• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Зурагт хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлтүүд болсон 1 хүнд ногдох ДНБ ба бичиг үсэг тайлагдсан байдлыг хэдэн хэдэн орны үзүүлэлтээр харьцуулжээ. Зургийг ашиглан дараах дасгалыг гүйцэтгээрэй.

Бичиг үсэг тайлагдсан байдал гэсэн ойлголтыг тайлбарла.

....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургийг ашиглан хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бичиг үсэг тайлагдсан байдал ба хөгжлийн хамаарлыг 2 улсаар жишээлэн дүгнэн бичээрэй.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн хүн амын тооны өсөлтийг харуулсан зургийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Хүн амын ердийн өсөлт гэж юуг хэлэх вэ? .................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх графикийг ажиглан, 1900-2000 оны хүн амын өсөлтийн хувийг тодорхойл.

...........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын өсөлтийн ерөнхий хандлагыг тодорхой хугацааны хооронд жишээлэн дүгнээрэй.

..........................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Сири улсын хүн амын суваргыг 2012 ба 2017 оны байдлаар харуулжээ. Зургийг ашиглан, дараах дасгалыг гүйцэтгээрэй.

Хүн амын суваргаар хүн амын ямар ямар үзүүлэлтийг харуулдаг вэ?.........................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2012 онд 0-4 насны хүүхдийн эзлэх хувь 2017 онд хэрхэн өөрчлөгдсөн байна вэ?

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын суврагыг ажиглан хүн амын хэв шинжийг тодорхойлон бичнэ үү?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

1880-2010 онд ХБНГУ-ын ажиллах хүчний бүтцийн өөрчлөлтийг харуулсан зураг байна

Аж үйлдвэрийг хэдэн салбарт хуваадаг вэ? .........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Графикаас 1950-1960 оны хооронд аль төрлийн үйлдвэрлэл огцом буурсныг тодорхойл.

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1950-1960 оны хооронд үйлдвэрлэлийн салбарт гарсан өөрчлөлтийг дүгнэн бичээрэй.

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн далайн тээврийн зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэ.

Зураасан тэмдэглэгээ юуг илэрхийлж байна вэ? .............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургаас ачаа эргэлтээр тэргүүлж буй 4-н боомтыг нэрлээрэй.

а. .............................................................................

b. .............................................................................

c. .............................................................................

d. .............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ачаа эргэлтийн нягтшил Европ тивд хамгийн их байгаа шалтгааныг 3 жишээгээр тайлбарлан дүгнээрэй.

.............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

БРИКС буюу БНХАУ, Энэтхэг, Бразил, ОХУ, ӨАБНУ зэрэг улсуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын эдийн засгийн өсөлтийг дэлхийн дундажтай харьцуулсан график өгөгджээ. Зургийг ашиглан, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

2004 ба 2007 онд БРИКС ба Дэлхийн дундаж эдийн засгийн өсөлт хэд байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

БРИКС-ийн улсуудыг дасгалын зурагт тэмдэглээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дундажтай харьцуулан цаашид эдгээр улсуудын эдийн засгийн өсөлтийг төсөөлөн бичээрэй.

..........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Аутсорсинг өндөр хөгжсөн орнуудын байршлыг харуулсан зургийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Аутсорсинг гэж юу вэ? Тодорхойлолтыг бичнэ үү.

.....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аутсорсинг аль бүс нутагт их байна вэ? Яагаад ?

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аутсорсингоор тэргүүлж буй орнуудын нийтлэг шинж чанарыг 3 шалтгаанд үндэслэн дүгнэн бичээрэй.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зурагт 1880-2010 оны хооронд дэлхийн дундаж температурын өөрчлөлтийг харуулжээ.

Дэлхийн дундаж температурын өөрчлөлтийн чиг хандлага юу вэ? ..................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1980 оноос 2010 оны хооронд дэлхийн дундаж температур хэдэн градусаар дулаарсан бэ?

.....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1940-1970 оны хооронд дэлхийн дундаж температур тогтмол байсны учрыг 3 шалтгаанд үндэслэн тайлбарлана уу?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зургийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Зурагт хөдөлгөөнт шугамаар юуг тэмдэглэсэн байна вэ? ...............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Гольфстримийн урсгалын нөлөөнд оршиж байгаа газруудыг нэрлэнэ үү?

...................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дулаарал хурдацтай нэмэгдэж байгаа боловч Европт цаг агаар 5°С орчим хүйтрэх тооцоо гарчээ. Үүний учир шалтгааныг тайлбарлана уу?

...........................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хүчлийн бороонд өртсөн орнуудын зургийг ашиглан дараах даалгавруудыг хийж гүйцэтгээрэй

Хүчлийн бороонд өртөж буй үндсэн бүсүүдээс 2-г тодорхойл.

...................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүчлийн бороо үүсэхэд нөлөөлж буй байгаль ба нийгмийн хүчин зүйлсийг ангилан бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн үйлдвэрлэлийн байршил ба хүчлийн борооны тархалтын хамаарлыг тодорхойл.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Сан Пауло хотын хүн амын өсөлтийн графикийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Мега хот гэж юу вэ? ..................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Мега хотын нэг болох Сан Пауло хотын хүн ам хэдээс хэдэн онд хамгийн ихээр өссөн бэ?

