• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Сарны харагдах хэлбэрийг харуулсан зургийг ажиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

4-ийн тоогоор билгийн тооллын хэдний өдрийн сарыг харуулсан байна вэ?

....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Сарны хэлбэр сарын турш хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?

.........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Сарны хэлбэр яагаад шөнө бүр өөр өөр харагддагийг тайлбарлаарай.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний зурагт харуулжээ.

Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөний тухай дараах ойлголтуудыг нөхөж бичээрэй.

Тайлбар: 1. Тэнхлэгээ эргэх хугацаа: ................................

2. Тэнхлэгээ эргэх чиглэл: ................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургаас шугаман хурдыг өргөрөгтэй харьцуулан хүснэгтийг гүйцээгээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Шугаман хурд ба өргөргийн хамаарлыг дүгнэн бичээрэй.

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

7 сард дэлхийн хойд хагаст зуны улирал болж байх үед дэлхий нарнаас хамгийн хол буюу 152 сая км зайтай оршдог байна. Харин 1 сард өвөл болж байхад наранд хамгийн ойр буюу 148 сая км ойртдогийг доорх зургаар илэрхийлжээ.

Улирлын ялгаа үүсэх нь наранд холдож ойртохоос хамаарах уу.

...........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Улирал солигдоход нөлөөлөх үндсэн 2 шалтгааныг дурдана уу.

1) ..........................................................................

2)..........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Улирал солигдохгүй 3 орон нэрлээрэй.

.................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дараах зурагт дэлхийн гүн рүү температур хэрхэн хамаарахыг графикийг харуулжээ. Графикийг ажиглан асуултуудад хариулна уу.

Дэлхийн гүн рүү болох тусам температур хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?

.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн дотоод бүтцийн үе давхаргуудаас температурын зөрүү хамгийн их байгаа үе давхаргыг тодорхойлно уу

.............................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дотоод гүний дулааны эх үүсвэрийн шалтгаанаас 3-ыг бичээрэй.

..........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

Ямар хүчин зүйлийн нөлөөгөөр чулуулаг ийм хэлбэртэй болсон байдаг вэ?

......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ийм чулуулаг хаана их тааралдаж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чулуулгийг өөрчлөх хүчин зүйлсийг жишээгээр тайлбарлаарай.

........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Чулуулагт хүйтний өгөршил хэрхэн явагдахыг зургаар харуулсан байна.

Хүйтний өгөршил гэж юу вэ?

.......................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт 1-4 тоогоор тэмдэглэсэн үйл явцыг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүйтний өгөршил дэлхий дээр хаана ихэвчлэн тохиолдох вэ? Яагаад?

.............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Тектоникийн хавтангуудын хөдөлгөөний чиглэлийг сумаар илэрхийлжээ.

Хавтангууд холдон салж байгаа жишээ дурдана уу

......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хавтангийн хэдэн төрлийн хөдөлгөөн байдаг вэ? Тэдгээрээс 2-ыг нэрлээрэй.

.....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

F, G хавтангуудын хөдөлгөөний төрөл ба үр дагаврыг дүгнээрэй.

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хийн мандлын үе давхаргын босоо хуваарилалтыг харуулсан зургийг ажиглан асуултад хариулна уу

Дээшлэх тутам температур нь нэмэгддэг үе давхарга аль нь вэ?

...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Озоны үе аль үе давхаргад, хэдээс хэдэн км-ийн өндөрт оршиж байна вэ?

..............................., .........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Озоны үе давхаргын ач холбогдол, онцлогийг дүгнээрэй. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хоногийн хугацаанд температур ба харьцангуй чийг хэрхэн өөрчлөгдөхийг доорх графикаар харуулжээ.

Температур хэдэн цагийн үед хамгийн их буюу хэдэн градус байна вэ?

.........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өглөөний 6-14 цагийн хоорондох харьцангуй чийгийн хандлагыг бичээрэй.

______________________________________

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Харьцангуй чийг ба температурын хамаарлыг жишээ гаргаж, дүгнээрэй.

............................................................................................................... ...............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Зарим төрлийн үүлсийн зураг харуулжээ.

А зурагт ямар төрлийн үүл харуулсан бэ?

.......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эдгээр хоёр үүлний альнаас нь тунадас унах вэ?

....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Үүл ба манангийн төсөөтэй ба ялгаатай талыг тайлбарлаарай

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

График ашиглан, гүйцэтгээрэй.

120С температуртай үед чийгийн багтаамж хэд байна вэ?

....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чийгийн багтаамж ба температурын хамаарлыг тодорхойлно уу.

...............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ангийн температур 200С байх үед гигрометрийн заалт харьцангуй чийг 60% -ийг зааж байсан бол тухайн ангийн 1м3 агаар тутамд хэдэн гр чийг байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Далайн урсгалын зургийг ашиглан, дараах асуултуудыг хариулаарай.

Зургийг ашиглан хүснэгтийг нөх.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Далайн урсгалын эргэлт нь хойд хагаст ..................................., өмнөд хагаст................................... үүснэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Далайн урсгалын чиглэлд голлон нөлөөлөх 3 хүчин зүйлийг дүгнэн бичнэ үү.

....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Усны давсжилт, хөлдөх температур ба нягтын өөрчлөлтийг харуулсан хүснэгтийг ашиглан, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Давсжилт %0

0

5

10

15

20

24.7

30

35

40

Хөлдөх температур (0С)

0

-0,3

-0,5

-0,8

-1,1

-1.33

-1.6

-1,9

-2,2

Хамгийн их нягттай байх температур(0С)

+4

+42.9

+1,9

+0,8

+0,3

-1,33

-2,5

-3,5

-4,5

Давсжилтыг %0 тэмдэглэсэн нь ямар санааг илэрхийлж байна вэ?

