• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Дараахь мэдээллийг анхааралтай уншаад зохих асуултанд хариулна уу?

Монголын нийт хүн амын 30 гаруй хувийг эзэлдэг малчин иргэд нь нутаг орондоо хэдэн зуун жил үе дамжин суурьшиж, нүүдлийн мал аж ахуйд суурилсан соёл, амьдралын өвөрмөц хэв маягийг хадгалж байгаа “уугуул иргэд” мөн юм. Гэвч тэд уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хамгийн их хохирч буй нийгмийн бүлэг болсон. Уурхайд шахагдан, нүүдлийн мал аж ахуйгаа орхиход хүрч, амьжиргаагүй, өвлүүлэх хөрөнгөгүй, нүүдлийн мал маллагааны соёлоо өв залгамжлуулах боломжгүй болсон өрхийн тоо өссөөр байна. Монгол улс 300 гаран сумтайгаас 90 орчим хувьд нь уул уурхайн лиценз олгогдсон, тал орчим хувийнх нь нийт нутгийн 50 –иас дээш хувь лицензийн талбайд оржээ. / Монгол улс дахь Хүний эрхийн хэрэгжилт” Монгол улсын ТББ-дын Форумын нэгдсэн илтгэл 2010 он/

Тохиолдолд малчдыг яагаад хамгийн их хохирсон нийгмийн бүлэг гэж авч үзсэн бэ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монгол улсын нийт сумдын 90 орчим хувьд уул уурхайн лиценз олгогдсонтой холбоотой малчдын ямар эрх зөрчигдөж байгааг бичнэ үү?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

С5Н10О гэсэн молекул томьёонд тохирох изомерүүд нь кетоны болон альдегидын ангийн нэгдлүүд байж болно.

а. Альдегидын изомерүүдийн байгууллын томьёог бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

б. Альдегидын ангийн гэрлийн изомерийг орон зайн томьёогоор дүрсэлнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

в. Альдегидын мөнгөний оксидын аммиакын уусмалтай харилцан үйлчлэх 1 урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

…………………………………………………….

Оноо: 4

Бодисын шинж чанар

Машины хөдөлгүүрт агаарын азот исэлдэн азотын монооксид, улмаар азотын диоксид үүсгэх урвал явагддаг бөгөөд азотын диоксид нь хур тунадаст уусч хүчлийн бороо үүсгэдэг.

а.Агаарын азотоос азотын монооксид, улмаар азотын диоксид үүсэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.....................................................................................................................................................

б. 3.01∙1022 ширхэг молекул хэвийн нөхцөлд хэдэн литр азотын диоксидод агуулагдахыг тооцоолно уу.

.................................................................................................................................................

в.Утаа шүүгчийг автомашинд суурилуулснаар агаарын бохирдол буурдаг. Автомашины утаа шүүгчид явагдах урвалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичиж тэнцүүлнэ үү.

…СO + O2 →……… …NO + …CO → N2 + …………

Оноо: 5

Органик нэгдлийн изомер, шинж чанар

С5Н8 гэсэн молекул томьёонд тохирох изомерүүд нь алкин болон алкадиены ангийн нэгдлүүд байж болно.

Даалгавар:

а. Алкины 2 изомерийн байгууллын томьёог бичнэ үү.

................................................................................................................................................

б. Пентадиен-1,3 -ийн цис транс изомерүүдийн байгууллын томьёог дүрсэлнэ үү.

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

в.Мөнгөний оксидын аммиакын уусмалтай урвалд ордог алкины урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 4

Органик бодисын бүтэц, байгуулалт

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а.Мөнгөний оксидын аммиакын уусмалтай харилцан үйлчлэх бодисыг сонгож олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү.

.................................................................................................................................................

б. Устөрөгчөөр ангижирч хоёрдогч спирт үүсгэдэг бодисыг сонгож явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

...............................................................................................................................................

в. Геометрийн изомер болох транс бүтэцтэй нэгдлийг сонгож бодисын төлвийг баримжаална уу.

......................................................................................................................................................

г. Арены ангид багтах нэгдлийг сонгон гарган авч болох нэг аргын урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.......................................................................................................................................................

Оноо: 4

25ОС-т Ag3PO4 -ын усанд уусах чанар 0.007 г/л байдаг бол энэхүү электролитийн уусахын үржвэрийг дараах алхмын дагуу тооцоолно уу.

а. 25оС-т Ag3PO4 -ын усанд уусах чанар 0.007 г/л бол молийн концентрацийг олно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

б. Ag3PO4 -ийн тэнцвэрийн тогтмолын илэрхийллийг бичнэ үү.

…………………………………………………….

в. Ag3PO4 -ийн уусахын үржвэрийг тооцно уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулал

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а. Устай гидратацын урвалд орж пропанон үүсгэдэг бодисыг сонгож явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.............................................................................................................................................

б. Калийн перманганаттай урвалд орж ароматик карбон хүчил үүсгэдэг бодисыг сонгож олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү.

...........................................................................................................................................

в. Ханаагүй нүүрс-устөрөгчдийг бромын усаар таньж болно. Тэгвэл бромын усны өнгө хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Товч тайлбарлана уу.

...................................................................................................................................................

г.Хлоржих урвалд орж 1- хлорбутан үүсгэдэг бодисыг сонгож байгууллыг нь холбоосон томьёогоор илэрхийлнэ үү.

