• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Керосин дотор 0.01 м3 эзлэхүүн бүхий 20кг масстай бие байв.Керосинынягт ρ=800 кг/м3

a. Уг биеийн хүндийн хүчийг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Биед шингэний зүгээс үйлчлэх өргөх хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с. Бие керосин дотор хөвөх үү живэх үү? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

c) Долгионы хэлбэлзлийн давтамжийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Тасалгааны таазны доороос агаарын учруулах даралтынбүх хүч 1800 кН. Атмосферын даралт 105Н/м2

a. Тасалгаан доторхи агаарын даралтыг хэд байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Таазны талбайг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Тасалгааны бүх хананд агаарын учруулах даралтынхүч 12·106 Н. Тасалгаан дах агаарын даралт 0.6·105Н/м2

a. Тасалгаан доторхи агаарын даралтыг хэд байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хананы нийт талбайг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Агаарт дуу тархах хурдv=331+06t^{\circ}. Агаарын температур 20^{\circ}C.500 Гц давтамжтай дууны долгион агаарт тарж байв. Долгионы уртыголно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Бие 0.05 м2 талбайд 250 Па даралт учруулав.

a. Бие тулгууртаа үйлчлэх хүч нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Түүний масс

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Ачааны галт тэрэг 40сдотор 54 км/ц хурдтай жигд хөдөлжээ.

a. Хурдыг м/с -р илэрхийл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Энэ хугàцаанд явсан зам нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Ачааны галт тэрэг 40сдотор 36 км/ц хурдтай жигд хөдөлжээ.

a. Хурдыг м/с -р илэрхийл.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Энэ хугàцаанд явсан зам нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

b) Агаарт 1000 Гц, 2000 Гц давтамжтай хоёр дууны долгион тархаж байна. Тэдгээрийн тархах хурд ямар байх вэ? Юунаас хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

График дээр нэгэн зэрэг хөдөлсөн гурван машины хөдөлгөөнийг харуулав.

a. Автомашин бүр ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Аль машин хамгийн бага хурдтай вэ? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Ижил хугацаанд аль машин их зам туулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Дараах хүснэгтийг бөглөнө үү.

Даралт,Па

Даралт, мм м.у.б

Даралт, атм

608

а. Өгөгдсөн даралтыг паскалиар илэрхийлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Өгөгдсөн даралтыг атмосфераар илэрхийлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

c. Агаарт тархаж байгаа 0.5 м ба 2.5 м долгионы урттай хоёр долгионы тархах хурд ямар байх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Дараах хүснэгтийг бөглөнө үү.

Даралт,Па

Даралт, мм м.у.б

Даралт, атм

380

а. Өгөгдсөн даралтыг паскалиар илэрхийлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Өгөгдсөн даралтыг атмосфераар илэрхийлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

3140 Гц цикл давтамжтай, 350 м/с хурдтайгаар дууны долгион агаарт тарж байв. Агаарын бөөмсийн хэлбэлзлийн хамгийн их хурд 0.8 м/с байсан бол

a) Долгионы уртыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Долгионы давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Дууны долгионы далайц тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Дугуйчин хугацааны эхний 6 минутад 4 км, дараагийн 9 минутад 18 км, сүүлийн5 минутад 8 км явсан.

a. Дугуйчны явсан нийт замыг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нийт хугацааг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Дундаж хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Сардэлхийгээсбага масстай учир сарны зүгээс биеийг татах хүч дэлхийтэй харьцуулбал 6 дахинбага байдаг. Иймд сарны хувьдg = 1.6 Н/кг.

a. Саран дээр динамометрийн заалт 80 Н байсан бол ачааны массыг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Уг ачаатай динамометрийн заалт дэлхий дээр хэдэн ньютон байх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Хүч хэмжигчийн пүрш 2 Н хүчний үйлчлэлээр 1 см сунадаг.

a. Пүршний хатыголно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэрэв 6 Н хүч үйлчилбэл ямар хэмжээгээр сунах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Ямар хүчээр үйлчилбэл 2.5 см-ээр сунах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэл 1 Гн, конденсаторын багтаамж 1 мкФ байв. Конденсатор дээр унаж буй хамгийн их хүчдэл 100 В байсан бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хэлбэлзлийн хүрээний цикл давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Ороомгоор гүйх гүйдлийн хамгийн их утгыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Хүч хэмжигчийн пүрш 2Н хүчний үйлчлэлээр 2см сунадаг.

a. Пүршний хатыголно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэрэв 4Н хүч үйлчилбэл ямар хэмжээгээр сунах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Ямар хүчээр үйлчилбэл 3.5 см-ээр сунах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Дугуйчин хугацааны эхний 5минутад 4км, дараагийн 8минутад 13км, сүүлийн7минутад 6км явсан.

a. Дугуйчны явсан нийт замыг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нийт хугацааг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Дундаж хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693