• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Make question to underlined words.

They go to work by bus.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

The largest dinosaurs were over 30m long and 15m tall.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

This comb is made of plastic.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

I’m going to travel to Japan .

Оноо: 2

Make question to underlined words.

The children are sitting in the garden.

Оноо: 3

2 когерент долгион 500 Гц давтамжтай адилхан анхны фазтай. Долгионы хурд 340 м/с. Нэгдүгээр үүсгэгчээс 30 м, хоёрдугаар үүсгэгчээс 65.7 м зайд орших цэгт ирж уулзав.

Долгионы уртыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

Make question to underlined words.

She usually gets up at 6.30 am.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

Itgel runs with his dog on Sundays.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

Telmen likes cats because they are nice.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

My sister looks like my mother.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

Anne likes her new job very much.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

We need to drink a lot of water to stay healthy.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

The easiest way to go to the park is to turn left.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

I have read that novel ten times.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

He usually plays basketball twice a week.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

It was $6 for this cake.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

There are 20 students in the class.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

The Everest is about 8000 m high.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

I will go home after the test.

Оноо: 2

Make question to underlined words.

She has been here for 5 days.

Нийт: 16693