• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Read the text and answer the questions.

Last night Mr. and Mrs. Smith stayed home. It was cold and rainy and they didn’t want to go out in the bad weather. Mrs. Smith made some popcorn and ice tea. At 8:00, Mr. and Mrs. Smith went into the living room, sat on the sofa and began the movie and ate and drank. At 8:15, Mr. and Mrs. Smith realized they already watched the movie last year and they didn’t want to watch it again.

“Now what?” asked Mr. Smith “Let’s play cards!” answered Mrs. Smith. At 8:30 Mr. and Mrs. Smith started to play cards. They were playing for about 10 minutes when Mr. Smith looked out the window. The rain changed to snow and the trees were covered in beautiful white snowflakes. “I’m happy we stayed home tonight. It looks beautiful outside but this weather is very dangerous to drive in.” said Mr.Smith. “You’re right,” said Mrs. Smith, “but I’m bored. Let’s play some music and dance.”

Mr. Smith was surprised. “Dance? But I really don’t ….”

“Oh come on!” Mrs. Smith insisted. She put on a romantic CD and they both started to dance. They were dancing for about 1 minute when suddenly the music stopped and the lights went out. Mrs. Smith laughed. “We’re just not very lucky tonight, are we?” she said. Mr. Smith said, “Of course we’re lucky! We are together!” He kissed her and continued to dance with her, in the dark and without music.

Why did Mr. and Mrs. Smith stay home last night?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What did Mrs. Smith make?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What were Mr. and Mrs. Smith doing when it started to snow?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why was Mr. Smith happy they stayed home?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What were Mr. and Mrs. Smith doing when the lights went out?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Доорх түүхэн баримтыг шинжилнэ үү?

1932-1956 онд улс төрийн хэрэгт нийт 31597 хүн шийтгэснээс 21456 хүнийг нь ялын дээд хэмжээ оноон цаазалжээ. Үүнээс 1937-1947 онд 17612 ламыг хэлмэгдүүлжээ. Бүрэн эрхт тусгай комисс Дотоод Явдлын яамнаас оруулсан нэрсийн жагсаалтаар асуудал шийдэж нэг өдрийн хурлаар 129-1278 хүртэл хүнийг шийтгэж байжээ. Мөн хэрэгт холбогдох хүнийг ямарч тогтоол зөвшөөрөлгүй буудан алах явдал ч гардаг байж. /Д. Өлзийбаатар. Яагаад 1937 он? УБ, 2004/

Асуулт А. Ард иргэдийн үзэл санаа, гомдлыг яагаад тухайн үеийн төр засаг харгалзаж сонсоогүй вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт В. Иргэний гэм буруутай болохыг ардчилсан нийгмийн үед ямар байгууллага тогтоодог вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт С. Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн оргил үеийг тэмдэглэнэ үү.

.......................................................................................................................................

Оноо: 3

Доорх эхийг уншаад асуултад хариулна уу.

Жишээ: ..... –р тойргийн сонгуульд А, Б, В нарын 5хүн зэрэг өрсөлдөж А нь 30,1 хувийн санал авч ялалт байгуулжээ. Нэр дэвшигч Б нэр дэвшигч А –г сонгогчдод мөнгө тараасан гэж шүүхэд нэхэжлэл гаргасан бөгөөд шүүх нэр дэвшигч А-г гэм буруутай гэж үзээгүй байна.

Асуулт А. Сонгууль дийлэнх олонхын тогтолцооны ямар хэлбэрээр явагдсан бэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт В. Манай орны хувьд сонгуульд нэр дэвшигчийг ялалт байгуулсныг төрийн нэрийн өмнөөс ямар байгууллага зарлах эрхтэй вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт С. Дээрх тохиолдолд шүүх нэр дэвшигч А, Б хоёрын хэнд нь эрхзүйн хариуцлага тооцох хуулийн үндэслэлтэй вэ?

.......................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдол шинжлээрэй.

