• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт нарны зураг харуулав. Нарны толбо бусад хэсгээсээ яагаад бараан харагддаг вэ?
 • А. Нарны толбо бусад хэсгээсээ бага температуртай учир

 •  В. Нарны толбо бусад хэсгээсээ их температуртай учир

 • С. Нарны толбо бусад хэсгээсээ хэмжээгээрээ бага учир

 • D. Нарны толбо бусад хэсгээсээ нягт багатай учир  

Оноо: 3

Машины спидометрийн заалт 72 км/ц байснаа 5 с-н дараа 54 км/ц болов.

a. Хурдны өөрчлөлтийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Машины хурдатгалыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Энэ хугацаан дахь машины туулсан замыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Дарааххоёр зурагт нар, сарны хиртлийгхаруулав. Хоёр зургийг ажиглан нар,сарныхиртлийн онцлогийн талаар бичнэ үү.

Оноо: 4

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

a. Хурдатгал хугацааны хамаарлын график байгуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зам хугацааны хамаарлыг байгуулна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Зургийг ажиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а) Алтан гадас одыг олох аргыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Яагаад Алтан гадас одоор зүг чиг олдог болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с) Зураг дээрх нэр нь бичигдээгүй одны ордыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

400 H/м хаттай пүршийг 80 H хүчээр татав.

а. Пүршний суналт

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Пүршний потенциал энерги

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Хүснэгтэд зарим гарагуудын хэмжигдэхүүнүүдийг өгчээ.

Гарагийн нэрс

Нарнаас орших дундаж зай, сая км

Нарыг тойрох хугацаа

Тэнхлэгээ эргэх хугацаа

1

Буд

58

87.97 хоног

59 хоног

2

Сугар

108

224.7 хоног

243 хоног

3

Дэлхий

150

365.26 хоног

23 ц 56 мин 4 с

4

Тэнгэр ван

2870

84.01 жил

16.07 мин

5

Далай ван

4497

165 жил

6 хоног

а) Өгөгдсөн гарагуудын гадаргын температур хамгийн их ба бага гарагуудыг нэрлэж шалтгааныг өгүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

3 кг масстай 2м/с хурдтай хөдөлж байгаа биеийн кинетик энерги нь

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Ж.

b. Хурдыг 2 дахин ихэсгэвэл кинетик энерги нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дахин ихэснэ.

Оноо: 1

b) Далай ван гараг Нарыг нэг удаа тойроход Дэлхий хэдэн удаа тойрох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Гинжит тракторын жин 5200 кН ба 2 гинжний газарт тулах нийт талбай 2.5 м2 байв.

a. Бие тулгууртаа учруулах даралтыг олох аргыг томьёолно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.Тракторын газарт учруулах даралтыг олноуу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Хөдөө аж ахуйнмашины жин 120кН. Нийт дугуйнуудын газарт тулах талбай 4.8 м2 байв.

a. Бие тулгууртаа учруулах даралтыг олох аргыг томьёолно уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.Машины газартучруулах даралтыг олноуу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Оноо: 6

Тархаж байгаа долгионы 2 ба 5 дугаар гүдгэрийн хоорондох зай 6 м, долгионы хэлбэлзлийн давтамж 0.5 Гц бол

a) Долгионы хэлбэлзлийн үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Тархаж буй долгионы уртыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Долгионы тархах хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Тэгш өнцөгт хэлбэртэй биеийн урт 5 м ба өргөн нь 2 м өндөр нь 80 см гэж өгөгдөв.

a. Түүний эзлэхүүн нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нягт нь 4800 кг/м3 бол түүний масс

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт хэлбэртэй биеийн урт4 см, өргөн нь2 см, өндөр нь 3 см байв.

a. Түүний эзлэхүүн нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Түүний масс нь 72 г байсан бол нягт нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

20 см урт 10 см өргөн шилэн хоргонд 15 см өндөртэй ус хийжээ.

a. Усныэзлэхүүн нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Усны нягт 1000 кг/м3 хоргонд хийсэн усны масс нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Бие 0.4 м2 талбайд 1500 Па даралт учруулав.

a. Бие тулгууртаа үйлчлэх хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Түүний масс нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

3 кг масстай модыг ширээн дээр тавив.

a. Модноос ширээнд үйлчлэх хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Дээрх хүчээр үйлчлэхэд 1500Па даралт учруулсан бол түүний талбай

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

0.2 м2 суурийн талбайтай биеийн хүндийн хүч 500 Н болно.

a. Биеийн масс нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биеийн газарт учруулах даралт

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Зурагт 2 м/с хурдтай тархаж байгаа хөндлөн долгионыг үзүүлэв.

a) Долгионы уртыголно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Долгионы хэлбэлзлийн үеийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693