• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Математик дүүжин ба пүршин дүүжин юугаараа ижил вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 3

b. 8 Н/м хаттай, 200 г ачаа зүүсэн пүршин дүүжин ба 1 м урттай математик дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийн харьцааг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

с. 0.2 кг масстай биеийг 1.00 м урттай утсанд зүүсэн математик дүүжинг пүршин дүүжинтэй адилтгавал ямархаттай гэж үзэж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 2

2.5 м/с хурдтай тархажбуй усны долгион дээр завь хэлбэлзэнэ. Долгионы хоёр ойр орших хотгорын хоорондох зай 1 м.

a) Завины хэлбэлзлийн үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Гармоник бус тохиолдолд усны давалгааны давтамж, долгионы урт гэж юуг ойлгох вэ? Саналаа дэвшүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Усны гадарга дээр давалгаа тархах хурд юунаас хамаарах вэ? Санаа дэвшүүлнэ үү. Усны найрлага, гадарга таталцал, температур тогтмол гэж үзнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Агаарт тархах дууны хурд температураас дараах хуулиар хамаарна.v=\sqrt{\gamma RT/\mu }=331+kt^{\circ}

Энэ хамаарлын kкоэффициентийн тоон утгыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Зуны өдөр 30^{0}Cтемпературтай өдөр агаарт дуу тархах хурд ямар болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

с. Завь усны давалгааны нөлөөгөөр ганхаж хэлбэлздэг. Энэ хэлбэлзлийг ямар хэлбэлзэл гэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Хэрэв тархаж байгаа хөндлөн долгионы урт 2 м, үе 2 с бол

a) Долгионы 2 ба 5 дугаар гүдгэр хоорондох зайг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Тархаж буй долгионы хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Долгионы хэлбэлзлийн давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Одот тэнгэрийг ямар багажаар судалдаг вэ?

 • А. Дуран

 • В. Микроскоп

 • С. Теодилит

 • D. Телескоп

Оноо: 1

Бидэнд хамгийн ойрхон одыг нэрлэнэ үү.

 • А. Алтангадас   

 •  В. Маралын гялаан

 • С. Нар  

 • D. Үүрийн цолмон

Оноо: 1

Нарны аймгийн хамгийн том гарагийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 1

Ямар өнгөтэй одны гадаргын температур хамгийн их вэ?

 • А. Улаан   

 • В. Цагаан 

 • С. Цэнхэр 

 • D. Шар

Оноо: 1

Од хүртэлх зайг километрээр илэрхийлэх нь тохиромжгүй байдаг учраас гэрлийн жил гэсэн нэгжийг хэрэглэдэг. Гэрлийн жил гэж ямар зайг хэлэх вэ?
 • А. Гэрэл нэг бүтэн жил туулах зай

 • В. Гэрэл нарнаас дэлхий хүртэл туулах зай

 • С. Гэрэл нарны аймгийг хөндлөн туулах зай

 • D. Нар ба дэлхий хоорондох зай

Оноо: 1

Нарны аймгийн гараг хоорондох зайг хэмжихэд одон орны нэгж авдаг. Одон орны нэгж гэж ямар зайг хэлэх вэ?
 • А. Гэрлийн нэг бүтэн жил туулах зай

 • В. Гэрэл нарнаас дэлхий хүртэл туулах зай

 • С. Гэрэл сарнаас дэлхий хүртэл туулах зай

 • D. Нар ба дэлхий хоорондох зай

Оноо: 1

Хоногийн дотор эргэж харагддаггүй од аль нь вэ?

 • А. Алтангадас  

 • В. Ёгточ мэргэн    

 • С. Маралын гялаан  

 • D. Хөхдэй мэргэн

Оноо: 1

Аль нь одны орд вэ?

 •  А. Алтангадас

 • В. Алтан мөнгөн шарга

 • С. Маралын гялаан

 • D. Хөхдэй мэргэн

Оноо: 1

Долоон бурхан одны орд гэж

 • А. Шанага хэлбэртэй долоон одны нэр

 • В. Долоон тод одны ойролцоо орших олон оддыг багтаасан тэнгэрийн хэсэг

 • С. Аварга баавгайн хэлбэртэй одод  

 • D. Нарны аймгийн 7 гараг

Оноо: 1

Гарагуудын хөдөлгөөний зүй тогтлын хуулийг нээсэнэрдэмтний нэр?

 • А. Аристотель

 • В. Коперник    

 • С. Кеплер  

 • D. Птолемей

Нийт: 16693