• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль нь эко аялал жуулчлалын зорилготой нийцэхгүй вэ?

 • A. Байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлэх

 • B. Тухайн нутгийн иргэд, соёлыг хүндэтгэх

 • C. Нутгийн байгалийн нөхцөл, нөөцийг хадгалан үлдэх

 • D. Аялагчид 5 одтой буудалд байрлах

Оноо: 1

Жаргал эслний хонхойлт юунаас хамаарахыг судлахын тулд өөр өөр масстай, ялгаатай суурийн талбайтай цилиндр биесийг ижил өндрөөсэлс рүү унагав. Жаргалын хийсэн туршилтын үр дүнг хүснэгтэд үзүүлэв. Аль дүгнэлт зөв бэ?

Биеийн масс, г

160

160

100

100

Биеийн хүндийнхүч, Н

1.6

1.6

1.0

1.0

Биеийн суурийн талбай, мм2

8

12

8

12

Элсний хонхойсон гүн, мм

25

16

17

10


 • А. Хонхойлт хүч ба талбайн харьцаанаас шууд хамаарна.     

 • В. Хонхойлт хүчнээс хамаарахгүй, талбайгаас  урвуу хамаарна.   

 • С. Хонхойлт хүчнээс урвуу, талбайгаас урвуу хамаарна.  

 • D. Хонхойлт хүчнээс шууд, талбайгаас мөн шууд хамаарна.

Оноо: 1

Хүний амьдралыг тэтгэхэд шаардагдах экосистемийн хэмжээг "дэлхийн га” гэсэн үзүүлэлтээр илэрхийлсэнийг ………………… гэнэ.

 • A. Шаардлагатай нөөц

 • B. Экологийн мөр

 • C. Бодит нөөц

 • D. Эрдэс баялгийн нөөц

Оноо: 1

Цахилгаан хүчдэлийгтэмдэглэдэг тэмдэглэгээг олно уу?

 • А. P  

 • В. I     

 • C. R

 • D. U

Оноо: 1

Таазанд бэхлэгдсэн чийдэн шалтай харьцангуй ямар энергитэй вэ ?

 • А. Потенциал энергигүй, кинетик энергитэй 

 • В. Потенциал энергитэй,  кинетик энергигүй    

 • С. Потенциал ба  кинетик энергитэй

 • D. Потенциал ба кинетик энергигүй

Оноо: 1

Хотын экосистемд тулгамдсан асуудал аль нь вэ?

 • A. Зам, барилга ихэснэ

 • B. Ургамлын төрөл зүйл багасна

 • C. Хотын орчинд амьдрах шувуудын зүйл тоо олширно

 • D. Иргэдийн амралт зугаалгын бүс ихэснэ

Оноо: 1

Тоог цифрээр бичээрэй. Гурван тэрбум дөчин хоёр сая нэг зуун долоон мянга арван ес

 • А. 3 420 107 019  

 • B.304 210 719   

 •  C. 3 042 107 019   

 •  D. 3 420 107 109

Оноо: 1

Байгалийн нөөцийг хөгжлийн үе шатаар нь зөв ангилсныг ол

 • A. Боломжит ба бодит нөөц

 • B. Амьд ба амьгүй нөөц

 • c. Сэргэх ба үл сэргэх нөөц

 • D. Хүртээмжтэй ба хүртээмжгүй

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар                               

 • B. салхиар                            

 • C. хүн амьтнаар                                       

 • D. усаар 

Оноо: 1

Хорин сая, гурван зуун долоон мянга, хорин тавыг цифрээр бичээрэй.

 • А. 20300725  

 •  B. 2030725  

 • C. 20307025      

 • D. 203007025

Оноо: 1

Байгалийн нөөцийн зохистой хэрэглээ гэж юуг хэлэх вэ?

 • A. Эрдэс баялгийг үл ашиглах

 • B. Ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх

 • C. Экосистемд сөрөг үр дагавар учруулах

 • D. Нөхөн сэргээлт үл хийх

Оноо: 1

Нэгжийн ангийн 5 аравт, мянгатын ангийн 2 нэгж, саяын ангийн 7 аравтаас бүтсэн тоог стандарт хэлбэрээр бичсэн аль нь вэ?

 • А. 70 200 050    

 • В. 70 020 005

 • С. 70 002 050    

 • D.  7 002 050

Оноо: 1

Энэ ургамлын үр яаж тархдаг вэ?

 • A. өөрөө задарснаар                               

 • B. салхиар              

 • C. хүн амьтнаар                              

 •  D. усаар 

Оноо: 1

Усны нөөцийн менежментийн төрөл аль нь вэ?

 • A. Озон хамгаалал

 • B. Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын менежмент

 • C. Сав газрын нөөцийн менежмент

 • D. Биологийн олон янз байдлын менежмент

Оноо: 1

Доорх тоог стандарт бичлэгээр бичсэнийг дугуйлаарай.

2 түм 5 мянга 6 зуу 8 дан

 • А. 25 608    

 • B.20 568      

 • C.25 068   

 • D.25 008

Оноо: 1

Энэхүү ой нь х.ө50-60-д өргөн тархсан, мод боловсруулах үйлдвэрийн хамгийн тохиромжтой төрөл бөгөөд технологи бага шаарддаг. Учир нь үндсэн их бие нь нягт, мөчир салаа нь овор багатай. Нэг модны бараг 90 хувийг ашигладаг. Энэ ямар ой вэ?

 • A. Шилмүүст ой

 • B. Навчист ой

 • C. Найлзуурт заган ой

 • D. Мөнх ногоон ой

Оноо: 1

Дэлхийн орчим чөлөөтэй унаж байгаа биес ойролцоогоор ямар хэмжээний хурдатгалтай унадаг вэ?

 • А. 10 м/с2

 • В. 9 м/с2    

 • С. 10 см/с2

 • D. 10 км/с2 

Оноо: 1

"Таван сая гурав" гэсэн тоог стандарт хэлбэрээр бичсэн бичлэг аль нь вэ?

 • А.5 300 000        

 • B.5 003 000    

 • C.5 030 000     

 • D. 5 000 003

Оноо: 1

Дараах тоог үгээр бичээрэй. 9 362 130 509

 • А. Есөн тэрбум гурван зуун жаран хоёр сая нэг зуун гучин мянга таван зуун ес

 • B. Есөн зуун гучин жургаан сая хоёр зуун арван гурван мянга таван зуун ес  

 • C. Есөн тэрбум гурван зуун жаран хоёр сая нэг зуун гурван мянга таван зуун ес

 • D. Есөн тэрбум гурван зуун хорин нэгэн сая нэг зуун гучин мянга таван зуун ес

Оноо: 1

Бэлчээрийн менежментэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг зөв харгалзуулна уу

1. Байгалийн хүчин зүйл a. Ландшафт болон хөрсний

2. Нийгмийн хүчин зүйл b. Малын тоо толгой

c. Уур амьсгал

d. Үетний төрөл зүйл тархалт

e. Механикжуулалт түвшин

 • A. 1 a d e       2 b c

 • B. 1 b e a       2 d c

 • C. 1 d c a       2 b e

 • D. 1 b c d       2 a e

Нийт: 16693