• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтаас олсон орлого нь хэний юуны орлого болж хуваарилагдаж буйг дараах хүснэгтэд цэгийн оронд бичиж гүйцээнэ үү.

Тэмдэг

-лэгээ

Орлогын төрөл

Энэ хэний орлого болох

1

W

Цалин

a..................................................

2

R

b..............................................

Газрын эздийн орлого

3

D

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

c.....................................................

4

I

d...................................................

Мөнгө зээлдүүлэгчдийн орлого

5

P

Ашиг

e.....................................................

6

T

f....................................................

Төрийн орлого

Оноо: 6

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтаас олсон орлого нь хэний юуны орлого болж хуваарилагдаж буйг дараах хүснэгтэд бичиж гүйцээнэ үү

Тэмдэг

-лэгээ

Орлогын төрөл

Энэ хэний орлого болох

1

W

a..................................................

Ажиллагчдын орлого

2

R

Түрээсийн төлбөр

b .................................................

3

D

c...................................................

Капиталын орлого

4

I

Зээлийн хүүг

d...................................................

5

P

e...................................................

ААН-ийн эздийн орлого

6

T

Шууд бус татвар

f....................................................

Оноо: 4

ДНБ-ий зардлын бүтцийг харуулсан хүснэгтийг гүйцээн бичнэ үү.

Тэмдэг

-лэгээ

Хэрэглэгчийн зардал

Тайлбар

1

C

а.................................................

..................................................

Өрх гэрүүд хэрэглээндээ зориулан,хүнс, бараа, үйлчилгээ авахад зарцуулдаг

2

I

Аж ахуйн нэгжийн зардал

в.......................................................

.......................................................

3

G

с.................................................

...................................................

Төрөөс сургууль, эмнэлэг, зам зэргийг худалдан авахад гаргадаг

4

X

Гадаадын хэрэглэгчдийн зардал

d.......................................................

.........................................................

Оноо: 4

ДНБ-ий зардлын бүтцийг харуулсан хүснэгтийг гүйцээн бичнэ үү

Тэмдэг

-лэгээ

Хэрэглэгчийн зардал

Тайлбар

1

C

Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

а.....................................................

.......................................................

2

I

в...................................................

....................................................

Аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтын зардал

3

G

Төрийн зардал

с....................................................

......................................................

4

X

d...................................................

.....................................................

Гадаадын иргэдээс манай бараа үйлчилгээг худалдан авахад зарцуулдаг

Оноо: 4

Доор дурдсан баялагийн аль нь ердийн, аль нь нийгмийн баялагт хамаарах вэ? Цэгийн оронд хариултаа бичээрэй.

a. концертийн тасалбар /ердийн баялаг/

б. Хурдны зам /....................................../

в. Эмнэлгийн түргэн тусламж /........................................../

г. Талх, чихэр /............................................./

д. Галаас хамгаалах үйлчилгээ /........................................./

Оноо: 3

А. Хэрэв такси олдохгүй тохиолдолд тааралдсан машинд сууж байгаа нь сүүдрийн эдийн засагт тооцогдох уу.

.............................................................................................................................................................................

В. “Сүүдрийн эдийн засаг нь төрийн эдийн засгийн алдаатай бодлогоос болж үүсдэг гэж үзвэл үндэслэлээ тайлбарлана уу.

...........................................................................................................................................................................................

С. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдолыг төрийн оролцоогүйгээр шийдвэрлэж болох жишээ гаргаж тайлбарлана уу.

.........................................................................................................................................................................................

Оноо: 4

Дараах үзэгдэл ажилгүйдлийн аль хэлбэрт хамаарах вэ? Цэгийн оронд хариултаа бичээрэй

А. Нийт үйлдвэрлэийн хэмжээ эрс буурснаас ажлаас халагдахад хүрсэн.

.......................................................................................................................................

В. Сургууль төгссөний дараа гагнуурчны ажил олдохгүй байгаа.

.......................................................................................................................................

С. Энэ улирлаас үслэг эдлэл эрэлтгүй болсон тул компани ажилчдаасаа халав.

