• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Пүршний суналтыг судалсан туршилтын үр дүнг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв.

a. Пүршний суналт, ачааны жингээс хамаарсан график байгуулна уу.

b.Суналтыг хэмжсэн хэмжилтүүдээс нэг хэмжилт алдаа хэмжигдсэн байна. Түүний олж, хүснэгт дээр дугуйлна уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с.Пүршний суналтыг хэмжих туршилтыг хэрхэн хийх талаар дэс дараалалтайгаар тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хүрээ конденсатор ба ороомгоос бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэл 0.1 Гн бөгөөд ороомгоор гүйх гүйдлийн хүчний далайц 0.1 А байв. Хэрэв хэлбэлзлийн хүрээний хэлбэлзлийн цикл давтамж 1256 Гц бол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын багтаамжийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

b) Хүрээн дэхцахилгаан соронзон орны энергийн далайцыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хөшүүрэгт 6ижил масстай гурил, 9 кг масстай ачаатай тэнцвэрт орсныг туршилтаар үзүүлэв.

a. 1 уут гурил хэдэн кг масстай вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. 2уут гурилыг хасвал хэдэн кг масстай ачаатай тэнцвэрт орох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. 9 кг масстай туухайг тулгуур луу ойртуулбал юу ажиглагдах вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 6

Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хүрээ конденсатор ба ороомгоос бүрдэнэ. Хэлбэлзлийн хүрээний конденсаторын багтаамж 2.53∙10-5 Ф бөгөөд конденсатор дээр унах хүчдэлийн далайц6.29 В байв. Хэрэв хэлбэлзлийн хүрээний хэлбэлзлийн цикл давтамж 1256 рад/сбол

a) Хэлбэлзлийн хүрээний үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Хүрээн дэхь цахилгаан соронзон орны энергийн хамгийн их утгыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Хэлбэлзлийн хүрээний ороомгийн индукцлэлийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хөшүүргийн тулгуурын цэгээс ижил зайд хоёр ачаа өлгөв. Хөшүүргийн голд тулгуур байрлана.

a. Систем тэнцвэрт байгаа бол Х тоосгоны массыг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Х тоосгон дээр ахиад 1 тийм тоосго нэмбэл хэдэн кг ачаатай тэнцвэрт орох вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с. Хэрэв 2 кг масстай ачааг тулгуураас холдуулбал юу ажиглагдах вэ ? Тайлбарлаж бичнэ үү?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

а. ВC хэсэгт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хөдөлгөөн хийсэн. Түүний хурд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м/cбайна.

b. ВС хэсэгт хөдөлгөөний хурдатгал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c.АВ хэсэгт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хугацаанд жигд хурдсах хөдөлгөөн хийсэн.

Оноо: 3

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. AB хэсэгт жигд хөдөлгөөн хийсэн. түүний хурд

а. АВхэсэгт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хөдөлгөөн хийсэн. Түүний хурд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м/cбайна.

b. ВС хэсэгт хөдөлгөөний хурдатгал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. ВСхэсэгт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хугацаанд жигд хурдсах хөдөлгөөн хийсэн.

Оноо: 7

1200 кг масстай автомашин 1000 Н хөдөлгөх хүчний үйлчлэлээр 18 м/с тогтмол хурдтай хөдлөнө.
а. 2 минутад дээрх хөдөлгөх хүчээр гүйцэтгэх ажлын хэмжээг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

b) Машин 18 м/с хурдтай явж байгаад тоормозлон 10000 Н хүчний үйлчлэлээр зогсов. Машины удааширсан хурдатгалыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

с) Хүнд даацын машины дугуйг 2 зэрэгцээ хийхэд газарт учруулах даралт багасдаг учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

а. 2-4 c хугацаанд бие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Түүний хурд . . . . . . . . . . . . . . . м/c

c. 4-6 с хугацаанд бие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

d. 8-12 с хугацаандбие ямар хөдөлгөөн хийсэн бэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

е. Эхний 2 с-д явсан замыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

0.1кг масстай биеийг 20м өндрөөс чөлөөтэй унагав.

а. Биеийн потенциал энергийн хэмжээг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Бие газарт унах үеийн кинетик энергийг олно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

с.Бие газарт унах үеийн хурдыг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 9

Барилгачид өөрсдийн чадлыг хэмжихийн тулд барилгын талбай дахь багаж төхөөрөмжийг ашиглав. Эргэвч ба олсны үрэлт тооцохгүй.

а) Нэг хүний чадлыг тооцоолохын тулд ямар хэмжигдэхүүнүүд хэмжихийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Барилгачин өөрийн чадлыг дээрх багаж төхөөрөмж ашиглан хэрхэн яаж тодорхойлсоныг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

d) Нэг барилгачин чадлаа 528 Вт болохыг хэмжив. Уг барилгачины жин 800 Н. Тэр 30 см зайтай гишгүүр бүхий шатаар ижил чадал гаргаж өгссөн бол 5 секундэд хэдэн гишгүүр өгсөж чадах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 2

Гацуурт зүүсэн бөмбөлөг тоглоомыгзурагт харуулав.

a. Бөмбөлөг тоглоомд үйлчлэххүчнүүдийг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Бөмбөлөгт үйлчилж байгаа хүчнүүдийг зурагт зурж тэмдэглэнэ үү.

Оноо: 2

b) Барилгачин хэмжилтдээ ашигласан багажуудыг жагсаан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Хүснэгтэн мэдээллийг ашигланхэмжигдэхүүнүүдийн хамаарлынтомьёог бичиж тооцоолол хийнэ үү.

a.P=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.S=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. F=. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Савааг голоос нь утсаар оосорлон зүүн гар талд 30 см, баруун гар талд 0.4 м зайтайгаар хоёр ачааг зүүв. Баруун талын ачааны масс 6 кг. Савааны массыгтооцохгүйгээр бага гэж үз. Систем тэнцвэрт байгаа бол

a. Баруун талын ачаанд үйлчлэх хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Зүүн талын ачаанд үйлчлэх хүндийн хүч

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Зүүн талын ачааны масс

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Биеийн хурд хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

a. Анхны хурд нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b. Эхний 200 с-д хурдатгал нь

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 2

Дараах бүдүүвчийн 1 ба 2-ын тайлбарыг хийнэ үү

ҮНБ- Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн ДНБ- Дотоодын Нийт бүтээгдэхүүн бол

1. ...........................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

Оноо: 2

Дараах бүдүүвчийн 1 ба 2-ын тайлбарыг бичнэ үү

ҮНБ- Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн ДНБ- Дотоодын Нийт бүтээгдэхүүн бол

1. ........................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

Оноо: 4

Доорх мэдээллийг ашиглан ДНБ-ийг орлого болон зардлын аргаар тооцно уу

ДНБ-ний бүтэц

Млрд.

төг

ДНБ-ний бүтэц

Млрд

төг

1

Өрхийн хэрэглээний зардал

260

7

Төрийн зардал

90

2

Зээлийн хүү

20

8

Өмчийн орлого

21

3

Аж ахуйн нэгжийн ашиг

113

9

Шууд бус татвар

22

4

Хувийн хөрөнгө оруулалт

55

10

Нийт экспорт

32

5

Түрээсийн орлого

20

11

Нийт импорт

23

6

Цалин

218

12

Хүн амд шилжих төлбөр

23

Бодолт А. Орлогоор тооцох:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Бодолт В. Зарлагаар тооцох:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Нийт: 16693