....................................................................................................................................................

Оноо: 5

Зэс (II) сульфатын талст давсан дахь усны массыг тодорхойлох

а. Зэс (II) сульфатын талст давсан дахь усны массыг олоход ашиглах дараах багаж хэрэгслийг нэрлэнэ үү.

Б. Туршилтын аргачлалыг бичнэ үү.

Оноо: 3

Иончлолын энергийн үеийн дагуух зүй тогтол

Үелэх хүснэгтийн 3-р үеийн элементүүдийн 1-р иончлолын энерги дараах хүснэгтэнд өгөгджээ.

Na

Mg

Al

Si

P

S

CI

Ar

496

738

577

786

1012

999

1256

1520

а. Хүснэгтэнд өгөгдсөн 1-р иончлолын энергийн утгаар график байгуулна уу.

б. Үеийн дагуу хойшлох тусам иончлолын энерги өсч байгаагийн учир шалтгааныг тайлбарлана уу.

......................................................................................................................................................

в.Хөнгөнцагаан, хүхрийн 1-р иончлолын энерги буурдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу.

.......................................................................................................................................................

Оноо: 3

Хүнсний илчлэг тооцох

Бүх уураг бие махбодид энерги үүсгэх үүрэгтэй бөгөөд 1грамм уураг болон нүүрс- ус задрахад тус тус 4.1 ккал энерги ялгардаг. 40 см диаметртэй пицца дунджаар 500 г жинтэй байх ба 90.2 г өөх тос, 298.5 г нүүрс-ус, 112,5 г уураг тус тус агуулагддаг бол дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

а. Зөвхөн уургаас авах илчлэг хэд байх вэ?

.........................................................................................................................................

б. 1 грамм өөх тос задрахад 9.1 ккал энерги ялгардаг бол пиццаны нийт илчлэгийг

тооцно уу.

............................................................................................................................................

в. 400 ккал энергийг зарцуулахад охид 32 минут алхах хэрэгтэй болдог бол пиццанаас авсан илчлэгийг зарцуулахын тулд хэдэн минут алхах хэрэгтэй вэ?.

...........................................................................................................................................

Оноо: 4

Уураг нь амьд организмд өргөн тархсан биомолекулын нэг бөгөөд α-амин хүчлээс тогтсон полимер юм. Уургийн анхдагч бүтэц нь пептидийн холбоогоор холбогдсон амин хүчлийн үлдэгдлийн дарааллаар тодорхойлогддог бол

а. А-А-Г гэсэн пептид ямар аминхүчлээс тогтсон болохыг нэрлэнэ үү.

…………………………………………………….

б. Уг пептидийн анхдагч бүтцийг молекулын байгуулалтын томьёогоор дүрсэлнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

в. Денатуржих үзэгдлээр уургийн аль бүтцэд өөрчлөлт ордоггүй вэ? Товч тайлбарлана уу.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Шингэнт шахуургын бүлүүрүүдийн талбай 1.8м2 ба 4 см2 болно. Том бүлүүрдээр 18 кН хүчээр үйлчилжээ.

a. Зурагт өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

b. Бүлүүрийн хувьд тэнцвэрийн нөхцөл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Бага бүлүүрт үйлчлэх хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Органик нэгдлийн изомер, нэршил

Дараах томьёо бүхий нэгдлүүдийн хувьд дараах даалгаврыг хийж, гүйцэтгэнэ үү.

а.Өгөгдсөн бодисуудаас 2 бодисыг сонгон олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү.

..........................................................................................................................................

б. Анги хоорондын изомер нэгдлүүдээс 2-ыг сонгон авч бромын устай харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.......................................................................................................................................................

в. 0.5 моль хэмжээтэй II бодист агуулагдах устөрөгчийн атомын тоог тооцож олно уу.

........................................................................................................................................................

Оноо: 4

Шингэнт шахуургын бүлүүрүүдийн талбай 16м2 ба 6 см2 болно. Том бүлүүр дээр 16 кН хүчээр үйлчилжээ.

a. Зурагт өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

b. Бүлүүрийн хувьд тэнцвэрийн нөхцөл бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

c. Бага бүлүүрт үйлчлэх хүчийг тооцоол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

Нарнаас гарах энерги дуусашгүй байдгийн учир юу вэ?

Оноо: 1

Нарны аймгийн гарагуудыг ерөнхий шинжээр нь “Дэлхий төст” ба хөрст гарагууд, “Бархасбадь төст” буюу хийн гарагууд хэмээн ангилдаг. Ямар гарагууд аль ангилалд багтахыг хүснэгтэнд ангилан бичнэ үү.

Оноо: 2

Сугар гарагийн нарнаас алслагдсан дундаж зай 108 сая км, Ж.Боде-ийн хуулиар тооцоолоход хэдэн одон орны нэгж зайд орших вэ?

Оноо: 2

Улирал солигддогийн үндсэн шалтгааны дэлхийн тэнхлэгийн хазайлттай холбон тайлбарлана уу

Оноо: 1

Дэлхий олон төрлийн хөдөлгөөнд орших бөгөөд үүнээс ач холбогдол бүхий 2-3 хөдөлгөөнийг нэрлэж тус бүрд нь жишээ гаргана уу.

Оноо: 1

Тектоник хавтангийн хөдөлгөөний төрлүүдийг нэрлэж тус бүр 1 жишээ гаргана уу.

Нийт: 16693