• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Доорх зургийг ажиглаарай.

a. Зуны нартай өдөр зугаалж буй хүүхэд халууцжээ. Яагаад халууцсаныг тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Нартай төстэй шинж чанартай (дулааны үзэгдэл талаас нь) зүйлийг нэрлэнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Цахилгаан плитканы төмөр ороомог халаад улайссан байгааг зурагт үзүүлэв.

a. Яагаад өөр өнгөтэй байсан төмөр улайсан харагдаж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Цахилгаан плитканд хүрэлгүйгээр тухайн орчинд нь гараа ойртуулбал гар халах уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

хариултаа үндэслэнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Энд дулааны энерги хэрхэн дамжиж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Өгөгдсөн зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу?

a. A, B, C хэсгүүдэд ямар үзэндэл явагдаж байна вэ?

А.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

b. Аль нь дулааны энергийг илүү хурдан дамжуулах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Бид амьдрал ахуйдаа буцлах үзэгдэлтэй байнга таарч байдаг.

a. Буцлах үзэгдэл гэж ямар үйл явцыг хэлдэг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Усыг буцалгахын тулд юу шаардлагатай вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Усны температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . тутам усны гүнд үүссэн хийн цэврүүний хэмжээ томорно.

Оноо: 2

Зурагт савтай усыг буцалтал нь халааж байгааг харуулав.

a. Хийн бөмбөлөг юунаас болж үүсдэг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Яагаад ус халах тусам хийн бөмбөлөгнүүд ихэсдэг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

1. Эх сурвалжтай ажиллаарай.

“Монголын Ардчилсан Холбооны гишүүдийн цуглаанд оролцогчдоос МАХН-ын төв хорооны VII бүгд хурал, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын VIII чуулганд өргөн барих бичгээс...

А. БНМАУ-ын Үндсэн хуульд дараах өөрчлөлт оруулах,

- Намаас төр засгийн үйл ажиллагааг шууд удирдан чиглүүлэх замаар нөлөө үзүүлэх явдлыг зогсоох, намын тухай хууль боловсруулан гаргах

-Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд тодорхойлсон хүн ард иргэдийн дархан эрхийг төр, засаг намын үйл ажиллагаанд дээдлэн хүндлэх зарчмыг нэгэн адил хатуу мөрдүүлэх...” эх сурвалж. Иргэний боловсрол төв. УБ.,2012.18 дахь тал

Дээрх эхийг уншаад дараах асуултад хариулна уу.

А. Уг цуглаан 1989 оны 12 сарын 10-нд зохион байгуулагджээ. Энэ өдөр ямар онцлогтой өдөр вэ?

......................................................................................................................................

В. Ардын Их Хурлаас ардчиллын ямар үнэт зүйлсийг шаардаж байна вэ?

......................................................................................................................................

С. Дээрх баримт бичиг нь улс төрийн системийн онолоор оролт, хувиралт, гаралт эргэх холбоо бүхий орчил хөдөлгөөний аль хэсэгт хамаарах вэ?
.......................................................................................................................................

Оноо: 3

Эх сурвалжтай ажиллаарай.

Та бүхэнд 1960 ба 1992 оны Үндсэн хуулийн зарим заалтыг үзүүлж байна. Өгөгдсөн асуултын дагуу шинжлээрэй.

1960 оны Үндсэн хууль

1992 оны Үндсэн хууль

81 дүгээр зүйлээс

БНМАУ-ын иргэд шууд буюу төлөөлсөн байгууллагаараа уламжлан улс ба нийгэм аж ахуйн хэрэгт чөлөөтэй оролцох эрхтэй. Ухаантай солиотой гэж нотлогдсон хүнээс бусад 18 насанд хүрсэн бүх иргэн төрийн аль ч байгууллагад сонгох, сонгогдох эрх эдэлнэ.

16 дугаар зүйлээс

Шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Сонгох эрхийг 18 наснаас эдэлнэ. Сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно.