.......................................................................................................................................

D. Аав нь хөдөө уурхайд ажиллах болсон тул ээж нь ажлаасаа гарсан.

.......................................................................................................................................

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Валютын ханш

1

Валютын ханш нь гадаадын мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтээр тодорхойлогдож байдаг бөгөөд чөлөөтэй өсөж буурч байж болно

В

Валютын хөвөгч ханш

2

Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

С

Валютын тогтмол ханш

3

Төв банкнаас валютын арилжааны ханшийг өсгөх

D

Валютын девальваци

4

Чөлөөтэй өсөж, буурдаггүй валютын ханш

Е

Валютын ревальваци

5

Валютын тогтсон өртгийг төрөөс буруулах

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Хүн капиталын хөрөнгө оруулалт

1

ДНБ эсвэл нэг хүнд ногдох ДНБ-ний бодит хэмжээний өсөлт

В

Эдийн засгийн интенсив өсөлт

2

Нөөцийг илүү үр ашигтай ашиглах замаар бий болсон эдийн засгийн өсөлт

С

Эдийн засгийн өсөлт

3

Нөөцийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар бий болсон эдийн засгийн өсөлт

D

Эдийн засгийн экстэнсив өсөлт

4

Ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх болон түүнийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн хөрөнгө оруулалт

Е

Эдийн засгийн харилцаа

5

Нөөц баялагыг хүний хэрэгцээт баялаг болгон хувиргаж байгаа нийгмийн харилцаа

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Төрийн сангийн бодлого

1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мөнгөний хэмжээ болон зээлийн хүүд нөлөөлөх бодлого

В

Мөнгө зээлийн бодлого

2

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын орлого, зарлагыг өөрчлөх үйл ажиллагаа

С

Гадаад худалдааны бодлого

3

Бусад орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс явуулах бодлого

D

Татвар, татварын бодлого

4

Бүх хүн, хуулийн этгээдээс төрийн байгууллагад заавал төлөх буцалтгүй шинжтэй хураамж

Е

Үндэстэн дамнасан корпораци

5

Гадаад орнуудад хоёр болон олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай компани

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Портфелийн хөрөнгө оруулалт

1

Бүтээгдэхүүнээ экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэр байгуулах, худалдан авах үйл ажиллагаа

В

Олон улсын худалдаа

2

Тухайн орны үнэт цаасыг гадаадын худалдан авагчдад худалдах үйл ажиллагаа

С

Гадаад худалдааны тэнцэл

3

Улс орны экспорт, импортын нийлбэр

D

Гадаад худалдааны эргэлт

4

Улс орнуудын хооронд бараа үйлчилгээ шилжих

Е

Шууд хөрөнгө оруулалт

5

Улс орнуудын экспорт импортын зөрүү

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Төсвийн хомсдол

1

Төсвийн зарлагаас орлого давах тохиолдол

В

Улсын өр

2

Ямар нэгэн үйл ажиллагаанаас орлого олж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжээс авна

С

Шууд татвар

3

Төсвийн орлогоос зарлага давах тохиолдол

D

Шууд бус татвар

4

Тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс, аж ахуйн нэгжээс авна

Е

Төсвийн илүүдэл

5

Хэд хэдэн жилээр хуримтлагдсан төсвийн хомсдол

Оноо: 4

Доор дурдсанаас алийг нь ДНБ-д оруулж тооцох вэ? Яагаад? Өөрийн сонголтоо хийж цэгийн оронд үндэслэл тайлбараа бичнэ үү

а. Оюутан эцэг эхээсээ дансаар мөнгө шилжүүлж авсан

б. Багш нарын цалин нэмэгдсэн

в. Гутлын үйлдвэрт хөрөнгө оруулсан

г. Талх чихэр компаний 100 ширхэг хувьцаа худалдан авсан

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................

Оноо: 2

Эргэцүүлэх асуулт даалгавар

1. Эдийн засгийн уналт болон инфляцитай тэмцэхэд хэрэглэгдэх дараах аргууд нь эдийн засгийн ямар бодлогод хамаарах вэ?

