• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Австралийн бүрэлдэхүүнд багтах 8 муж улсын хил хязгаарыг харуулахад зурагзүйн дүрслэлийн ямар аргыг ашиглахад тохиромжтой вэ? Яагаад?

Оноо: 1

Байгаль орчны мэдээллийн сангаас мэдээлэл авахад статистик мэдээлэл нь ихэвчлэн хүснэгтэн хэлбэрээр өгөгддөг. Үүний нэршлийг олоорой.

Оноо: 2

Хятад ба Энэтхэг улсын хүн амын суваргыг ажиглаад ижил төсөөтэй болон ялгаатай талыг тодорхойлоорой.

Оноо: 2

Газарзүйн мэдээллийн систем болон зайнаас тандах судлалын ач холбогдлыг товч дүгнэн бичээрэй.

Оноо: 1

Хээрийн судалгаа хийх ажлын хүрээнд сурагчид голын дагуу хэмжилт хийсний үр дүнд ямар мэдээллийг авах вэ?

Оноо: 6

Улаанбаатар хотын хүн амын тоог харуулсан хүснэгтийг ашиглан, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

1. Газарзүйн зургийн дүрслэлийн аргуудаас цэгийн аргыг тодорхойлоорой. ___________________________________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Улаанбаатар хотын хүн амын тоог газарзүйн зурагт цэгийн аргаар дүрслээрэй. Таних тэмдэг хийхээ мартаж болохгүй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зарим дүүргүүдэд яагаад хүн ам их суурьшсаны учрыг 3 жишээгээр тайлбарлаарай.

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн зарим улсуудын хүн амын төрөлт ба нас баралтын тоог харуулсан хүснэгтийг ашиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Тоон мэдээллийг эмхлэх, боловсруулахад тохиромжтой аргуудаас 2-ыг дурдана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгтийн тоон үзүүлэлтийг ашиглан, бусад улсуудыг цэгэн графикт нэмж, графикийг гүйцээгээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Байгуулсан графикаа ашиглан улсуудын 1000 хүнд ногдох төрөлт нас баралтын тоог хөгжлийн төвшинтэй холбон, дүгнэлт хийгээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн зарим орнуудын Хүний хөгжлийн индексийг харуулсан хүснэгтийг ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Улс орнуудын хөгжлийн ялгааг харуулсан хүснэгтийг ашиглаж баганан график байгуулаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Норвеги, Монгол болон Австрали улсын хүний хөгжлийн индексийг харьцуулаарай

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн ялгаа үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлээс 3-ыг дурьдаж, жишээгээр тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хуурай газар ба далайн эзлэх талбайг өргөргөөр харуулсан зургийг ашиглан, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Дэлхийн гадаргын хэдэн хувийг хуурай газар эзэлдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ө.Ө 60-70° хуурай газар хэдэн сая км2 талбайг эзэлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хойд хагас ба өмнө хагаст хуурай газрын эзлэх талбайг дүгнэн бичээрэй.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Баруун тал бөмбөрцгийн зураг байна. Зургийг ажиглан, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Хэдэн сарын хэдний өдрийг харуулсан зураг вэ? .............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

C цэг дээр 16:00 цаг болж байгаа бол D цэг дээр хэдэн цаг болж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Цагийн бүс яагаад үүсдэгийг тайлбарлаарай.

................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн дотоод үе давхаргуудын зарим шинж чанарыг харуулсан хүснэгтийг ашиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

Хамгийн зузаан үе давхарга аль үе давхарга вэ?..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээд мантиас дотоод цөм хүртэл хэдэн км байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нягт ба температурын хамаарлыг дэлхийн дотоод бүтэцтэй холбон дүгнээрэй./3оноо/

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Чулуун мандлын хавтангууд болон хавтангуудын хөдөлгөөний төрлүүдийг харуулсан зургийг ашиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

Чулууyн мандлын хавтангийн ямар ямар хөдөлгөөн байдаг вэ? ............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургийг ашиглан хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Галт уулсын байршил ба хавтангуудын хамаарлыг дүгнээрэй.

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Өгөршилт ба уур амьсгалын хамаарлыг харуулсан зургийг ашиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Химийн өгөршилт үүсэх үндсэн хүчин зүйл юу вэ?.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургаас химийн өгөршилт хүчтэй явагдах газрын тунадас болон агаарын температурын горимыг бичээрэй.

Жилийн дундаж температур: __________°С,

Жилийн дундаж тунадас _________ мм

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн өгөршил хүчтэй явагдах газар нутгийг тодорхойлоорой

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Улаанбаатар хотын уур амьсгалын диаграммыг ажиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Улаанбаатар хотод хамгийн их тунадас хэддүгээр сард ордог вэ? .....................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2


Улаанбаатар хотын уур амьсгалын байдлыг дүгнэн бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Британи арал орчмын цаг агаарын зургийг ашиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Ижил даралттай цэгүүдийг холбосон шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ? ....................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хамгийн их ба бага даралтын зөрүүг олоорой . Зураг дах хамгийн бага даралт: ____ Зураг дах хамгийн их даралт: ____ Зөрүү: ____

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Их даралттай газраас бага даралттай газар руу салхилдаг бол салхины чиглэл хаанаас хаашаа байна вэ?

..............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Атлантын далайн урсгалуудыг харуулсан зургийг ашиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Гольфстримийн урсгалын эргэлтийн чиглэлийг тодорхойл ...............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ньюфаундленд арлын ойролцоо байнгын манан дэгдэж байдгийн шалтгааныг далайн урсгалтай холбон тайлбарлана уу?

.......................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Далайн урсгалын төрлийг үүсгэх хүчин зүйл ба жишээг бичиж, хүснэгтийг нөхнө үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Голын усны элэгдүүлэх, зөөх, хуримтлуулах үйл явц ба чулуулгийн хэмжээг харуулсан зургийг ашиглан, дараах даалгаврын гүйцэтгээрэй.

Чулуулгийн ширхэгийн ангиллыг бичээрэй............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Голын урсгалын хурд 5 м/сек байх үед шаварлаг хурдастай бол ямар үйл явц зонхилох вэ?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зөөгдөх үйл явц явагдах нөхцлийг тодорхойлон бичээрэй.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хөрс гэж юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөрсний ашиг тусыг 2 жишээгээр тайлбарлаарай.

1)..........................................

2)..........................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөрсний доройтол элэгдэл үүссэнээр гарах үр дагавруудаас 3 бичнэ үү.

- ............................................................................................

- ............................................................................................

- ............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Тропикийн чийглэг мөнх ногоон ойн тархалтын зургийг ашиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Тропикийн чийглэг мөнх ногоон ойн онцлог юу вэ? ..........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хаагуур өргөн тархсан байна вэ?

1)..........................................

2)..........................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тропикийн чийглэг мөнх ногоон ойн бүсэд голлон тариалж байгаа ургамлын төрлийг дүгнэн бичээрэй.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хүн амын өсөлт ба хөгжлийн хамаарлыг зурагт үзүүлжээ. Дараах дасгалыг гүйцэтгээрэй.

Хүн амын ердийн өсөлтийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? .......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургийг ажиглан, хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын хүн амын дундах төрөлт нас баралтыг харьцуулан дүгнээрэй.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693