• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Дугуйчин хугацааны эхний 6 минутад 4 км, дараагийн 9 минутад 18 км, сүүлийн5 минутад 8 км явсан.

a. Дугуйчны явсан нийт замыг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Нийт хугацааг ол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Дундаж хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

30 кг масстай хүүхэд 10м өндөрт гарав.

а. Түүний хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . H

b. Потенциал энерги нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .кЖ.

Оноо: 3

График дээр нэгэн зэрэг хөдөлсөн гурван машины хөдөлгөөнийг харуулав.

a. Автомашин бүр ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Аль машин хамгийн их хурдтай вэ? Яагаад?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Ижил хугацаанд аль машин багазам туулсан бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Таазанд дүүжилсэн чийдэнг зурагт харуулав.

a. Чийдэнд үйлчлэх хүчнүүдийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Чийдэнд үйлчилж байгаа хүчнүүдийг зурагт зурж тэмдэглэнэ үү.

Оноо: 4

Дугуйчны хурд хугацааны графикийг доор үзүүлэв.

a. Аль хэсэгт дугуйчин хурдаа багасгаж удаашран хөдөлсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэдэн секундын хугацаанд тогтмол хурдтай хөдөлсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Графикаас дугуйчны явсан нийт замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Дугуйчин 50 секундэд явсан дундаж хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээ 1 Гн индукцлэлтэй ороомог ба тодорхой багтаамжтай конденсатораас бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн хүрээний үе 6.28∙10-3 с. Ороомгийн гүйдлийн хүчний далайц0.02 A байсан бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын багтаамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хэлбэлзлийн хүрээний давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Дугуйчны хурд хугацааны графикийг доор үзүүлэв.

a. Аль хэсэгт дугуйчин тогтмол хурдтай хөдөлсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Хэдэн секундын хугацаанд удаашран хөдөлсөн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Графикаас дугуйчны явсан нийт замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. Дугуйчин100 секундэд явсан дундаж хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

c) Конденсатор дээр унах хамгийн их хүчдэлийн утгыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Доорх хүснэгтэнд галт тэрэгний аялалын талаар мэдээлжээ.

Буудал

Зам / км

Хугацаа / мин

А хот

0

0

B хот

20

30

С хот

28

45

D хот

36

60

E хот

44

70

a. Хүснэгтэнд өгөгдсөн үр дүнг ашиглан зам хугацааны график байгуулна уу.

b. График дээр хотуудыгтэмдэглэнэ үү?

c. График яагаад ийм хэлбэртэй зурагдсаныг тайлбарлана уу?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээ 0.01 Гн индукцлэлтэй ороомог, 4 мкФ багтаамжтай конденсатороос тогтоно. Хавтгай конденсатор дээрх цэнэгийн далайцийн утга 4∙10-6 Кл бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний цикл давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хэлбэлзлийн хүрээний үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хэлбэлзлийн хүрээний гүйдлийн хүчний хамгийн их утгыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Пүршийг 20Н хүчээр деформацлахад 0.2Ж потенциал энергитэй болсон.

a.Пүршний хат

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Н/м

b. Деформацийн хэмжээ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . м

Оноо: 5

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

а. 0-2 c хугацаанд бие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 2-4 с хугацаанд жигд хөдөлсөн бөгөөд түүний хурд . . . . . . . . . . . . . . . м/c

c. 4-6 с хугацаанд бие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. 8-12 с хугацаандбие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

е.2-4 с хугацааны завсарт явсан замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Оноо: 2

Цахилгаан хэлбэлзлийн хүрээ 0.01 Гн индукцлэлтэй ороомог, 4 мкФ багтаамжтай конденсатороос тогтоно. Хавтгай конденсатор дээрх цэнэгийн далайц 4∙10-6 Кл бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Битүү саван дахь шингэнийг 10 кПа даралтаар шахав.

a.Шингэн даралтыг хэрхэн дамжуулдаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Савны хананд хичнээн Па даралт учруулах вэ? . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

b) Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцит эсэргүүцлийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

c) Хэлбэлзлийн хүрээний багтаамжит эсэргүүцлийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Битүү саван дахь хийг 20 кПа даралтаар шахав.

a.Хий даралтыг хэрхэн дамжуулдаг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Савны хананд хичнээн Па даралт үзүүлэхвэ? . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хүрээ конденсатор ба ороомгоос бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгоор гүйх гүйдлийн хамгийн их утга 0.1 А байв. Хэрэв хэлбэлзлийн хүрээний хэлбэлзлийн үе 0.01 с. Мөн хэлбэлзлийн хүрээн дэхь цахилгаан соронзон орны энергийн хамгийн их утга 0.5 мЖ байсан бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний давтамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэлийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын багтаамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Пүршний суналтыг судалсан туршилтын үр дүнг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв.

a. Пүршний суналт, ачааны жингээс хамаарсан график байгуулна уу.

b.Суналтыг хэмжсэн хэмжилтүүдээс нэг хэмжилт алдаа хэмжигдсэн байна. Түүний олж, хүснэгт дээр дугуйлна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с.Пүршний суналтыг хэмжих туршилтыг хэрхэн хийх талаар дэс дараалалтайгаар тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Нийт: 16693