693