• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Устөрөгчийн атомын бүтцийг зурагт үзүүлжээ. Атомыг бүрдүүлэх жижиг хэсгүүдийн цэнэгийг дугуй дотор нь “+”, “ - ” тэмдэгээр илэрхийлж, нэрийг нь харгалзах хэсэгт бичнэ үү.

Оноо: 2

Математик дүүжинд 5 кг масстай биеийг бэхэлж гармоник хэлбэлзэлд оруулав. Хэлбэлзлийн хамгийн их хурд 1м/с, цикл давтамж 2 рад/с байв.

a) Математик дүүжингийн уртыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

a. Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүч нь ямар физик хэмжигдэхүүнээс шууд хамаарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Тухайн резисторын хувьд түүн дээр унах хүчдэлийг гүйдлийн хүчинд харьцуулсан харьцаа тогтмол байдаг. Энэ ямар хэмжигдэхүүн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

b) Хэлбэлзлийн далайцыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Кинетик энергийн хамгийн их утгыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

а. Дараах физик хэмжигдэхүүнүүдийн хэмжих нэгж, тэмдэглэх үсгийг тохирох нүдэнд нөхөж бичнэ үү.

b. Эдгээр физик хэмжигдэхүүнүүдийнхамаарлын томьёог бичээрэй.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Дараах гүйдэлтэй дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орныг дүрслэн зурна уу. Зураг дээр гүйдлийн чигийг сумаар зааж өгсөн.

Оноо: 4

Математик дүүжинд 5 кг масстай биеийг бэхэлж гармоник хэлбэлзэлд оруулав. Биеийн кинетик энергийн далайц 10 Ж, хэлбэлзлийн үе 2.0сбайв.

Дүүжилсэн биеийн хурдны далайцыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 2

Хэлбэлзлийн цикл давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хэлбэлзлийн далайцыголно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орныг дүрслэн зурна уу. Зурагт сумаар гүйдлийн чигийг тэмдэглэсэн.

Оноо: 2

Дараах гүйдэлтэй дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орныг дүрслэн зурна уу.

Оноо: 6

Математик дүүжингийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын хамгийн их утга 2 м/с2. Дүүжингийн урт 10 см урт байсан бол /g=10 м/с2/

a) Дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Дүүжингийн цикл давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Дүүжингийн хэлбэлзлийн далайцийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Дараах өгүүлбэрийн цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Цахилгаан соронзын ороомгийн ороодсын тоог . . . . . . . . . . . . . . , гүйх . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .-ийг их болговол соронзон орон улам хүчтэй болдог. Төмөр зүрхэвч орны хэмжээг олон дахин ихэсгэдэг.

Оноо: 1

Гүйдэлтэй шулуун дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орныг дүрслэн зурна уу.

Оноо: 1

Соронзон орон дахь дамжуулагчид үйлчлэх хүчний чиглэлийг тогтоож, дүрслэн зурна уу.

Оноо: 2

Математик дүүжингийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын далайц 2 м/с2. Дүүжингийн хэлбэлзлийн үе 6.28 сек.g=10 м/с2.

Дүүжингийн цикл давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Дүүжингийн уртыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 3

Цэнэглэгдсэн ба цэнэглэгдээгүй электроскопуудыг хооронд нь дараах байдлаар холбожээ.

а.Металл утсаар холбоход. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .электроскопоос цахилгаан цэнэг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . электроскоп уруушилжиж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . цэнэгтэй болно.

b. Модон савхаар холбоходцэнэглэгдсэн электроскопоос цэнэглэгдээгүй электроскоп уруу цахилгаан цэнэг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Оноо: 4

Дүүжингийн хэлбэлзлийн хөдөлгөөний хамгийн их хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Нийт: 16693