.......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын хэт өсөлтөөс болж хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг 3 жишээгээр бичнэ үү.

- ...................................................................................

- ...................................................................................

- ...................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зургийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Дараах зурагт ямар эрчим хүчний станцыг харуулсан бэ?

.............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү станцыг нь хаана ихээр байгуулж, ашиглаж байна вэ?

....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Геотермаль станцын давуу болон сул талуудаас тус бүр 2 бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн кофе тариалалтаар орнуудын газарзүйн зургийг ажиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү

Кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч бүс нутгийг нэрлэж бичнэ үү ? ............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Яагаад кофе үйлдвэрлэгч орнуудын ихэнх нь х.ө23.5°-аас ө.ө23.5° хооронд байна вэ? Тайлбарлана уу

..........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Кофе тариалагч орнуудын хөгжлийн түвшинг тодорхойлж, орлогын хуваарилалттай холбон тайлбарлана уу.

...................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Кофе тариалагч орнуудыг (a) зурагт, кофены үйлдвэрлэлээс олох ашгийн хуваарилалтыг (б) зурагт харуулжээ. Зургийг ажиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Кофе тариалагч орнуудын хөгжлийн түвшнийг тодорхойлон бич.
................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Кофены үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг эдийн засгийн салбараар нь тодорхойл.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Кофений үйлдвэрлэлээс олж буй ашиг түүний хуваарилалтыг улс орнуудын хөгжлийн түвшинтэй харьцуулж бичээрэй.

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Кени улсын гангийн индекс ба ДНБ-ийн индексийн өөрчлөлтийг харуулсан графикийг ашиглан, дараах дасгалуудыг гүйцэтгээрэй.

ДНБ гэж юуг харуулах үзүүлэлт вэ?

............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1978-1979 он, 1990 оны гангийн индексийн хэмжээ ба ДНБ-ийг тодорхойл.

...........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зөвхөн газар тариалангаас хамааралтай эдийн засгийн сул талыг 3 жишээгээр тодорхойлон бичээрэй.

- .............................................................................................

- .............................................................................................

- .............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Амазонкийн ширэнгэн ойн талбайн өөрчлөлтийг харуулсан зураг байна. Зургийг ашиглан, дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Тус зурагт график диаграмын ямар хэлбэрийг дүрсэлсэн байна вэ?

....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Амазонк мөрний ой модны талбай оргил үе болон хамгийн бага байгаа үеийн хооронд хэдэн жилийн зөрүү байна вэ?

....................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2004 онд хүний болон байгалийн ямар шалтгааны улмаас ширэнгэн ойн хэмжээ ихэссэн байх боломжтой вэ? 3 жишээ гаргаарай.

.....................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Исланд улсын хүн амын тоо жилд хүлээн авах жуулчны тоог харьцуулсан график өгөгджээ. Зургийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Исланд улсын газарзүйн байрлалын онцлогийг тодорхойлоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Исланд улсын хүн ам ба жуулчдын тоог графикаас тодорхойлж хүснэгтийг гүйцээгээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Исланд улсын хүн ам ба жуулчдын тоог харьцуулан, исланд улсын жуулчдын талаар хэрэгжүүлж буй бодлогыг таамаглан бичээрэй.

........................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зургийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Зурагт хотгор гүдгэрийн ямар хэлбэрийг дүрсэлсэн байна вэ?

........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Уулыг давахад А, Б, В гэсэн замуудын аль нь хялбар байх вэ? Яагаад?

Хялбар зам: ______________ Яагаад гэвэл : _____________________________________________

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хаяалбар шугамын зай ба гадаргын хэлбэрийн холбоо хамаарлыг тайлбарла.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зурагт Магелланы аяллын замыг харуулжээ.

Магелланы аяллын замналын зургийг ажиглан ямар эх газруудад хүрээгүй байгааг тодорхойлж бичнэ үү.

...............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Магеллан аяллаа баруун зүгт эхэлж, зүүн зүгээс буцаж ирсэн нь юуг баталсан бэ?

.........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Магелланы аяллын явцад нээгдсэн, нэрлэгдсэн газар орноос 3-ыг нэрлэж, тайлбарлана уу

1. ................................................

2.................................................

3. ................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Манай орны усны эрчим хүчний нөөцийн зургийг ажиглан асуултад хариулна уу

Зураглалын ямар аргаар үзүүлсэн байна вэ?

......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Усны эрчим хүчний нөөц нь байгалийн ямар хүчин зүйлтэй хэрхэн хамаарч байгааг тодорхойлж, доорх дүгнэлтүүдийг гүйцээж бичнэ үү

1. Манай орны ................................................... хэсгээр усны эрчим хүчний нөөц их байна

2. Уулархаг нутаг болон гол мөрөн ихтэй газруудаар усны эрчим хүчний нөөц .............байна

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Усны эрчим хүчний нөөц багатай аймгуудыг зургаас тодорхойлж, шалтгааныг тайлбарлана уу.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693