Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

3-р бүлгийн цусыг 2-р бүлгийн цустай хүнд сэлбэхэд ямар үйл явц болох вэ?

 • A. 3-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител А хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген a-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • В. 2-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител В хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген a-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • С. 2-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител А хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген a-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

 • D.3-р бүлгийн цусны сийвэн дэхь антител А хүлээн авагч хүний цусны улаан эсийн антиген a-тай нэгдэн наалдах урвал явуулна

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We ……..get there if we go fast.

 • A. will

 • B. are

 • C. will be

 • D. would

Оноо: 1

Цус сэлбэх нь антиген антителийн нийлэмжээс ихээхэн хамаардаг. 2-р бүлгийн цусыг 3-р бүлгийн цустай хүнд сэлбэж болохгүй шалтгааныг олно уу.

 • A. 2-р бүлгийн цус антител В агуулдаг тул 3-р бүлгийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвалд орно

 • В. 2-р бүлгийн цус антител В агуулдаг тул 3-р бүлгийн антиген b-тэй нэгдэн наалдах урвалд орно

 • С. 2-р бүлгийн цус антител А агуулдаг тул 3-р бүлгийн антиген a-тай нэгдэн наалдах урвалд орно

 • D. 2-р бүлгийн цус антител А агуулдаг тул 3-р бүлгийн антиген a болон b-тэй нэгдэн наалдах урвалд орно

Оноо: 1

{2.7}=?

 • A. 0.3

 • В. 0.7

 • С. 2

 • D. 3

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудад орохгүй вэ?

 • A. Агаарын бохирдол

 • B. Сарны хиртэлт

 • C. Цэвэр усны хомсдол

 • D. Цөлжилтийн доройтол

Оноо: 1

96:16 = \square : 4 пропорцын мэдэгдэхгүй байгаа гишүүнийг олоорой.

 • А. 4

 • B. 24

 • C. 64

 • D. 384

Оноо: 1

Цус сэлбэх нь антиген антителийн нийлэмжээс ихээхэн хамаардаг. 4-р бүлгийн цусыг 1-р бүлгийн цустай хүнд сэлбэж болохгүй шалтгааныг олно уу.

 • A. 1-р бүлгийн цус антител В агуулдаг тул 4-р бүлгийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвалд орно

 • В. 1-р бүлгийн цус антител А болон В агуулдаг тул 4-р бүлгийн антиген а, b-тэй нэгдэн наалдах урвалд орно

 • С.1-р бүлгийн цус антител А агуулдаг тул 4-р бүлгийн антиген а-тай нэгдэн наалдах урвалд орно

 • D. 1-р бүлгийн цус антител В агуулдаг тул 4-р бүлгийн антиген а болон b-тэй нэгдэн наалдах урвалд орно

Оноо: 1

Энэ давхарга нь газрын гадаргаас 22-25 км-ийн өндөрт хамгийн их концентрацтай мөн хүчилтөрөгчийн гурван молекулаас тогтох агаарын чухал давхарга юм. Энэ давхаргын нэрийг сонгоно уу?

 • A. Трофосфер

 • B. Хүйтэн агаарын давхарга

 • C. Халуун агаарын давхарга

 • D. Озоны давхарга

Оноо: 1

Хүчиллэг тунадасны үзүүлэх хор нөлөөнд орохгүй зүйлийг сонгоно уу ?

 • A. Хөрс болон усны pH бууруулдаг

 • B. Түүнд агуулагдах хими бодис хөрсний шинжийг өөрчилнө

 • C. Байшин барилга хөшөө дурсгалыг гэмтээдэг

 • D. Арьс, үсний өвчлөлд хүргэнэ

Оноо: 1

Цусыг өтгөрүүлэхгүй байх үйлчилгээтэй эм гарган авахын тулд ямар шавжийг туршилтад сонгох шаардлагатай вэ?


 • A. Хачиг хүний цусыг сордог тул

 • В. Шумуул хүний цусыг сордог тул

 • С. Зөгий хүн гаршуулан тэжээх боломжтой

 • D.Аалз хоол тэжээлээ амархан уусгадаг тул

Оноо: 1

Хүүхдийн масс 50 кг бол хүүхдэд үйлчлэх хүндийн хүчийг тодорхойлно уу. g=10 Н/кг

 • A. 0.2 Н

 • B. 5 Н

 • B. 5 Н

 • D. 500 Н

Оноо: 1

\square :18 = 27 : 9 пропорцын мэдэгдэхгүй байгаа гишүүнийг олоорой.

 • А. 2

 • B. 3

 • C. 54

 • D. 162

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. ……………. хий нь дэлхийн хийн мандлын …. хувийг эзлэх бөгөөд дэлхийн дулааныг зохицуулж байдаг чухал үүрэг нөлөөтэй.

 • A. Метан, 16.7%

 • B. Инерт хий, 50%

 • C. Хүлэмжийн хий, 0.1%

 • D. Аргон, 28%

Оноо: 1

Хайрцагт үйлчлэх хүндийн хүч 80 Н бол тулгуурын хүчийг тодорхойлно уу.

 • A. 0.8 Н

 • B. 8 Н

 • C. 80 Н

 • D. 800 Н

Оноо: 1

{-2.7}=?

 • A. −3

 • В.−0.7

 • С. 0.3

 • D. 0.7

Оноо: 1

Хүний буруу үйл ажиллагаанаас болж ус хэт бохирдон үүний нөлөөгөөр усанд байх хүчилтөрөгчийн хэмжээ хэт багасч, тухайн бүсэд усны амьтад амьдрах аргагүй болдог. Ийм газрыг …………….. гэж нэрлэдэг байна.

 • A. Хордсон бүс

 • B. Хүчилтөрөгчөөр дутмаг бүс

 • C. Ашиглах боломжгүй газар

 • D. Мөхсөн бүс

Оноо: 1

Бат нуурын усыг судлах явцдаа ...... шавжийг ихээр ажигласан тул усыг ..................хэмээн дүгнэжээ. Бат ямар шавж нууранд их байгааг ажигласан бэ?

 • A. Дафни, цэвэр

 • В. Голын хавч, цэвэр

 • С. Улаан хавч, цэвэр

 • D. Ёроолын хавч, бохир

Оноо: 1

15 м/с-ийг км/ц нэгжид шилжүүлнэ үү.

 • A. 0.9 км/ц

 • B. 4.17 км/ц

 • C. 54 км/ц

 • D. 250 км/ц

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь хүчний момент хэмжигдэхүүнийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Н м

 • B. Н/м

 • C. Н·м2

 • D. Н/м2

Оноо: 1

Графикийг ажиглаад 1-р машин 2-р машинаас хэдэн километрээр илүү хурдтай явсныг тооцоолоорой.

 • А. 2

 • B. 20

 • C. 30

 • D. 50

Нийт: 15508