• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт юу үзүүлсэн бэ?

 • А. Од

 • В. Солир

 • С. Сүүлт од

 • D. Толир

Оноо: 1

Монголд улирал солигдох шалтгаан нь дараах хүчин зүйлүүдийн алинаас нь илүү хамаарах вэ?

 • A. Дэлхий тэнхлэгээ тойрч эргэдэг.

 • B. Дэлхий нарыг эллипс буюу зууван орбитоор тойрч эргэдэг учир зай нь өөрчлөгддөг. 

 • C. Дэлхийн экваторын хавтгай ба шар замын хавтгайтай өнцөг үүсгэдэг.

 • D. Нарны идэвх улирлын чанартай өөрчлөгддөг.  

Оноо: 1

Жил бүрийн 6-р сарын 22өдөр шөнө солигдохтой холбоотой ямар үзэгдэл болдог вэ?

 • A.Өдөр шөнө тэнцэх

 • B.Хамгийн урт шөнө, хамгийн богино өдөр

 • C.Хамгийн урт өдөр, хамгийн богино шөнө

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Хөхдэй мэргэн од дэлхийгээс 9 гэрлийн жилийн зайд оршдог бол энэ зайг километрээр илэрхийлнэ үү. 1 г.ж=9.51012 км

 • А.  9.510-13 км

 • В. 1.11012 км

 • С. 9.51012 км

 • D. 8.61013 км

Оноо: 4

Зурагт дугуйчны хурд-хугацааны диаграмм өгөгдөв.

а. Хөдөлгөөний эхний болон хоёр дахь хэсэгт дугуйчин ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?Хөдөлгөөн тус бүрийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Дугуйчны хурд хөдөлгөөн эхэлснээс хойш 60 с-д хэд болсон бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.Сүүлийн 40 с-д дэх хурдатгалыг тодорхойл

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Нийт 100 схугацаанд явах замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Нарнаас дэлхий хүртэлх зай 150 сая км ба Буд хүртэлх зай 58 сая км бол дэлхийн нарнаас
алслах зай Буд гарагаас хэд дахин их зайд байрладаг вэ?

 • А. 0.4

 • В. 2.6 

 • С. 92 сая

 • D. 208 сая

Оноо: 1

Нарнаас Ангараг гараг хүртэлх дундаж зай 228 сая км. Энэ зайг одон орны нэгжээр илэрхийлнэ үү. 1 о.о.н=1.5108 км

 • А. 0.66 о.о.н 

 • В. 1.52 о.о.н

 • С. 3.78108 о.о.н           

 • D. 3.421012 о.о.н

Оноо: 1

Одны гадаргын температураас хамаарч үзэгдэх өнгө нь өөр байдаг. Дарааходнуудад харгалзах температуруудыг жишнэ үү. 1. Цэнхэр од (T1) 2. Цагаан од (T2) 3. Шар од (T3)

 • А. T1

 • В. T2

 • С. T3

 • D. T3

Оноо: 4

Зурагт дугуйчны хурд-хугацааны диаграмм өгөгдөв.

а. Хөдөлгөөний эхний болон хоёр дахь хэсэгт дугуйчин ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?Хөдөлгөөн тус бүрийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Дугуйчны хурд хөдөлж эхэлснээс хойш 60 с-д хэд болсон бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Сүүлийн 40 с-д дэх хурдатгалыг тодорхойл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Нийт 120 схугацаанд явах замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Нартай холбоотой дараах өгүүлэмжээс БУРУУГ нь сонгоно уу.

 • А. Нар дэлхийгээс 109 дахин их диаметртэй. 

 • В. Наран дээр цөмийн урвал явагдаж байдаг. 

 • С. Нар нь бусад оддоос хамгийн том хэмжээтэй нь. 

 • D. Нарны гадаргын температур 6000 К орчим. 

Оноо: 3

Дугуйчин 10 минутад 1.2 кмзам явав. Түүний хурдыгм/cбакм/цаг-аар илэрхийл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хөл бөмбөг тогтмол хурдаар 8 м зайг 2 с-д туулав.

a. Хөдөлгөөнийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биеийн хурд нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хүснэгтийг нөхнө үү.

a. L2- хэмжигдэхүүнийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. F1- хэмжигдэхүүнийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Галт тэрэг А хотоос В хот руу 70 км/ц дундаж хурдтайаялав. Галт тэрэгний явсан замыг газрын зураг дээр үзүүлжээ. Хотуудын хооронд 210 км зайтай.

a. Галт тэрэг А хотоос В хот руу аялахад ямар хугацаа зарцуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Яагаад 70 км/ц дундаж хурдтай гэснийг тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Нар, сархиртэх үзэгдэлтэй холбоотой дараах өгүүлэмжээс БУРУУГ нь сонгоно уу.

1. Нарны хиртэлдэлхийн гадаргын бүх хэсэгт нэгэн зэрэг явагддаггүй.

2. Сарны хиртлийгдэлхийн янз бүрийн цэгээс (Мэдээж сар харагдах боломжтойцэг) зэрэг харж болно.
3. Сарны хиртэл дэс дараалан дахин давтагдах хугацааг Сарос гэдэг. Энэ нь 18 жил гаруй байдаг.

4. Нарны бүтэн хиртэл сарны бүтэн хиртлээс удаан үргэлжилнэ.

 • А. 1

 • В. 2

 • С. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Цэлмэг шөнө тэнгэр өөд харахад тэнгэрийн заадасбуюу Сүүн зам хэмээх утаатай онгоц явсан мэт мананцар харагддаг. Энэ юу вэ?

 • А. Манай оддын ай     

 • В.  Сүүлт од

 • С.  Адаг чуулганы мананцар     

 • D.  Оддын бөөгнөрөл

Оноо: 1

Хацрын товгор одноос гарсангэрэл 101 жил явж ирдэг бол 16 км/с хурдтай сансрын хөлгөөр хэдэн жил явж хүрэх вэ? Гэрлийн хурд 3105 км/с.

 • А. 188 жил     

 • В. 47,500 жил 

 • С. 1,919,000 жил

 • D. 484,800,000 жил

Оноо: 2

Эрэгтэй хүн 8 м өргөнтэй замыг 2 м/с дундаж хурдтайгаар хөндлөн гарчээ.

а. Тэрээр замыг хөндлөн гарахдаа ямар хугацаа зарцуулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Уг хүний хөдөлгөөний хурдыг "дундаж" гэсний учрыг тайлбарланауу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Сар хиртэх үзэгдлийн хувьд доорх хэллэгүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

1. Сар үүлний цаагуур орсноос сар хиртэнэ

2. Нар, дэлхий, сар гурав нэг шулуун дээр оршино
3. Нар ба дэлхийн хооронд сар байрлах үед сар хиртэнэ

4. Сар дэлхийн сүүдэрт орох үед сар хиртэнэ

 • А. Зөвхөн 2

 • В. Зөвхөн 4   

 • С. 2 ба 4 

 • D. 1 ба 3  

Оноо: 3

0.3кг масстай чулууг эгц дээш 20 м/с хурдтай шидэв.

а. Шидэх агшинд чулуу ямар энергитэй байсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

b. Шидсэнээс хойш потенциал энергийн хамгийн их утгахэдэн Ж болох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

с. Чулуу ямар өндөрт гарах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693