Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2016 оны байдлаар Монгол улс экспорт 4,9 тэрбум ам доллар, импорт 3,4 тэрбум ам долларт хүрсэн. Гадаад худалдааны баланс хэд вэ?

 • A. 1,5 тэрбум ам доллар

 • B. 3,4 тэрбум ам доллар

 • C. 4,9 тэрбум ам доллар

 • D. 8,3 тэрбум ам доллар

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “4” дугаартай үйл явцад оролцдог амьд биеийн тоо хэмжээ буурснаар ямар үйл явцад шууд нөлөөлөх вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс азот үүсэх үйл явц буурах

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан азот үүсгэх үйл явц буурах

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч исэл үүсгэх үйл явц ихсэх

 • D. Амин хүчил үүсэх үйл явц нэмэгдэх

Оноо: 1

Зөв хариуг ол. Хөгжиж буй орнуудын аж ахуйн төрөлжилтийн хэв шинж нь:

 • A. Олон төрлийн аж ахуйгаар төрөлжсөн

 • B. Анхдагч хоёрдогч аж үйлдвэр голлосон

 • C. Гуравдагч дөрөвдөгч аж үйлдвэр зонхилсон

 • D. Өндөр технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл голлосон

Оноо: 1

12 В хүчдэлтэй хэлхээнд холбосон дамжуулагчаар 4 1020 электрон өнгөрөхөд ямар ажил хийх вэ? 1 электроны цэнэг q=1.6*10-19 Кл

 • A. 68 кЖ

 • B. 768 Ж

 • C. 565 Ж

 • D. 768 кЖ

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр байгаа А цэгт харгалзах тоог олоорой.

 • А. 3

 • B. 1 бүхэл 1/3

 • C. 1/3

 • D. 3/10

Оноо: 1

ҮДК-уудын хөгжиж буй орнуудад үйлдвэрээ байгуулах үндсэн шалтгаан нь

 • A. Түүхий эдийн нөөц бага

 • B. Хямд төсөр ажиллах хүчин

 • C. Зах зээл үнэтэй

 • D. Хүн ам цөөн

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “2” дугаартай үйл явцад оролцох амьд биеийн тоо буурснаар ямар үйл ажиллагаа буурах вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс азот үүсэх үйл ажиллагаа

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан азот үүсгэх үйл ажиллагаа

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч исэл үүсгэх үйл ажиллагаа

 • D. Амин хүчил үүсгэх үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Угаалгын машиныг цахилгаан шугамд залгаад 30 минут ажиллуулахад гүйцэтгэх ажлыг олно уу? Угаалгын машины чадал 330 Вт

 • A. 594 кЖ

 • B. 220 кЖ

 • C.380 кЖ

 • D. 500 кЖ

Оноо: 1

-10 °C температурт байгаа 1 кг мөсийг 0 °C хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийг олно уу? c=2100 Ж/кг°C

 • A. 2100 Ж

 • B. 21 кЖ

 • C. 0.21 кЖ

 • D. 42 кЖ

Оноо: 1

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй технологийг ол

 • A. Голын эхэнд уул уурхайн олборлолт хийх

 • B. Салхин сэнсээр энерги үйлдвэрлэх

 • C. Хонины аж ахуйгаар дагнах

 • D. Хот орчимд малын арьс боловсруулах

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “3” дугаартай үйл явцад оролцох амьд биесийн хэмжээ багасах нь ямар үйл ажиллагааг бууруулах вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс азот үүсэх үйл ажиллагаа

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан азот үүсгэх үйл ажиллагаа

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч исэл үүсгэх үйл ажиллагаа

 • D. Амин хүчил үүсгэн амьд биеийн уургийн эх үүсвэр болох үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We will ……..what your father says.

 • A. see

 • B. to see

 • C. saw

 • D. seen

Оноо: 1

2 кг сүүг 50 °C-аас 20 °C хүртэл хөргөхөд ялгарах дулааны энергийг олно уу?сүүний Хувийн дулаан багтаамж. c=3940 Ж/кг0С

 • A. 394 кЖ

 • B. 394000 Ж

 • C. 2364 кЖ

 • D. 236400 Ж

Оноо: 1

[1.8]=?

 • A. 0

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо: 1

Хотын агаарын хэм өдрийнхөөс 10 хэмээр буурч шөнөдөө -4 хэм болов.Хотод өдөр хэдэн хэм дулаан байсан бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой

 • А.─6

 • В. ─2

 • C. 6

 • D.10

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэнд “1” дугаартай үйл явц буурах нь ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ?

 • A. Задлагчдаас азотот нэгдэл үүсэх үйл ажиллагаанд

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан азот үүсгэх үйл ажиллагаанд

 • D. Амин хүчил үүсгэн амьд биеийн уургийн эх үүсвэр болох үйл ажиллагаанд

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч исэл үүсгэх үйл ажиллагаанд

Оноо: 1

Хотын агаарын хэм өглөөнөөс 4 хэмээр нэмэгдэж өдөртөө -10 хэм болов. Xотод өглөө хэдэн хэм дулаан байсан бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой.

 • А. ─6

 • В. ─14

 • C. 6

 • D.14

Оноо: 0

Мотоциклтай хүн 10 мин давхихад 3 МЖ энерги зарцуулсан бол мотоциклын чадлыг олно уу?

 • A. 5 кВт

 • B. 50 кВт

 • C. 30 кВт

 • D. 12 кВт

Оноо: 1

[-2.4]=?

 • A. 0

 • В. −1

 • С. −2

 • D.−3

Оноо: 1

2-р бүлгийн цусыг 3-р бүлгийн цустай хүнд сэлбэхэд ямар үйл явц болох вэ?

 • A. 2-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител В хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген b-тэй нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • В. 2-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител В хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • С. 2-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител А хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • D.3-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител А хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

Нийт: 15508