........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүснэгтийг нөхөөрэй.

Үнэн

Худал

Давсжилт нэмэгдэхэд хөлдөх температур нэмэгдэнэ

Давстай ус 00С-д хөлдөнө

Өвлийн улиралд манай орны нууруудын ёроолын усны температур нь гадаргын температураасаа дулаан байдаг

Давсжилт 24,7 %0 үед хөлдөх температур ба хамгийн их нягттай байх температур ижилхэн -1,33 хэм байна

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Давсжилт ба хөлдөх температурын хамаарлыг дүгнэж, жишээгээр тайлбарлана уу

...............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Байгалийн бүс бүслүүрийг чийг ба уур амьсгалын ялгаанаас хэрхэн хамаарахыг харуулсан зургийг ашиглан дараах дасгалуудыг гүйцэтгээрэй.

Зураг дээрх А, Б-д ямар ямар байгалийн бүсүүд үүсэхийг нөхөж бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чийг хур тунадас нэмэгдэхэд дараах байгалийн бүсүүд нь ямар бүсэд шилжихийг графикийг ажиглан тодорхойлно уу

 1. Сэрүүн орны өвслөг хээр..........................................................
 2. Тропикийн навчаа гөвдөг ой .......................................................
Дээрх даалгаврын оноо : 2

Байгалийн бүс үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлно уу

..............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Эх газруудын баруун эргээр оршдог цөлүүдийг нэрлэнэ үү

..................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эх газрын баруун эргээр цөл үүссэн байдаг шалтгааныг тайлбарлана уу. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өндөр ууланд үүсэх босоо бүслүүрийн тоо нь юунаас хамаарах вэ? Хүчин зүйлүүдийг дурдана уу ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Зургийг ажиглан дараах асуултуудад хариуна уу

Улсын хилийн төрлүүдийг харуулсан схемийг гүйцээ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бразил, Аргентин, Парагвай улсуудын хилийг газарзүйн ямар обьектоор тогтоосныг тодорхойлоорой.

.........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Улс орнуудын хилийг тогтоохын ач холбогдлыг дүгнээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Газарзүйн зурагт улс орнуудыг хөгжлөөр нь “Хойд”-ын ба “Өмнөд”-ийн орнууд болгон зааглан хуваасан байна.

Өмнөд” ангилалд багтах хөгжиж буй орнуудаас 2-ыг дурдана уу.

.................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Үнэн 2 ойлголтыг сонгоно уу.

 1. “Өмнөд”-ийн бүх орнууд хөгжиж буй орны ангилалд багтдаг
 2. Зааглан хуваасан шугам нь манай орны өмнөд хилтэй давхцаж байна
 3. “Хойд”-ын орнуудыг өндөр хөгжилтэй, дунд зэргийн хөгжилтэй гэж ангилдаг
 4. Зүүн Азийн бүх орнууд нэг ангилалд багтаж байна.
Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хойд”-ын орнуудаас 1-8 тоогоор онцолсон “Их найм” гэгдэх орнуудын дэлхийн эдийн засаг, худалдаа, хөдөлмөрийн газарзүйн хуваарилалтад оруулж буй хувь нэмрийг дүгнээрэй.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Улс орны хөгжлийн ялгааны тухай мэдлэгээ ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

Хөгжлийн ялгаа үүсэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдээс нэрлэнэ үү..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөгжиж буй орнуудын ангиллыг гүйцээж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Улс орнуудын хөгжлийн ялгааг илэрхийлэх дараах үзүүлэлтэд дүгнэлт хийж, аль хэв шинжийг илтгэхийг тодорхойлон харгалзах нүдэнд (+) тэмдэглэгээ хийнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хүний хөгжлийн индексийн тухай дараах асуултуудад хариулаарай.

Улс орны хөгжлийг яагаад хүний хөгжлийн индексээр үнэлж байна вэ?

...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүний хөгжлийн хөгжлийн индексийн үзүүлэлтүүдээс 4 зөв хариуг сонгоно. 2 оноо

 1. Дундаж наслалт
 2. Аз жаргалын индекс
 3. Усны мөр
 4. Саарал усны хэрэглээ
 5. Бичиг үсэг тайлагдсан байдал
 6. Эмнэлгийн хүртээмж
 7. 1 хүнд ногдох ДНБ
 8. Ажлын байрны олдоц
Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дараах хүснэгтийг гүйцээгээрэй. + тэмдэг тавиарай.

Үзүүлэлт

Аль хэв шинжийн орон болох

Хөгжиж буй орон

Хөгжингүй орон

1

Нэг хүнд ногдох ДНБ-230 ам доллар

2

Хүн амын дундаж наслалт-49 жил

3

Насанд хүрэгчдийн бичиг үсгийн түвшин-98%

4

Хүн амын жилийн өсөлт -2,6%

5

Аюулгүй ундны усны хангамж-99%

6

Сургуульд элсэн орох байдал-99%

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Хүснэгтэн дэх мэдээллийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

1. Хүн амын нягтшилыг тооцоолж олно уу.

Хүн ам

Нутаг дэвсгэр

Нягтшил

Дэлхий

7 588 000 000

149 000 000 км кв

(хуурай газрын талбай)

Монгол улс

3 120 000

1 564 116 км кв

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Манай улсын хүн амын нягтшил дэлхийн дундажтай харьцуулах тодорхойл

__________________________________________________________________

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Манай улсын хүн амын нягтшил их/бага байгаа 2 шалтгааныг дүгнэнэ үү ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693