Асуулт А. Эх сурвалжид хүний ямар эрхийг хуульчилж өгсөн байна вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт В. 81 ба 16 дугаар зүйлийн адил талыг тодруулна уу.

.......................................................................................................................................

Асуулт С. 81 ба 16 дугаар зүйлийн ялгаатай талыг тодруулна уу.

.......................................................................................................................................

Оноо: 1

Усны буцлах температурыг 100оС гэж тооцдог. Ус өөртемпературт буцлаж болох уу? Тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Доорх зургийг ашиглаж дараах асуултанд хариулаарай.

a. Дугуйлсан хэсэгт юуг илэрхийлж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Ямар үед ууршилт их явагдах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тэгшитгэл x(t) = 0.4 sin2\pit байв. Дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

T=........... с

Оноо: 3

Дараах зургийг ажиглаарай.

a. Физикийн үүднээс ямар үзэгдлүүд болж байгааг тоочин бичнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Яагаад дээрх зурганд эдгээр үзэгдлүүд явагдаж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. Нэг үзэгдлийг сонгон авч физик үндэслэлтэйгээр тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тэгшитгэл x(t) = 0.4sin2\pit байв. Дүүжингийн хэлбэлзлийн (шугаман) давтамжийголно уу.

\nu=………Гц

Оноо: 2

Доор зурагт шингэний ууршилтыг харуулжээ.

a. Шингэний ханасан ханаагүй уурыг тодорхойлно бичнэ үү.

1-р зураг: Ууршилт > конденсац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

2-р зураг: Ууршилт = конденсац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

3-р зураг: Ууршилт < конденсац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

b. Аль зурган дээр конденсац их явагдаж байна вэ? . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Яагаад ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Оноо: 2

Манай оронд50 Гц давтамжтай хувьсах цахилгаан гүйдлийг хэрэглэдэг. Энэ давтамжийн физик утгыг тайлбарлана уу.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн тэгшитгэл x(t) = 0.4sin2\pit байв. Дүүжингийн хэлбэлзлийн хурдны илэрхийлэл бичнэ үү.

\vartheta =………Гц

Оноо: 3

Эх сурвалжтай ажиллаарай.

Та бүхэнд 1960 ба 1992 оны Үндсэн хуулийн зарим заалтыг үзүүлж байна. Өгөгдсөн асуултын дагуу шинжлээрэй.

1960 оны Үндсэн хууль

1992 оны Үндсэн хууль

82 дүгээр зүйлээс

БНМАУ-ын иргэд үйлдвэрчний эвлэл, хоршоолол, залуучууд, биеийн тамирын эвлэл зэрэг байгууллагад эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй.Монгол Ардын Хувьсгалт Намд ажилчид, хөдөлмөрчид, сэхээтний эгнээнээс шалгарсан идэвхтэй, ухамсартай иргэд эвлэлдэн нэгдэнэ.

16 дугаар зүйлээс

Нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Төрийн зарим төрлийн албан хаагчийн намын гишүүнийг түдгэлзүүлж болно.

Асуулт А. Эх сурвалжид хүний ямар эрхийг хуульчилж өгсөн байна вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт В. 82 ба 16 дугаар зүйлийн адил талыг тодруулна уу.

.......................................................................................................................................

Асуулт С. 82 ба 16 дугаар зүйлийн ялгаатай талыг тодруулна уу.

.......................................................................................................................................

Оноо: 2

Математик дүүжингийн хэлбэлзлийн хурд хугацааны хамаарлын тэгшитгэл U(t)=0.4Sin2\pit байв. Дүүжингийн хурдатгал хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

а (t)=……………………

Оноо: 2

Долгионы интерференцийн максимум ба минимум үүсэх нөхцөлийг бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Дуу авиа нэгэн төрлийн орчин дотор яаж тархах вэ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

2. Make question to underlined words.

Tuvshinbayar is the most famous person in my country.

Нийт: 16693