Манай улсын Ерөнхий сайдын машин зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү хурдтай явж байсан тул Замын цагдаа зогсоолоо. Жолооч нь Ерөнхий сайд яаралтай ажлаар явж байгаа тул хурдтай явсан болохыг тайлбарлалаа. Харин замын цагдаа түүнд хандан “Замын хөдөлгөөний дүрэм хүн бүхэнд үйлчлэх ёстой” гээд торгууль ноогдуулжээ. Маргааш нь Ерөнхий сайд цагдаагийн даргыг дуудан тэрхүү замын цагдааг хугацаанаас нь өмнө цол ахиулах санал тавижээ. Харин цагдаагийн дарга “-Уучлаарай ерөнхий сайдаа энэ тохиолдолд цол ахиулах боломжгүй” хэмээн хариулжээ.

Асуулт А. Замын цагдаа төрийн албаны тухай хуульд зааснаар төрийн албаны ямар ангилалд хамаарах вэ?

......................................................................................................................................

Асуулт В. Замын цагдаа яагаад торгууль ноогдуулав.

.......................................................................................................................................

Асуулт С. Энэ тохиолдолд цагдаагийн даргад төрийн албан хаагчийн ямар эрхэм чанар илэрч байна вэ?

.......................................................................................................................................

Оноо: 3

a. Асуултын тэмдэгийн оронд ямар багаж байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

b.Заалтнь хэд байхыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Тохиолдол шинжлээрэй.

Манай улсын Ерөнхий сайдын машин зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү хурдтай явж байсан тул Замын цагдаа зогсоолоо. Жолооч сайд яаралтай ажлаар явж байгаа тул хурдтай явсан болохыг тайлбарлалаа. Харин замын цагдаа түүнд хандан “Замын хөдөлгөөний дүрэм хүн бүхэнд үйлчлэх ёстой” гээд торгууль ноогдуулжээ. Маргааш нь Ерөнхий сайд цагдаагийн даргыг дуудан тэрхүү замын цагдааг хугацаанаас нь өмнө цол ахиулах санал тавижээ. Харин цагдаагийн дарга “-Уучлаарай ерөнхий сайдаа энэ тохиолдолд цол ахиулах боломжгүй” хэмээн хариулжээ.

Асуулт А. Ерөнхий сайд төрийн албаны тухай хуульд зааснаар төрийн албаны ямар ангилалд хамаарах вэ?

......................................................................................................................................

Асуулт В. Энэ тохиолдолд замын цагдаад төрийн албан хаагчийн ямар эрхэм чанар илэрч байна вэ?

.......................................................................................................................................

Асуулт С. Ерөнхий сайдын саналыг хүлээж аваагүй шалтгааныг тодруулна уу.

.......................................................................................................................................

Оноо: 4

Холбогдох утгуудыг зөв тохируулна уу.

1

Улс төрийн алба

A

Хуулийн болон төрийн бодлогыг боловсруулах батлах, хэрэгжүүлэх

2

Төрийн захиргааны алба

B

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах

3

Төрийн тусгай алба

C

Төрийн бодлого боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

4

Төрийн үйлчилгээний алба

D

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын зэрэг төрийн суурь үйлчилгээг хүн бүрт хүргэх

Оноо: 4

Холбогдох утгуудыг зөв тохируулна уу.

1

Улс төрийн алба

A

Сонгуулийн үр дүнд сонгогддог болон томилогддог албан тушаалууд

2

Төрийн захиргааны алба

B

Улсын төсвөөс санхүүждэг төрийн байгууллагын багш, эмч гэх мэт албан тушаалууд

3

Төрийн тусгай алба

C

Засаг даргын ажлын албаны удирдах ба гүйцэтгэх албан тушаалууд

4

Төрийн үйлчилгээний алба

D

Шүүгч, прокурор,тагнуул цагдаа, гаалийн офице ахлагч, байцаагч, мэргэжилтнүүд

Оноо: 4

Холбогдох утгуудыг зөв тохируулна уу.

1

Аномик шинжтэй сонирхолын бүлэг

A

Цэрэг зэвсэглэл, арми, сүм хийд зэрэг субъектийн шууд удирдлаган дор үүсгэн байгуулагддаг

2

Эвсэл холбооны сонирхолын бүлэг

B

Хүмүүс яс үндэс, угсаа гарал, арьс өнгө, шашин шүтлэг нийтлэгээрээ хамрагддаг бүлгүүд

3

Эвсэл холбооны бус сонирхолын бүлэг

C

Тодорхой зорилго чиглэлтэй, тогтвортой, гишүүнчлэлтэй, зохион байгуулалттай бүлэг

4

Байгуулагжсан сонирхолын бүлэг

D

Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бөөн хүмүүсийн цугларалт, бослого үймээнүүд

Оноо: 3

a. Асуултын тэмдгийн оронд ямар багаж байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

b. Заалтнь хэд байхыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Оноо: 4

Холбогдох утгуудыг зөв тохируулна уу.

