• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Зурагт цахилгаан хэлхээ үзүүлэв.R1=1 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.

a. Гаралтын хүчдэл 12 В бол хэлхээний гүйдлийн хүчийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

b. Эсэргүүцэл тус бүрээргүйх гүйдлийн хүчийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бие цахилгаанжихтай холбоотой дараах өгүүлбэрүүдийг гүйцээнэ үү.

a. Бие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . илүүдэлтэй бол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахилгаанжна.

b. Харин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дутагдвал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахилгаанжна.

Оноо: 2

3 секундын туршид цахилгаан хэлхээгээр гүйх гүйдлийн ажил 6 Ж. Хэлхээний энэ хэсэг дээр хүчдэл 2 В.

a. Гүйдлийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Цахилгаан гүйдлийн чадал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

4 секундын туршид цахилгаан хэлхээгээр гүйх гүйдлийн ажил 8 Ж. Хэлхээний энэ хэсэг дээр хүчдэл 4 В.

a. Гүйдлийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

b. Цахилгаан гүйдлийн чадал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

5 секундын туршид цахилгаан хэлхээгээр гүйх гүйдлийн ажил 10 Ж. Хэлхээний энэ хэсэг дээрх хүчдэл 5 В.

a. Гүйдлийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

b. Цахилгаан гүйдлийн чадал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

R1=6Ом R2=2Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгцуваа холбож цахилгаан хүчдэлд залгажээ.

a. Схемийгзурна уу.

b. Нийт эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

c. Хэлхээний нийт хүчдэл 12 В бол ерөнхий гүйдлийн хүч хэд байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

d. R1резистор дээр ялгарах чадал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

4 Ом ба 2Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгцуваа холбож цахилгаан хүчдэлд залгажээ.

a. Схемийгзурна уу.

b. Нийт эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

c. Хэлхээний ерөнхий хүчдэл 24 Вбол гүйдлийн хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

d. 4 Ом эсэргүүцэлтэй резистор дээр ялгарах чадлыг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

R1=2 Ом R2=3Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгзэрэгцээ холбож цахилгаан хүчдэлд залгажээ.

a. Схемийгзурна уу.

b. Нийт эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

c. Хэлхээний ерөнхий хүчдэл 36 В бол нийт гүйдлийн хүчийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

100 м урт 0.5мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай нихромдамжуулагчийн төгсгөлүүд хоорондын хүчдэл 128 В. Нихромын хувийн эсэргүүцэлρ=1Ом·мм2

а. Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

b. Нихром дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

300 м урт 0.6 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай мөнгөдамжуулагчийн төгсгөлүүд хоорондын хүчдэл 240В. Мөнгөнийхувийн эсэргүүцэлρ=0.016Ом·мм2

а. Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

b. Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

210 м урт 0.7мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай зэс дамжуулагчийн төгсгөлүүд хоорондын хүчдэл 51 В. Зэсийн хувийн эсэргүүцэлρ=0.017Ом·мм2

а. Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

b. Зэс дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

480м урт 0.6 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай хөнгөн цагаан дамжуулагчийн төгсгөлүүд хоорондын хүчдэл 224 В. Хөнгөн цагааны хувийн эсэргүүцэлρ=0.028Ом·мм2

а. Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

b. Хөнгөн цагаан дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

R1=2 Ом R2=4 Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгцуваа холбож цахилгаан хүчдэлд залгажээ.

a. Схемийгзурна уу.

b. Нийт эсэргүүцлийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

c. Хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч 5 А болR1резистор дээр унах хүчдэл хэд байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 10

Зурагт гармоник хэлбэлзэл хийж байгаа биеийн координат хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

Гармоник хэлбэлзлийн үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гармоник хэлбэлзлийн координат хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Гармоник хэлбэлзлийн хамгийн их хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 5

Ижилхэн 3 ш чийдэнг зэрэгцээ холбосон хэлхээг зурахдаа дараах цахилгаан элементүүдийг хэлхээнд нэмж холбоорой.

Вольтметр, амперметр, тэжээлийн үүсгэгч, түлхүүр

Оноо: 5

Ижилхэн 3 ш чийдэнг цуваа холбосон хэлхээг зурахдаа дараах цахилгаан элементүүдийг хэлхээнд нэмж холбоорой.

Вольтметр, амперметр, тэжээлийн үүсгэгч, түлхүүр

Оноо: 2

Дараах цахилгаан хэлхээнд тооцоолол хийнэ үү.

a. Цахилгаан хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийголно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Гаралтын хүчдэл 16 В бол хэлхээний ерөнхийгүйдэл ямар байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Дараах цахилгаан хэлхээнд тооцоолол хийнэ үү.

a. Цахилгаан хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b.Гаралтын хүчдэл 68 В бол хэлхээний ерөнхийгүйдэл ямар байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 10

Хэлбэлзлийн далайц нь 2 см, хэлбэлзлийн үе нь 0.4 сек, анхны фаз нь 0 байх гармоник хэлбэлзлийн

Хэлбэлзлийн давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Координат хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хамгийн их хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

Дараах соронзууд таталцаж байна. Соронзуудын туйлыг будаж, тэмдэглэнэ үү.

Нийт: 16693