А. Төрөөс хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн татварын хэмжээг бууруулах

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

В. Төрийн зардлыг нэмэгдүүлэхгүй харин зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

С. Төрийн зардлыг ихэсгэж, татвар болон зээлийн хүүг өөрчлөхгүй хэвээр үлдээх

Оноо: 4

Эргэцүүлэх асуулт даалгавар

Дараах тохиолдолд Төв банкнаас ямар арга хэмжээ авах вэ?

 • Валютын эрэлт эрс буурахад Төв бакнаас валютыг
 • а. .......................Энэ үйл ажиллагааг валютын
 • в. ...................................... гэж нэрлэнэ.

Эдгээр арга хэмжээ хангалтгүй бол,

 • Төв банкнаас валютын арилжааны ханшийг өсгөхийг
 • с. .................................. гэж нэрлэнэ.
 • Төв банкнаас валютийн арилжааны ханшийг бууруулахыг
 • d. ........................... гэж нэрлэнэ.
Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

1

Өнөөгийн үнээр тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

В

Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн

2

Дотоодын болон гадаадад байгаа тухайн улсын иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртөг

С

Бодит Дотоодын нийт бүтээдэхүүн

3

Цаашид боловсруулах болон дахин худалдаалахад зориулагдаагүй бүтээгдэхүүн

D

Нэрлэсэн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

4

Улсын хэмжээгээр нэг жилийн хугацаанд үйлдвэрлэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлийн үнийн дүн

Е

Эцсийн бүтээгдэхүүн

5

Тогтмол үнээр тооцсон Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Оноо: 5

Эдийн засгийн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлогоор тооцох

1

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний экспортоос импортыг хассан дүн

В

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг зардлаар тооцох

2

Тухайн жилд нийт үйлдвэрлэлээс олсон орлого

С

Цэвэр экспорт

3

Эцсийн хэрэглээний бүх зардлын нийлбэр

D

ААН-н нэгжийн хөрөнгө оруулалтын зардал

4

Төрөөс зарим иргэд, гэр бүлд үзүүлдэг тусламжийн хэлбэрүүд

Е

Шилжих төлбөр

5

Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл шинээр худалдан авсан зардал

Оноо: 2

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Шинээр зоогийн газар ажиллуулах зөвшөөрөл авсан И үйл ажиллагаагаа явуулах зорилгоор гал тогооны иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг 60 хувийн урьдчилгаа төлбөр төлөн худалдан авчээ. Тоног төхөөрөмж суурилуулсны дараа үлдэгдэл төлбөр болох 40 хувийг 10 хоногийн дотор нийлүүлэгч талд төлөхөөр тохиролцон гэрээ байгуулжээ. Гэтэл И гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 3 сар болсон тул нийлүүлэгч тал үнийг бүрэн төлж дуусгаснаар өмч шилжих гэрээний дагуу төхөөрөмжийг буцаан шаардав.

Асуулт А. Хэний хооронд ямар асуудал үүссэн бэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Оюутан У шинэ жилийн үдэшлэгт ороход мөнгө хэрэгтэй байсан болохоор өөрийн танил үсчин Б -тэй уулзан “надад 60000 төгрөг зээлдүүлээч, би баярын дараа өөрийнхөө урт үсийг тайруулан оронд нь өгье” гэж ярилцан тохиролцсон байна. Харин У “баяр өнгөрсний дараа үсээ тайруулах хүсэлгүй болсон тул 4 сарын дараа зээлдүүлсэн мөнгийг чинь буцааж өгье” гэжээ. Харин Б-ийн энэ байдалд дургүйцсэн У долоо хоногийн дотор тохиролцсон ёсоор үсээ тайрч авчирч өгөхийг шаарджээ.

Асуулт А. Хэний хооронд ямар асуудал үүссэн бэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Р удахгүй төрөх хүүхдийнхээ нэр дээр үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэн ирээдүйн амьдралын баталгааг нь хангах зорилгоор харъяа дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн газарт хандсан байна.

Асуулт А. Хэний хооронд ямар асуудал үүссэн бэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Нийт: 16693