1

Тэгш эрх

A

Бүх хүнд адил боломж, нөхцөл олгож, арьс өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, хүйсээр ялгаварлахгүй

2

Тайлагнах ёс

B

Сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнууд ард олонд ажлаа мэдээлж хариуцлага хүлээх

3

Хуулийн засаглал

C

Хаан, ерөнхийлөгч, сайд хэнч хуулиас дээгүүр эрх эдлэхгүй, хүн бүр хуулиар баталгаажсан эрх эдэлнэ

4

Хүний эрх, эрх чөлөө

D

Хүний эрх төрөлхийн заяагдмал бөгөөд хүний амь нас, нэр хүндийг хүндэтгэн үзэх үнэлэмж

Оноо: 3

Цахилгаан хэлхээн дэх багажнуудын заалтыг тооцоол.

a.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

b.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

c.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Цахилгаан хэлхээнд дараах тооцооллуудыгхийгээрэй.

a. Ерөнхий эсэргүүцэл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Ерөнхий гүйдлийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. R1 резистороор гүйх гүйдлийн хүчийг тодорхойл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

d. R2 резистор дээр унах хүчдэлийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Цахилгаан хэлхээнд дараах тооцооллуудыгхийгээрэй.

a. Ерөнхий эсэргүүцэл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Ерөнхий гүйдлийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c. R1 резистороор гүйх гүйдлийн хүчийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

d. R2 резистор дээр унах хүчдэлийг тодорхойл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Олон ороодсоос тогтох урт ороомгийг соленоид гэдэг.

a. Зураг А-дсоленоидоор гүйх гүйдлийг чигийг харуулав. Соленоидын үүсгэх соронзон орны шугамыг зураг А дээр дүрсэлнэ үү.

b. Зураг В-д соленоидын эргэн тойронд үүсэх соронзон орны шугамыг харуулав. Соленоидоор гүйх гүйдлийг чигийг зураг В дээр дүрсэлнэ үү.

Оноо: 2

a. Шулуун дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн чигийг зурагт харуулав. Шулуун дамжуулагчийн орчимд үүсэх соронзон орныг зураг дээр дүрсэлнэ үү.

b. Шулуун дамжуулагчийн эргэн тойронд үүсэх соронзон орны чигийн зурагт дүрслэв. Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн чигийг зураг дээр дүрсэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Тасалгаанд байгаа хоёр чийдэнг зэрэг асааж, унтрааж болохоос гадна нэг, нэгээр нь асааж, унтрааж болдог.

a. Зэрэг асааж, унтраах схемийг зурна уу.

.

b. Нэг, нэгээр нь асааж, унтраахсхемийг зурна уу.

.

Оноо: 2

Дараах өгүүлбэрийн цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

a. Цахилгаан . . . . . . . . . . нь хэлхээгээр цэнэгт бөөмс урсах үзэгдэл юм.

b. Металл дамжуулагчийн хувьд цахилгаан гүйдэл үүсгэх цэнэгт бөөмийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дараах өгүүлбэрүүдийн цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

a. Тэжээл үүсгэгчийн цахилгаан энерги үйлдвэрлэх чадавхийг тэжээл үүсгэгчийн гаргах . . . . . . . . . . . . . . . .буюу цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэдэг.

b. Цахилгаан зайн дээрх 1.5 В гэсэн тэмдэглэгээ нь тухайн цахилгаан зайны хувьд 1 . . . . цэнэг салгахад 1.5 . . . . . энерги зарцуулна гэсэн утгатай юм.

Оноо: 7

Цахилгаан хэлхээнд оролцох элементүүдийг тэжээл үүсгэгч, дамжуулагч, хэрэглэгч гэсэн үндсэн гурван хэсэгт хувааж үздэг. Дараах хэрэгслүүдийг хүснэгтийн тохирох баганын доор харгалзуулан бичнэ үү.

Нийт: 16693